Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Kreativní pedagogika-pedagogická kondice

Katedra autorské tvorby a pedagogiky a Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze nabízí dvouletý vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT

Program je koncipován jako doplňující a rozvíjející studium. Vytváří zajímavou alternativu ke stávajícímu pohledu na pedagogiku. Vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Převažující praktické semináře nabízí účastníkům živou zkušenost s hlasem, tělem, autorským čtením a vědomou a tvořivou komunikací.

Absolvováním kurzu získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (dle § 10 zákona č. 563/2004 Sb.) Vítáni jsou též pedagogičtí pracovníci všech ostatních stupňů a typů škol, kteří chtějí získat příslušnou pedagogickou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotního vzdělávání (CŽV), a všichni ostatní zájemci.

Kurz ukončí student závěrečnou písemnou prácí, veřejnou autorskou prezentací a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává osvědčení o absolutoriu dvouletého pedagogického vzdělávání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a příslušnou pedagogickou kvalifikaci

Kurz je akreditovaný MŠMT – je tedy možno jej hradit z účelově vázaných prostředků na DVPP.

Začátek kurzu 2017/18 je plánován na září 2017. Semináře a dílny probíhají jednou měsíčně, vždy v pátek odpoledne a celou sobotu v prostorách Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, Praha 1. Minimální doba studia je 250 vyučovacích hodin tj. 16 dvoudenních setkání. Maximální kapacita kurzu je 30 studentů.

Účastnický poplatek činí 24.000 Kč za dva roky. Kurzovné je možné zaplatit ve dvou splátkách, za první a za druhý rok studia. Platbu za 1. rok studia (12.000 Kč) je třeba uskutečnit nejpozději do 15. října 2017. Úhrada je možná pouze převodním příkazem či složenkou. Číslo účtu a složenku obdržíte spolu s pozvánkou na první setkání.

V případě zájmu vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu kreativnipedagogika@gmail.com do 31. července 2017. V pátek 8. září 2017 se pak uskuteční setkání se všemi přihlášenými a v případě velkého zájmu i výběrové pohovory.

 

STUDIJNÍ PLÁN KURZU

Účastníkům vzdělávacího kurzu je nabídnuta možnost opakované osobní zkušenosti s disciplínou DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ, v jejímž rámci je probouzena a posilována schopnost vědoměji předjímat a řídit své jednání, chování i prožívání ve třídě, ve škole i na veřejnosti. (více informací najdete zde anebo na webových stránkách prof. Vyskočila

Na dialogické jednání přirozeně navazuje AUTORSKÉ ČTENÍ, ve kterém se student učí navázat vztah se svým textem a skrze něj i s publikem a díky této interakci objevuje skutečný obsah a formu svého textu.

Přirozeným vyústěním těchto dvou disciplin je příprava a realizace individuální AUTORSKÉ PREZENTACE v rámci disciplíny Didaktická praxe. Studenti budou kontinuálně pracovat na pokusu o veřejné vystoupení s vlastním tématem a tvarem během celého kurzu. První veřejné vystoupení se uskuteční na konci prvního roku, druhé pak na závěr kurzu.

Disciplína VÝCHOVA K HLASU hledá postupné kroky, jak studentovi navodit zážitek jeho vlastního individuálního hlasu, a prohloubit tak vědomí o hlasové kvalitě svého projevu.

Připravujeme  praktické dílny POHYBU a  semináře ŘEČOVÉHO JEDNÁNÍ.

Program provází jedinečná setkávání s prof. Ivanem Vyskočilem, zakladatelem Katedry autorské tvorby a pedagogiky, který povede ROZPRAVY K PEDAGOGICE A PSYCHOLOGII.

Dále zařazujeme diskuzní semináře zaměřené na reflexi SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ A PRÁCE UČITELE VE SKUPINĚ, které reflektují sociálně komunikativní a pedagogicko psychologické předpoklady učitelské kondice. Dvouleté studium budou doplňovat vybrané kapitoly z TEATROLOGIE a FILOSOFIE VÝCHOVY.

Na pedagogickém vedení kurzu se podílejí především pedagogové Katedry Autorské tvorby a pedagogiky a absolventi a studenti doktorského programu KATaP, které doplní externí spolupracovníci.

Představujeme alespoň některé z nich

 

Prof. IVAN VYSKOČIL, vedoucí Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví, profesor autorského herectví.

