Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Kreativní pedagogika-pedagogická kondice

Katedra autorské tvorby a pedagogiky a Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze nabízí dvouletý vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT

Cílovou skupinou jsou učitelé ZUŠ, SUŠ a konzervatoří literárně dramatického a výtvarného oboru, dále pedagogové volného času, pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol, kteří chtějí získat pedagogickou kvalifikaci  nebo udržet svojí pedagogickou kondici a všichni ostatní zájemci.

Program je koncipován jako doplňující a rozvíjející studium. Vytváří zajímavou alternativu ke stávajícímu pohledu na pedagogiku. Vychází z předpokladu, že hlubší psychosomatická průprava a získávání kondice k autorské tvorbě rozvíjí současně schopnost vychovávat. Semináře nabízí účastníkům živou zkušenost s hlasem, tělem, autorským čtením, vizuálním vnímáním, vědomou a tvořivou komunikací.

Kurz ukončí student obhajobou závěrečné písemné práce a autorskou presentací a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává osvědčení o absolutoriu dvouletého pedagogického vzdělávání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU a příslušnou pedagogickou kvalifikaci.

Kurz je akreditovaný MŠMT – je tedy možno hradit jej z účelově vázaných prostředků na DVPP.

Kurz začíná v lednu 2015 a končí v listopadu 2016. Semináře a dílny budou probíhat jednou měsíčně, vždy v pátek odpoledne a v sobotu v prostorách Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, Praha 1.

Účastnický poplatek činí 19.000 Kč za dva roky. Kurzovné je možné zaplatit ve dvou splátkách, za první a za druhý rok studia. Platbu za 1. rok studia (9.500 Kč) je třeba uskutečnit nejpozdějí do 31. ledna 2015. Úhrada je možná pouze převodním příkazem či složenkou. Číslo účtu a složenku obdržíte spolu s pozvánkou na první setkání.

Minimální doba studia je 250 vyučovacích hodin tj. 16 dvoudenních setkání. Maximální kapacita kurzu je 28 studentů.

Závazné přihlášky (v přiloženém formátu) zasílejte do 7. listopadu 2014 na adresu kreativnipedagogika@gmail.com.

STUDIJNÍ PLÁN KURZU

Účastníkům vzdělávacího kurzu je nabídnuta možnost opakované osobní zkušenosti s disciplínou DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ, v jejímž rámci je probouzena a posilována schopnost vědoměji předjímat a řídit své jednání, chování i prožívání ve třídě, ve škole i na veřejnosti. (více informací najdete zde anebo na webových stránkách prof. Vyskočila)

Na dialogické jednání přirozeně navazuje AUTORSKÉ ČTENÍ, ve kterém se student učí navázat vztah se svým textem a skrze něj i s publikem a díky této interakci objevuje skutečný obsah a formu svého textu.

Přirozeným vyústěním těchto dvou disciplin je příprava a realizace individuální AUTORSKÉ PRESENTACE v rámci disciplíny Didaktická praxe. Studenti budou kontinuálně pracovat na pokusu o veřejné vystoupení s vlastním tématem a tvarem během celého kurzu. První veřejné vystoupení se uskuteční na konci prvního roku, druhé pak na závěr kurzu.

Disciplína VÝCHOVA K HLASU hledá postupné kroky, jak studentovi navodit zážitek jeho vlastního individuálního hlasu, a prohloubit tak vědomí o hlasové kvalitě svého projevu.

Připravujeme  praktické dílny POHYBU a  semináře ŘEČOVÉHO JEDNÁNÍ.

Program provází jedinečná setkávání s prof. Ivanem Vyskočilem, zakladatelem Katedry autorské tvorby a pedagogiky, který povede ROZPRAVY K PEDAGOGICE A PSYCHOLOGII.

Dále zařazujeme diskuzní semináře zaměřené na reflexi SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ A PRÁCE UČITELE VE SKUPINĚ, které reflektují sociálně komunikativní a pedagogicko psychologické předpoklady učitelské kondice. Dvouleté studium budou doplňovat vybrané kapitoly z TEATROLOGIE a FILOSOFIE.

Na pedagogickém vedení kurzu se podílejí především pedagogové a studenti doktorského programu KATaP, které doplní externí spolupracovníci.

Představujeme alespoň některé z nich:

prof. Ivan Vyskočil / KATaP DAMU – profesor autorského herectví, vedoucí Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví při DAMU, člen umělecké rady AMU a umělecké rady DAMU, tvůrce koncepce a do r. 2003 vedoucí KATaP. Spoluzakladatel Divadla Na zábradlí, umělecký vedoucí Reduty (1964 - 1971) a Nedivadla (1964 - 1990). Herec, pedagog, spisovatel, režisér.

prof. Přemysl Rut / KATaP DAMU - od r. 2003 - 2013  vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Spisovatel, režisér, dramatik a písničkář. Autor i interpret řady rozhlasových her, esejí a povídek.

MgA. Vítězslava Fryntová / KATaP DAMU – vystudovala herectví na pražské DAMU, byla členkou Městského divadla v Mladé Boleslavi. Později se věnovala převážně recitaci. Pedagogicky působila nejprve na Lidové konservatoři, od r. 1992 učí svůj osobitý a profesionály vysoce oceňovaný přístup k disciplíně přednesu na DAMU (na katedře činoherního herectví, pak na KATaP).

o.a. Zdena Kratochvílová / KATaP DAMU – zakládající členka pantomimy Ladislava Fialky v Divadle Na zábradlí, hrála na mnoha mezinárodních festivalech. Založila autorské Kapesní divadlo pro jednoho herce. V letech 1980 - 1989 spolupracovala s Jiřím Grossmannem v Divadle Pod Palmovkou a v Divadle Na zábradlí.  Od roku 1991 pedagog pohybu a pantomimy na DAMU.

Děkujeme a těšíme se na setkání.

za koordinaci kurzu

Mgr. MgA Eva Čechová  a  MgA Hana Malaníková PhD.