Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: doc. MgA. Mgr. Michal Čunderle Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku bakalářské řádné prezenční

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou,

titul: BcA. 

Po vykonání bakalářské a přijímací zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu.  

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou

titul: MgA.

Cíl studia:

Výchova a vzdělání jak jen možno vědomé, tvořivé a samostatné autorské osobnosti. A to ve směru jak umělecké, tak mimoumělecké (sociální, etické) tvořivosti a tvorby. Důkladné, zážitkové poznání psychosomatických disciplín a reflexe jejich problematiky, postupné budování schopnosti tvořit a být partnerem.

Charakter výuky:

Výuka – i studium jako takové – je záležitostí psychosomatické koncepce, a tudíž především psychosomatických disciplín: výchovy k hlasu, k řeči, k pohybu, k dialogickému jednání, ke (spolu)hře apod. Tedy k vlastním předpokladům herecké tvořivosti a tvorby. (Není vyučováno umění.) Souběžně probíhá také studium pedagogiky těchto disciplín. Součástí studia jsou také naukové předměty – základy psychologie, filozofie, dějiny divadla apod. Student postupně získává kondici v psychosomatických disciplínách, je vybaven nezbytným rozhledem, je veden k nalézání osobního tématu, ke scénickým autorským prezentacím.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Magisterské navazující studium je určeno pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia škol, které předpokládají veřejné vystupování jako nedílnou součást profese. Jde například o absolventy těchto oborů: divadelní obory (herectví, režie, dramaturgie, scénografie, produkce, teatrologie aj.), pedagogika, psychologie, práva, politologie, teologie, žurnalistika, lingvistika aj.

Nároky na uchazeče:

Dobré tělesné a duševní předpoklady. Dobré, dalšího rozvoje a kultivace schopné talentové a osobnostní předpoklady. Potřeba a schopnost učit se, studovat, účastnit se společného studia a díla. Předpokládá se aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Průběh přijímací zkoušky

Nezbytnou součástí přijímací zkoušky je předběžné odevzdání:

  • vlastního životopisu,
  • výkladu, proč chce uchazeč studovat na KATaP, co si od toho slibuje, co tomu míní (a může) dát,
  • dvou autorských textů (každý cca 2 stránky), upřednostňují se texty prozaické.
  • portrétní fotografie (obvyklá kvalita)

Písemné materiály budou napsány na počítači nebo na psacím stroji a odevzdány společně s přihláškou v papírové i elektronické verzi.

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

  • disciplína pohybu (cvičební úbor) – zjišťování pohybových předpokladů,
  • disciplína hlasu – zjišťování hlasových a sluchových předpokladů, propojenosti hlasu a pohybu, adept si připraví alespoň 2 lidové písně odlišného charakteru,
  • disciplína řeči – adept si připraví pro přednes zpaměti dva prozaické texty, nikoli dramatický monolog!, 1 text na cca půl strany,
  • disciplína herecké propedeutiky a dramatické hry – adept se zhostí jednoduchých improvizací a variací (zjišťování představivosti, smyslu pro celek a detail, smyslu pro atmosféru, náladu, schopnost proměn apod.).

Součástí přijímací zkoušky je pohovor (týká se motivace adepta a zjištění jeho orientace stran kultury, umění, filozofie, společenského dění), případně vypracování psychologického testu, vyplnění dotazníku.

Termín přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Katedra si vyhrazuje právo v nezbytném případě termín mírně posunout, s tím, že bude uchazeče informovat minimálně 14 dní před termínem zkoušky.

Řádné studium cizinců: pouze v českém jazyce.

Placené studium cizinců: dvouleté magisterské a tříleté bakalářské, obojí v angličtině.

Jiné možnosti studia:

Pro české i zahraniční zájemce je dle kapacity výzkumně otevřen kurz dialogického jednání (více na webu katedry).

Termín podání přihlášek zde.