Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE - OBHÁJENÉ

Témata diplomových MAGISTERSKÝCH prací studentů katedry produkce /obhájená/

1993
Kateřina Hynková-Francová : "Pokusy o transformaci divadla po roce 1989"
Zdeňka Koubová : "Proměna bývalého Západočeského divadla v Klatovech v tzv. SDS.Srovnání jejich činností a výsledků, součas. perspektiva"
Ladislav Zeman: "Praktická využití marketingu v práci divadla v nových tržních podmínkách"
Jakub Mejdřický: "Klubová zařízení-koncepce jejich rozvoje v nových společenských podmínkách"
- PRÁCI NENAPSAL
1994
Jan Flégl Vratislav Habr a Liberecké divadlo
Jana Plívová Problematika divadla DISK
Vendula Oršlová Provozně ekonomická problematika divadla bez dotací
Daniela Šálková Problematika divadla "K"
Alice Bláhová Divadelní projekt a jeho potřeba v dnešním divadelním umění oproti repertoárovému druhu divadla
Zorka Bartoňová "20 let národních přehlídek vesnických a zemědělských divadelních souborů Ve Vysokém nad Jizerou"
1995
Jana Stěhulová Interakce české divadelní kultury a české společnosti aneb nezisková organizace v Čechách
Vendula Pěčová Divadlo bez bariér
Barbora Suchařípová Projekt na Česko-Slovenské divadlo
Alena Večeřová Rodinné divadlo (S.O.S. vesničky)
1996
Jana Horčičková Mezinárodní spolupráce v oblasti kultury
Lucie Pitterová Zájezdová činnost divadelních souborů v současných podmínkách
Kateřina Karlíková Nástin vývoje soukromopodnikatelského divadla v České republice po roce 1989.
(Z hlediska podnikatelského)
1997
Kateřina Knappová Autorskoprávní klasifikace činnosti divadelního režiséra
Jiří Nikodým Producentské aspekty přenosu divadelního představení na televizní obrazovku
Sabina Tančevová Transformace divadla, příspěvkové organizace v obecně prospěšnou společnost
Daniel Tuček Divadelní představení jako produkt v tržním prostředí
1998
Daniela Kuchařová Transformace divadel - příspěvkových organizací v obecně prospěšné společnosti
Lukáš Matásek Funkce fundraisingu v řízení českých divadel
Milan Němeček Marketing v divadle
Lenka Studenková Divadelní statistika
Daniel Syrový Propagace veřejnoprávního modelu divadla v metropoli
1999
Gabriela Horká Činnost uměleckých agentur zastupující herce na území města Prahy v letech 1903 - 1999.
Kateřina Čejková Time management - uspořádání času
Bohdana Kosečková Muzikálové divadlo
Jakub Matějka Managerská ekonomika v divadle
2000
Doberská Markéta Praha - Evropské město kultury 2000
Gebouská Tereza Starsystém v pražském meziválečném divadle a současná divadelní praxe
Jíra Luděk Divadlo a televize
Divadelní inspirace v české,polské a rakouské televizi v historickém pohledu
Němcová Karolína Práva výkonných umělců v divadelní praxi
/a smlouvy s nimi uzavírané dle autorského práva/
Růžková Daniela Nové německé divadlo 1888-1938
Trešlová Jolana Vstup České republiky do Evropské unie.
Vliv členství na fungování kultury v ČR.
