Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Katedra činoherního divadla

Vedoucí katedry: doc. Jan Burian

Název oboru, druh a forma studia:

Herectví činoherního divadla

magisterské - řádné prezenční

standardní doba studia: 4 roky (po 2.ročníku studia povinná postupová zkouška)

ukončení: magisterskou zkouškou

titul: MgA.

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářské řádné prezenční

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Režie činoherního divadla

navazující magisterské řádné prezenční

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou

titul MgA.

Dramaturgie činoherního divadla 

navazující magisterské řádné prezenční,

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou

titul: MgA

Cíl studia:

Herectví činoherního divadla

Příprava profesionálně vybavených tvůrců především pro činoherní divadlo a pro další druhy divadla, rozhlas, film a televizi. Východiskem této přípravy je dramatičnost jako kvalita, jež dává impulsy a předpoklady k tomu, aby herec tvořil hereckou postavu prostřednictvím dramatického jednání. Magistr v oboru herectví jako samostatně tvořící osobnost si během studií osvojí specifické dovednosti a poznatky praktické i teoretické, které mu slouží k poznávání a rozvíjení vlastního uměleckého talentu. Umělecký výkon ve školním divadle DISK (výjimečně i v profesionálním divadle) je pak završením systematické přípravy probíhající po celou dobu studia a prokazuje absolventovu schopnost vytvořit hereckou postavu v celistvém jevištním tvaru. Součástí je písemná reflexe na odpovídající odborné úrovni.

Režie a dramaturgie činoherního divadla

Příprava profesionálně vybavených odborníků především pro činoherní divadlo, příp. pro jiné druhy divadla i pro rozhlas a televizi, práci v redakcích apod. Tato příprava se rozvíjí na bázi motivicko-tématické analýzy dramatu jako celistvé struktury a specifického systému. Z ní vyrůstá vlastní interpretace dramatu, vyjádřená v dramaturgicko-režijní koncepci a realizovaná součinností všech složek jevištní struktury. Součástí přípravy je tvůrčí psaní a rozvíjení práce s prostorem, včetně schopnosti realizovat vztahy a významy umístěním a pohybem herce v prostoru. Společným jmenovatelem všech těchto prvků je dramatická situace a její rozehrávání.

Bakalářský obor Režie-dramaturgie činoherního divadla

Bakalář v oboru režie a dramaturgie je odborník schopný rozvíjet své umělecké schopnosti v magisterském stupni oboru, případně se v praxi věnovat činnostem spojeným s dramatickým uměním a příbuznými audiovizuálními aktivitami na příslušné odborné úrovni: asistentské či lektorské činnosti ap.

Navazující magisterský obor Režie činoherního divadla:

Magistr v oboru režie jako samostatně tvořící osobnost je schopen realizovat celistvý jevištní tvar na příslušné umělecké a profesionální úrovni; součástí jeho dovedností je schopnost reflektovat na odpovídající teoretické úrovni jak specifické problémy režie, tak i obecné problémy dramatického umění, a uplatnit se zároveň v oblasti organizace a řízení divadla.

Navazující magisterský obor Dramaturgie činoherního divadla:

Magistr v oboru dramaturgie je všestranný odborník, schopný jak fundované koncepčně-analytické spolupráce při inscenování celistvého jevištního tvaru, tak samostatného uměleckého výkonu v oboru (jako autor či překladatel) i teoreticko-kritické reflexe specifických či obecných problémů dramatického umění. Může se uplatnit i v oblasti organizace a řízení divadla.

Charakter výuky:

Herectví činoherního divadla

Výuka se dělí do tří hlavních proudů: první rozvíjí herecké dispozice, druhý předpoklady nezbytné pro práci herce (pohyb, hlas), třetí je studiem teoretických a historických předmětů.

 • V 1. ročníku se výuka soustřeďuje na rozvíjení a kultivaci základních předpokladů a prvků hereckého projevu.
 • Ve 2. ročníku, završeném postupovou zkouškou, jde o přípravu a realizaci hereckého výkonu, který prokáže schopnost jevištního jednání v situaci na příslušné pohybové a mluvní úrovni.
 • Od 3. ročníku je pozornost soustředěna na principy budování herecké postavy, které posléze směřují k celistvému přeosobnění. V zimním semestru 3. ročníku posluchači herectví spolu s posluchači režie a dramaturgie vytvářejí ucelenou jevištní kompozici v rozsahu jednoaktové hry jako přípravu na práci ve školním divadle DISK, kam vstupují v letním semestru tohoto ročníku.
 • Ve 4. ročníku se již plně zaměřují na tvorbu inscenací ve školním divadle.