Vystudoval činoherní herectví a režii na DAMU (1948 - 1952), jednooborovou psychologii na

FF UK - specializaci klinickou i pedagogicko psychologickou (1952 - 1957). V l. 1957 - 1959 externí pedagog psychologie (DAMU, FAMU), pedagogiky (HAMU). V l. 1958 - 1962 tvorba textapelů (Reduta), spoluzakladatel Divadla Na zábradlí (herec, režisér, autor). 1964 - 1971 Státní divadelní studio Reduta, umělecký vedoucí. 1964 - 1990 Nedivadlo, umělecký vedoucí. 1971 - 1990 LŠU pro dospělé, vedoucí literárně dramatického oddělení. Po roce 1989 odešel na DAMU, nejprve jako vedoucí činoherní katedry, 1994 - 2003 zakladatel a vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky. 1992 jmenován profesorem herectví a autorské tvorby. Od 2001 ředitelem Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví.

Konference: Dialogické jednání jako otevřená otázka (1997), Psychosomatický základ veřejného vystupování (1999), Hic sunt leones - o autorském herectví (2002), Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (2004), Hlas, mluva, řeč (2005), Psychosomatika a Pohyb (2006 a 2007), Osobnostní herectví, osobnostní učitelství (2008) a Autor - autorství (2010).

Vybraná publikační činnost: Malý Alenáš (1990), Kosti (1993), Vždyť přece létat je snadné (1963, 2006), Nedivadlo Ivana Vyskočila (1996). Kritické reflexe dosavadní (staré) koncepce a struktury DAMU a AMU. Většinou nepublikované texty, dopisy, články, poznámky. Člen akademického senátu DAMU a AMU a umělecké rady DAMU a AMU. Pravidelné pořady v Českém rozhlase, např.: U kulatého stolku. Dále autorské čtení a vystupování (DNZ, Studio Ypsilon). Nositel ocenění festivalu Next wave Živoucí poklad (2003), čestného doktorátu JAMU v Brně (2005), Zlaté medaile AMU (2009), zvláštní ceny Thálie za mimořádný přínos českému divadelnímu umění (2009) a Čestné plakety prezidenta republiky.

Předměty v kurzu KP: Dialogické jednání, Rozpravy o pedagogice a psychologii.

 

Prof. JANA PILÁTOVÁ, PhDr. - interní pedagog KATaP, antropoložka a teatroložka, kritička a dramaturgyně.

Studovala teatrologii a psychologii na FFUK. Byla roku 1968 na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. Pracovala jako redaktorka (nakladatelství Orbis, Panorama) a v Polském kulturním středisku. Od roku 1990 učí na DAMU o proměnách divadla (hlavně XX. století), vede interpretační a divadelně antropologický seminář a dílny. V roce 1998 na DAMU založila a pět let vedla Integrační program kreativity a jeho výsledky (dílny, představení, přednášky) prezentovala doma i v zahraničí. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a projektů zaměřených na přesahy divadla a divadelní pedagogiku (ISTA – Mezinárodní škola divadelní antropologie). Vede diplomové a disertační práce a divadelní projekty svých studentů, s divadelním studiem Farma v jeskyni a s Divadlem Continuo pracovala na řadě inscenací jako dramaturgyně. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocenění „Živoucí poklad“. Roku 2009 vydala knihu Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, nominovanou na cenu F. X. Šaldy (úryvky vyšly italsky, polsky, anglicky), a získala vyznamenání Za zásluhy o polskou kulturu. Profesorkou je od r. 2012. Předsedkyní oborové rady doktorandského studia od r. 2014.

Předměty v kurzu KP: Divadelně antropologický seminář, Teatrologie, Autorské čtení.

 

Mgr. PAVLA SOVOVÁ, Ph.D. - pedagog na Katedře pedagogiky, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni.

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. Jako pedagog působila nejprve na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, a poté na VOŠ pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou. Spolupracovala také s KATaP DAMU, jako externí pedagog předmětů Výchova k hlasu a Didaktika hlasové výchovy. V roce 2009 zde dokončila doktorské studium a obhájila disertaci na téma Hlas jako psychosomatická disciplína. V současné době působí jako odborný asistent na pedagogické katedře Západočeské univerzity v Plzni. Je spoluautorkou vzdělávacího projektu zaměřeného na rozvoj osobnostních kompetencí lektorů, konzultantů, učitelů a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání dospělých Via Aperta - Cesta otevřená, který byl za podpory ESF realizován v Rokycanech u Plzně v letech 2006 až 2008.

