Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: MgA. Jiří  Havelka , Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Herectví alternativního a loutkového divadla

vedoucí bakalářského programu: MgA. Branislav Mazúch

typ studia:  bakalářské-řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

vedoucí bakalářského programu: MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., MgA. Tomáš Procházka

 typ studia: bakalářské-řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Scénografie alternativního a loutkového divadla

vedoucí bakalářského programu: MgA. Robert Smolík

typ studia: bakalářské-řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Po vykonání bakalářské zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Přijímací zkouška v roce 2019/20.

Herectví alternativního a loutkového divadla 

typ studia: navazující magisterské řádné prezenční 

standardní doba studia: 2 roky 

ukončení: magisterskou zkouškou 

titul: MgA.

Režie alternativního a loutkového divadla  

typ studia: navazující magisterské řádné prezenční 

standardní doba studia: 2 roky 

ukončení: magisterskou zkouškou 

titul: MgA.

Dramaturgie alternativního a loutkového divadla 

typ studia: navazující magisterské řádné prezenční, 

standardní doba studia: 2 roky 

ukončení: magisterskou zkouškou 

titul: MgA.

Scénografie alternativního a loutkového divadla 

typ studia: navazující magisterské řádné prezenční, 

standardní doba studia: 2 roky 

ukončení: magisterskou zkouškou 

titul: MgA

Po úspěšném zakončení Mgr. studia se některým studentům otevírá prostor pro následné doktorské studium, jehož specifikou na této katedře je důsledné prolínání teoretické reflexe s kreativní inscenační praxí.  

Cíl studia

Pro všechny obory: Rozvoj individuálních talentových dispozic. Otevření studentům možnosti divadelní tvorby tak, aby mohli obstát v celém spektru divadelních forem – od loutkového divadla až po současné alternativní divadelní proudy. Studium v oblastech současných trendů, historie a obecných zákonitostí divadelní tvorby.

Uplatnění: po 1. stupni (Bc.) jako členové tvůrčích týmů především otevřených projektů, performancí, site specific projektů, street artu, tvorby v neinstitucionálních produkcích, ale i v divadlech, případně v televizi, rozhlase, filmu, kulturní animaci apod.

Po 2. stupni (Mgr.) stylotvorní divadelní umělci, připravení pro autorskou tvorbu v alternativních inscenacích a projektech včetně inscenací loutkářských, ve volných produkcích a sdruženích, případně v televizi, rozhlase, filmu apod.

Charakter výuky:

Obory:

Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium

Program bakalářského studia DIVADLO JAKO MÉDIUM

Divadelní tvorba jakožto prostředek k uměleckému sebevyjádření, ale i k osobnostnímu růstu. Divadelní tvorba jakožto prostředek komunikace se spolupracovníky skrze kolektivní tvůrčí zkušenost a s diváky skrze divadelní dílo či akci.

Tento program vychází z úzké mezioborové spolupráce studentů i pedagogů všech tří oborů ALD a jejich vzájemné provázanosti a podmíněnosti.

V bakalářském stupni studia se studenti seznámí s širokou škálou alternativních přístupů k divadlu včetně autorského divadla a improvizace, divadla loutkového a divadla objektů. Soustředí se na rozvoj vlastního autorského myšlení a schopnost jeho realizace v prostoru a v čase. Prostřednictvím kolektivních i individuálních kreativních cvičení, v nichž bude důraz kladen především na vlastní proces, nikoli jen výsledek etud, si studenti ověří schopnosti týmové spolupráce, specifičnost jednotlivých alternativních tendencí v současném divadle, ale i schopnost a potřebnost reflexe vlastní tvorby.

Významnou součástí studia jsou pravidelné klauzurní semestrální projekty, prezentované v rámci studentského festivalu Proces. Praktické projekty vyvrcholí absolventskou bakalářskou inscenací.

Součástí studia je nezbytné minimum předmětů teoretických, jejichž hlavním smyslem je schopnost nazírat divadlo v širších souvislostech uměleckých i společenských, a tedy schopnost hledat vyšší smysl vlastní tvorby.

V magisterském stupni studia již studenti realizují samostatné divadelní projekty, se kterými se do magisterského stupně hlásili, a to jednak ve školním divadle DISK, tak i v jiných netradičních divadelních prostorech, formou nezávislých skupinových či sólových autorských performancí.