Režie a dramaturgie činoherního divadla

Výuka se dělí do tří hlavních proudů: první rozvíjí podstatu tvůrčí disciplíny (režie a dramaturgie), druhý další předpoklady pro práci v těchto disciplínách (např. tvůrčí psaní, překladatelské a kritické semináře), třetím je studium teoretických a historických předmětů.

V bakalářském stupni studia probíhá výuka režie a dramaturgie společně.

Bakalářský obor Režie-dramaturgie činoherního divadla

 • 1. ročník se soustřeďuje na získání elementárních znalostí, vědomostí a tvůrčích předpokladů pro režijní a dramaturgickou činnost (práce s prostorem, čtení dramatického textu, předpoklady herecké tvorby). V případě režijní tvorby jde o seznamování s procesem režijní práce a jejími nároky, o konfrontaci s nejdůležitějšími tendencemi moderní a současné režijní tvorby prostřednictvím konkrétních úkolů. V případě druhého hlavního předmětu – dramaturgické tvorby – jde především o rozvíjení schopnosti číst dramatický text (bez předčasné tendence k interpretaci).
 • Ve 2. ročníku začínají režiséři a dramaturgové spolupracovat s herci 1. ročníku, kteří se stávají jejich partnery až do konce studia.
 • Cílem 3. ročníku je rozvíjení schopnosti interpretovat divadelně téma zvoleného dramatického textu a na jeho základě rozehrávat a komponovat dramatické situace. V závěru 3. ročníku se studenti připravují také na bakalářské zkoušky, jejichž úspěšné vykonání je podmínkou pro postup do magisterského cyklu studia.

Navazující magisterské obory Režie a Dramaturgie činoherního divadla

 • V první části 1. ročníku magisterského studia připravují režiséři a dramaturgové celistvý komponovaný jevištní tvar a v letním semestru začínají pracovat na inscenacích ve školním divadle DISK. V závěru studia se připravují také na magisterské zkoušky.

Podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia oborů režie a dramaturgie je úspěšně vykonaná bakalářská zkouška z těchto oborů na DAMU nebo na divadelní škole podobného zaměření, např. JAMU v Brně kdy uchazeč musí úspěšně složit přijímací talentovou zkoušku před komisí.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Nároky na uchazeče:

Herectví činoherního divadla

Talentové předpoklady, dispozice hlasové a pohybové, základní orientace v divadelním a kulturním dění, vzdělanost na úrovni maturity (historie, dějiny, literatury, divadla, umění).

Režie a dramaturgie činoherního divadla

Talentové předpoklady pro daný obor, orientace v divadelním a kulturním dění, 

vzdělanost na úrovni maturity (zejména v oblasti historie, dějin divadla, literatury, hudby, výtvarného umění).

Navazující magisterské studium režie ČD a dramaturgie ČD

Přijímací pohovor se týká předloženého plánu studia, které je zacíleno na absolventskou inscenaci ve školním divadle DISK.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Herectví činoherního divadla - 3 vyřazovací kola.

Režie-dramaturgie činoherního divadla - 3 vyřazovací kola.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

Herectví činoherního divadla - v průběhu 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.

Režie-dramaturgie činoherního divadla - během 3 týdnů, účast uchazeče v každém kole je jednodenní.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol:

Herectví činoherního divadla:

 • I. kolo-vyřazovací: herecká zkouška (pro tuto zkoušku si uchazeči připraví monology z dramatických textů, básně, písně)
 • I. kolo-vyřazovací: dopoledne písemný test ze základních kulturních znalostí s důrazem na divadlo, literaturu, hudební a výtvarné umění;individuální zkoušky z pohybu, hlasu a zpěvu; odpoledne herecká zkouška z připravených monologů a dalších zadaných úkolů.
 • III. kolo-vyřazovací: individuální úkoly a kolektivní etudy podle zadání komise.

Konkrétní zadání úkolů pro všechna kola bude součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

Režie-dramaturgie

 • I. kolo-vyřazovací: písemný test se zaměřením na všeobecný a kulturní rozhled, úvaha na zadané téma podle volby z několika námětů, jazykové testy.
 • II. kolo-vyřazovací: pohovor před přijímací komisí, diskuse nad předloženou písemnou prací, individuální cvičení zkoumající talentové a osobnostní předpoklady (schopnost vnímat dramatickou situaci, schopnost empatie, schopnost fabulování apod.)
 • III. kolo – individuální úkoly zkoumající smysl pro divadelní situaci, schopnost nalézt ji a vyložit v dramatickém textu, popřípadě ji organizovat v prostoru.