Publikace: Statě Rozvoj osobnostních kompetencí (sborník Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu, Jihočeská univerzita, 2007), Škola v dialogu (sborník Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita…, Ostravská univerzita, 2007) a Rozvoj hlasových kompetencí u učitelů (sborník Kvalitativní přístup ve vědách o člověku, Univerzita Palackého v Olomouci, 2009).

Předměty v kurzu KP: Hlasová výchova s didaktikou.

 

ZDENA KRATOCHVÍLOVÁ, odborná asistentka KATaP.

V r. 1956 absolvovala Státní taneční konzervatoř v Praze. Zakládající člen Pantomimy Ladislava Fialky v Divadle Na Zábradlí. Představení: Etudy, Devět klobouků na Prahu, Cesta, Blázni, Knoflík, aj., která se hrála na četným mezinárodních festivalech. Založila vlastní divadlo jednoho herce, Kapesní divadlo, ve kterém vytvořila postavu klauna Animuka. 1980 - 1989 spolupráce s J. Grossmannem v Divadle Pod Palmovkou a v DNZ. Pedagogická činnost: 1966 - 1971 Letní pantomimické kurzy L. Fialky, 1972 - Cvičení z pedagogické praxe pro VŠ učitele pedagogických fakult PedF UK, Brandýs n. Labem (spolu s PhDr. E. Vyskočilovou). 1975 Konzervatoř - hudebně dramatické oddělení, 1991 - Katedra výchovné dramatiky, od r. 1996 KATaP.

Pedagogická činnost na KATaP: Pantomima, Výchova k pohybu.

 

RNDr. ALICE KOUBOVÁ, PhD. Ph.D. - vědecká pracovnice ve Filosofickém ústavu AV ČR, externí pedagog na KATaP a na Katedře teorie a kritiky DAMU.

Vystudovala matematiku na MFF UK v Praze, DEA diplom z filosofie na Université de Genève a PhD z filosofie na FF UK a Université Paris X. Studovala vybrané kurzy na Akademii múzických umění v Praze, kde pracuje jako externí pedagog Filosofie a Filosofie výchovy na Katedře autorské tvorby a pedagogiky a na Katedře teorie a kritiky. Pracuje jako vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Změřuje se výzkum v oblasti fenomenologie, postmoderní filosofie a fenopraxe ve spojitosti s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zkoumá, jak je možné kultivovat ve vzájemném protínání poznání, pociťování (tedy vnímání a empatii) a sebepoznání ve prospěch prohloubené filosofické reflexe. Je ovlivněna myšlením M. Merleau-Pontyho, J.-L. Nancyho, H. Rombacha, G. Bachelarda, G. Bataille, G. Deleuze a F. Guattariho, J. Derridy, K. S. Stanislavského, A. Tairova, A. Artauda, A. Morena, I. Vyskočila a mnohých dalších.

Předměty v KP: Filosofie, Filosofie výchovy.

 

MgA. IRENA PULICAROVÁ, Ph.D. - externí pedagog KATaP, dramaturgyně, moderátorka TV Noe.

Vystudovala divadelní vědu na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, a poté herectví se zaměřením na autorskou tvorbu na KATaP DAMU, kde v roce obhájila disertační práci na téma sdělnosti a věrohodnosti v mluvním a osobnostním projevu současných českých kazatelů. Mezi lety 2006 a 2012 působila jako dramaturgyně plzeňského Divadla J. K. Tyla, spolupracovala s plzeňským studiem Českého rozhlasu. Od roku 2012 pracuje jako moderátorka a dramaturgyně TV Noe.

Předměty v KP: Řečové jednání

 

MgA. et MgA. KŘESADLOVÁ VÁCLAVA, Ph.D. - externí pedagog KATaP, arteterapeutk.a

Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, katedry výchovné dramatiky (magistr) a autorská tvorby a pedagogiky (magistr, doktor). Pracovala jako psychoterapeutka a arteterapeutka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Magdaléna o.p.s. se specializací na dramaterapii a divadlo (praxe 12 let). Dále působí jako umělecký pedagog na DAMU a to jako asistent pro studium dialogického jednání (praxe 16 let) a na taneční konzervatoři Duncan Centre jako pedagog herecké přípravy (praxe 12 let). V současné době prochází výcvikem v ČSAP (zaměřeným na hlubinnou psychologii). Aktivně působí v projektu Filosofie v experimentu.