Tureček Jakub Autorské právo v zaměstnaneckém poměru
Jiří Trupl Historie a současnost kulturní politiky v Československu a v České republice po roce 1945
Vaňková Markéta Hospodaření příspěvkové organizace s municipálním a státním majetkem
2001
Gross Libor Sponzoring a české divadlo
Ledererová Linda Divadlo a specializované televizní programy
Michutová Marika Divadelní periodika /vývoj, formy,problémy/
Padevětová Šárka Česko-italské divadelní vztahy a divadlo současné Itálie
Hora Jakub Veřejnoprávní instituce
Kuchařová Pavla Vliv Londýnské divadelní produkce na divadelní vývoj v regionech severní Anglie v letech 1860 -1890
Matějková Kamila -Roučková Komunikace v kulturních institucích
Štulcová Hana Pracovní poměr herce
2002
Hrubý Michal Robert Wilson v českém divadle
Kašparová Anna Divadelní budovy v Praze
Tesařová Lenka Culture 2000
Václavová Denisa Divadlo-prostor-site-specific
Bartyzal Jiří Masová kultura
/problematika tzv. kulturního průmyslu/
Nezval Petr Internet a divadlo
2003
Brabencová Alžběta Proces plánování, získávání, výběru a přijímání pracovníků v divadelních organizacích
Matvijová Lea Vytvoření divadelně-vzdělávacího programu podporujícího komunikaci mezi veřejností a divadlem a jeho aplikace na činnost Švandova divadla v Praze
Kubišta Štěpán Laterna magika
2004
Vilímková Kateřina Problematika společnosti s ručením omezeným v divadelním provozu
/v aplikaci na Pražské komorní divadlo s.r.o. jako provozovatele divadla Komedie/
Pritz Jiří Využití historických objektů v ČR a Evropě pro divadlo /v kontextu cestovního ruchu/
Martincová Karolína Gladiátorské hry
Fraňková Romana Transformace Činoherního klubu
Kvasničková Tereza Divadelní ředitel v historii českého divadla
Šnajperková Simona Divadelní literatura po roce 1989
Kovaříková Jarmila Divadlo jako psychoterapeutický nástroj, jeho organizace a realizace
Večerková Barbora Švédské divadelnictví
Lišková Barbora Problematika notových materiálů k hudebně dramatickým dílům
Lázňovský Michal Universitní divadla
2005
Kubišta Ondřej Lesní divadla v českých zemích
Hofbauerová Tereza Divadelní program jako způsob komunikace
Sulženko Jiří Evropské kulturní sítě
Prokop Petr Stavba Divadla na Letné
Drdáková Libuše Merchandising pro kulturu a umění
Černý Jakub Plenérové divadlo v Praze v proměnách času
Erdélyiová Alena Vybavení divadelních budov
Jílková Adéla Německá divadla po pádu Berlínské zdi v historickém kontextu
2006
Hlaváčová Barbora DIVADLA V LÁZEŇSKÝCH MĚSTECH ČESKÉ REPUBLIKY
Holeček Ivan LOBBISTICKÁ PODPORA V GRANTOVÉM ŘÍZENÍ V OBLASTI DIVADLA
Kubáčková Šárka KRIZOVÝ MANAGEMENT V DIVADLE
Málek Jakub DIVADELNÍ REKLAMA - JEJÍ FORMY, ZPŮSOBY A NÁKLADY REALIZACE
Neubauer Milan OCEŇOVÁNÍ UMĚLECKÝCH VÝKONŮ V HISTORII I SOUČASNOSTI ČESKÉHO DIVADLA
Palouš Matěj JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL A DIVADLO
Pánek Zdeněk KULTURNÍ AKTIVITY KRAJSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY A JEHO KULTURNÍ POLITIKA
Průdek Lukáš DIVADELNÍ AKTIVITY V OBCHODNÍCH CENTRECH
Rothová Michaela UMĚLCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Štajfová Adéla REALISTICKÉ DIVADLO 1945 - 1989
2007
Janková Markéta DOPLŇKOVÁ ČINNOST DIVADEL
Kašpar David ARTMARKETING ANEB MARKETING V DIVADLE
Kolenová Bohdana DIVÁK A DIVADLO
Kučerová Tereza KOMPARACE UMĚLECKÝCH AGENTUR ANGLOSASKÉHO A KONTINENTÁLNÍHO TYPU
Sochorová Iveta PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A DIVADLO
Weberschinke Jiří INTERKULTURNÍ MANAGEMENT - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
2008
Doubravová Klára DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ a jeho vývoj v letech 2000 až 2007
Friedlová Eva PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO TANCE A JEHO PRODUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pajchlová Magdaléna MĚSTO JAKO JEVIŠTĚ - KARNEVALY
Vondrašová Radka INTERNETOVÉ STRÁNKY DIVADLA
2009
Vinařová Eliška JIŽÁK, JIŽÁK - MĚSTO SNŮ
Zemanová Marie SOCIÁLNĚ-DIVADELNÍ PROJEKTY
Mudruňková Ludmila PRODUKCE ŽIVÉ KULTURY V PROSTORÁCH PANSKÝCH SÍDEL
Blachut Dominik CHODOVSKÁ TVRZ - historie a perspektivy multifunkčního zařízení
Číčo Kulifay Zuzana LITOMĚŘICKO - NOVÁ KULTURNÍ AGLOMERACE
Rýgrová Michaela EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ V KREATIVNÍM PRŮMYSLU