Konkrétní zadání úkolů pro všechna kola je součástí pozvánky k přijímacím zkouškám.

Pozn.: Upřesnění požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce, případně budou informováni na konzultacích.

d) Kritéria hodnocení:

Herectví činoherního divadla:

 • V I. kole je maximální počet dosažitelných bodů 100 bodů za individuální hereckou zkoušku. V nich jsou hodnoceny zejména rytmus, pohybová představivost, osobní vyzařování, základní fyzické dispozice, paměť, schopnost strukturovat, jednat slovem, rozumět předloze a cítit divadelně.
 • Ve II. kole je maximální počet dosažitelných bodů 250, z toho 50 za test ze všeobecných kulturních znalostí, 50 za individuální pohybovou zkoušku, 25 za hlasovou individuální zkoušku, 25 za individuální pěveckou zkoušku a 100 za individuální talentovou hereckou zkoušku. V nich je hodnocen všeobecně historický přehled a zájem o umění a divadlo, prostorové cítění, komplikovaný rytmus a tempo-rytmus, zpěvní a mluvní hlas, artikulace, propojenost dechu, pohybu a myšlení, proměnlivost energie, temperament, herecká fantazie a představivost, schopnost verbálního a nonverbálního kontaktu.
 • Ve III. kole je maximální dosažitelný počet bodů 100 za talentovou hereckou zkoušku. V ní se hodnotí herecká tvořivost, schopnost improvizace, originalita v rozehrávání situací, předpoklady pro týmovou práci a partnerskou spolupráci, osobitost tvůrčího přístupu.

Režie-dramaturgie:

 • V I. kole je maximální dosažitelný počet bodů 250 – z toho 50 za jazykový test, 50 za vědomostní test, 50 za esej, 100 za domácí práci. U domácí práce je hodnocena zejména schopnost analýzy dramatického textu, který si posluchač zvolí z několika navržených titulů. Dále úroveň logického myšlení, chápání hlubšího smyslu předlohy, divadelní představivost a fantazie, dramatické cítění. U eseje je posuzována schopnost formulovat a obhájit názor v širším kontextu, schopnost samostatně uvažovat. U vědomostního testu se boduje celkový kulturně historický rozhled, hlubší zájem o divadlo a umění. U jazykového testu schopnost porozumět i hlubšímu smyslu cizojazyčného textu.
 • Ve II. kole je maximální dosažitelný počet bodů 100 na základě pohovoru s přijímací komisí, ve kterém uchazeč obhajuje svou domácí práci a formou testů (na základě fotografie, reprodukce výtvarného díla, básně, replik potenciálního dialogu) se zkoumá a hodnotí jeho smysl pro rozehrání dramatické situace, kreativnost, fantazie, schopnost fabulace, komunikativnost.
 • Ve III. kole je maximální dosažitelný počet bodů 100. Zkouška probíhá formou individuálního cvičení, zaměřeného na prozkoumání hlubších talentových předpokladů. Hodnotí se schopnost tvorby dramatické situace v prostoru, originalita přístupu, schopnost interpretace reality uměleckými prostředky.

Přibližný termín přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Zvláštní požadavky:

Pro zkoušky na obor Herectví cvičební úbor a obuv, vhodné oblečení pro herecké zkoušky;

pro obory Režie-dramaturgie znalost nejméně jednoho cizího jazyka.

Řádné studium cizinců:

Je možné v jazyce českém bezplatně ve všech oborech, podmínkou je složení zkoušky z českého jazyka. Zahraniční uchazeči-samoplátci mohou studovat magisterský stupeň oboru režie v angličtině, podmínkou je dosažený bakalářský stupeň vzdělání v oboru a vykonání přijímací zkoušky do magisterského studia.

Magisterské studium oboru Režie v jazyce anglickém: podmínkou je bakalářská zkouška na divadelní škole podobného typu, vlastní inscenační praxe a úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky.

Jiné možnosti studia:

Pro zahraniční uchazeče-samoplátce: krátkodobé studijní pobyty-stáže ve všech oborech po složení zkoušky z českého jazyka na komunikativní úrovni. U oboru režie a dramaturgie možnost komunikace v jazyce anglickém a ruském.

Termín podání přihlášek:

Termín podání přihlášek zde.