Předměty v KP: Dialogické jednání, Rozpravy k pedagogice.

 

Mgr. MARTINA MUSILOVÁ, Ph.D. - pedagog na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze, teatroložka a dramaturgyně.

Vystudovala obor Divadelní věda na FF UK v Praze, kde v roce 2007 obhájila disertační práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví (knižně Fauefekt. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví, 2010). Od roku 1999 působí jako asistentka Dialogického jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od roku 2009 působí na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a od roku 2013 na Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze. Specializuje se na historii českého divadla 20. století, herectví, teorii herectví a teatralitu veřejných událostí. Studium a následná pedagogická praxe na KATaP DAMU prohloubila její zájem o širší pojetí fenoménu divadelní kultury, který chápe v kontextu antropologickém, a o divadelní projevy hraniční a alternativní.

Vybraná publikační činnost: Reflexe studentů dialogického jednání z let 1994 – 2004, Psychosomatika Pohyb (Divadelní fakulta AMU a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, Praha 2008), Dialogické jednání a písemná reflexe studentů z let 1993 – 2004 nahlédnuté modelem heterotopie Michela Foucaulta. In. Osobnostní herectví – učitelství (Nakladatelství AMU 2010), Možnosti improvizace. In. Herectví v alternativních divadelních formách (Akademie múzických umění v Praze, 2010), Shody a odlišnosti v pojetí reflektivního psaní v pedagogice a v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem. In. Šucha, M., Charvát, M., Řehan, V. (Eds.), KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe. (Olomouc: VUP, 2011), Řeč tělem - gestičnost řeči. In Irena Vaňková. Tělo, smysly, emoce v jazyce. (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2012).

Předměty v KP: Teatrologie
 

Mgr. MgA. EVA ČECHOVÁ - externí pedagog KATaP, herečka

Vystudovala francouzský jazyk a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK v Praze a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU u prof. Ivana Vyskočila, kde dokončuje doktorské studium. Pedagogickou činnost začala na PedF UJEP v experimentálních seminářích psychosomatické průpravy studentů učitelství a pokračovala v nich dále na FF UK v Praze. Věnuje se autorskému divadlu (herecky, režijně), dokumentárnímu a loutkovému divadlu, klaunérii a pedagogice.  

Předměty v KP: Dialogické jednání, Autorské prezentace, Rozpravy k pedagogice, koordinace kurzu.

 

MgA. HANA MALANÍKOVÁ, Ph.D. - externí pedagog KATaP, herečka

Vystudovala Institut komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK v Praze, a poté autorské herectví na KATaP DAMU, kde v roce 2012 obhájila disertační práci zaměřenou na autenticitu mediálního projevu. Pedagogickou praxi získala při lektorování základů dramatické výchovy a volitelných seminářů na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, v seminářích psychosomatické průpravy studentů učitelství na Katedře bohemistiky FF UK v Praze, při výuce dramatické výchovy na gymnáziu PORG v Libni a na KATaP DAMU. Zde od roku 2006 působí jako asistent Dialogického jednání a od r. 2013 jako pedagog herecké propedeutiky. Od r. 2012 pracuje pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun. Věnuje se autorskému divadlu, klaunérii a divadelní improvizaci.

Předměty v KP: Dialogické jednání, Autorské prezentace.

 

Mgr. ZUZANA PÁRTLOVÁ – externí pedagog KATaP, současně také tlumočnice a učitelka cizích jazyků. Vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu na  Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze, a poté dvouletý studiijní program Kreativní pedagogika-pedagogická kondice na KATaP, DAMU, kde pokračuje v doktorském studiu. V současné době je čekatelkou na obhajobu disertační práce na téma Studium autorského herectví jako (ne)výchova k osobnosti. Spolupracuje se sdružením Hlasohled jako tlumočnice hlasových workshopů.

Předměty v KP: Dialogické jednání, Rozpravy k pedagogice, koordinace kurzu.

 

Děkujeme a těšíme se na setkání.

za koordinaci kurzu  Eva Čechová  a  Hana Malaníková