Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Aktuální termíny odevzdání magisterských diplomových prací a státních magisterských zkoušek

- akademický rok 2016/2017.

Pravidla pro vypracování a úpravu písemné mgr. práce.

Podrobnější informace katedry ALD - termíny, formulář Interní přihlášky k mgr. zkoušce, otázky k teoretické části zkoušky, doporučená literatura.

Pro připuštění ke státní MA zkoušce je třeba splnit následující:

1) Odevzdat TÉMA A NÁZEV  PÍSEMNÉ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE – na příslušném formuláři - NEJPOZDĚJI  do pátku 25. listopadu 2016.

Katedra předkládá návrh témat písemných diplomových prací ke schválení děkanovi DAMU 1. prosince 2016.

Student si zvolí téma práce a konzultanta, kterého o vedení diplomové práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné diplomové prácestudenti před odevzdáním zkonzultují s Mgr. Zdeňkem TICHÝM, který povede Magisterský seminář. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat PŘÍPRAVA OTÁZEK K TEORETICKÉ ČÁSTI ZKOUŠKY.

Téma MA práce, název práce a jméno konzultanta (= vedoucího, školitele), odevzdají studenti letošních posledních ročníků (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz ) do kanceláře katedry pí. Nohové.

2) Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů – 2letý navaz. mgr. obory Herectví ALD, Režie ALD, Režie ALD anglicky, Dramaturgie ALD, Scénografie ALD 120 kreditů).

3) Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, odevzdat výstupní list a uzavřít ročník na studijním oddělení.

4) Uhradit poplatky za delší studium.

5) Odevzdat písemnou diplomovou práci (vytištěnou a na CD) – odborně řečeno VYSOKOŠKOLSKOU KVALIFIKAČNÍ PRÁCI – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP, a to pro každý typ práce:

  • studenti herectví, režie a dramaturgie – typ A teoretická práce;
  • studenti scénografie – typy A + B hra, scénář, dokumentace.

Cesta: www.amu.cz / Pro studenty / KOS – přihlásit se / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

V dolní části stránky najdete odkaz Rámcová licenční smlouva. Prostudujte si předem text, ať víte, co podepisujete.

Zimní termín státní magisterské zkoušky v pátek 27. ledna 2017

odevzdání PÍSEMNÉ magisterské DIPLOMOVÉ PRÁCEv předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY se soupisem kreativních prací (viz web KALD) ve středu 21. prosince 2016.

Jarní termín státní magisterské zkoušky ve středu a ve čtvrtek 28.-29. června 2017

(dle počtu přihlášených diplomantů), odevzdání PÍSEMNÉ magisterské DIPLOMOVÉ PRÁCE v předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY se soupisem kreativních prací (viz web KALD) v pondělí 22. května 2017.

Podzimní termín státní magisterské zkoušky ve čtvrtek a v pátek 21.-22. září 2017

(dle počtu přihlášených diplomantů), odevzdání PÍSEMNÉ magisterské DIPLOMOVÉ PRÁCEv předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY se soupisem kreativních prací (viz web KALD) v pondělí 21. srpna 2017.

 

V Praze dne 21.10. 2016

prof. MgA. Karel Makonj - předseda zkušební MA komise

Za správnost: Jitka Nohová