Není třeba zdůrazňovat, že tyto společné tendence jsou realizovány v každém ze studijních oborů se zaměřením na jejich specifičnost. U studentů oboru Režie -dramaturgie je důležité propojení analytického myšlení s pěstováním osobně angažovaného vztahu k zvolenému tématu i divadelnímu jazyku. S obojím souvisí hledání souvztažností mezi slovem, znakem, metaforou, hercem a prostorem v jedinečné divadelní situaci. U studentů oboru Herectví zaměření na vlastní tělo jakožto základní vyjadřovací prostředek a nástroj v interakci s ostatními spoluherci na jevišti, jinými scénickými složkami (scéna, kostým, objekt, zvuk) i s diváky v hledišti. U studentů oboru Scénografie budování osobního vztahu k vizuální metafoře a chápání hmoty a objektu nejen jako estetického fenoménu, ale i prostředku mezilidské komunikace a intersubjektivity. Dále praktické zkoumání výrazových prostředků současného divadla od materiálu a objektu po nové technologie.

A) Přijímací zkoušky do řádného studia:

Nároky na uchazeče:

Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice. Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a fantazie jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientaci v kultuře a dalších humanitních oborech.

Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.

Průběh přijímacích zkoušek (do řádného studia):

a) počet kol

 • Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium) – dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.
 • Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium) – písemné předkolo a dvě kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.
 • Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium) - dvě kola, přičemž obě jsou vyřazovací.

Poznámka: druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá v úzké provázanosti všech tří oborů

b) časové rozpětí jednotlivých kol

Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • 1. kolo – půl dne (dopoledne 9,00-13,00 nebo odpoledne 14,00–18,00)
 • 2. kolo – 2 až 3 dny (vždy od 9,00 do cca 19,00 hod.)

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • vyřazovací předkolo – zadaný úkol
 • 1. kolo – 1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.)
 • 2. kolo – 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00 hod.)

Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • 1. kolo – 1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.)
 • 2. kolo – 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00 hod.)

c) rámcový obsah jednotlivých kol (včetně případného vypracování zadaného úkolu

Podrobné informace k průběhu a obsahu přijímacích zkoušek budou uchazečům k dispozici od druhé poloviny října 2016 na webových stránkách:  damu.cz / katedry / katedra ALD/ přijímací řízení .

Dotazy uchazečů budou zodpovězeny v průběhu konzultace k přijímacím zkouškám v sobotu 3. prosince 2016 v 10.00 hodin.

Další informace pro první kolo zkoušek obdrží uchazeči nejpozději 3 týdny před konáním zkoušky v pozvánce.

Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Pro první kolo si uchazeči většinou připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1 píseň (bez žánrového určení) apod. – bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.
 • Ve druhém kole vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Pro vyřazovací předkolo uchazeči předloží písemnou práci na zadané téma (v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem). V elektronické formě předloží portfolio s přehledem své dosavadní tvorby (pokud možno s vizuálními ukázkami ne delšími než 7 minut.). Vše bude upřesněno v pozvánce.
 • V prvním kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.
 • Ve druhém kole podstoupí test z cizího zvoleného světového jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností), spolu s ostatními adepty připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí.

Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • V prvním kole hodnocení souboru domácích prací, zadané úkoly, kresba podle modelu, dramatická postava, návrh loutky nebo kostýmů (úkoly nejsou každý rok stejné) – bude upřesněno v pozvánce.
 • Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, je zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).
 • Ve druhém kole hodnocení a rozbor zadaného úkolu, prostorová studie, výtvarný úkol, práce na společném úkolu s adepty herectví a režie-dramaturgie, znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor / reflexe zadaných úkolů.

 d) kritéria hodnocení:

Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

 • Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.

B) Přijímací zkoušky do řádného navazujícího magisterského studia pro studenty jiných oborů DAMU či jiných VŠ v ČR i zahraničí

Nároky na uchazeče

Režie alternativního a loutkového divadla (dále ALD) (navazující magisterské studium) - absolventi bakalářského studia režie-dramaturgie na KČD DAMU, JAMU nebo absolventi stejného stupně vzdělání na neuměleckých školách příbuzného zaměření s podmínkou složení talentové zkoušky.

Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (dále ALD) (navazující magisterské studium) - absolventi bakalářského studia režie-dramaturgie na KČD DAMU, JAMU nebo absolventi stejného stupně vzdělání na neuměleckých školách příbuzného zaměření s podmínkou složení talentové zkoušky.

Scénografie alternativního a loutkového divadla (dále ALD) (navazující magisterské studium) - absolventi bakalářského studia scénografie na KSC DAMU, JAMU, absolventi bakalářského studia na UMPRUM, AVU, architektury na ČVUT s podmínkou složení talentové zkoušky.

Průběh přijímacích zkoušek do řádného navazujícího magisterského studia pro studenty jiných oborů DAMU či jiných VŠ v ČR i zahraničí

a) počet kol - přijímací zkouška je dvoukolová, každé kolo je vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol

 • první kolo (bez osobní účasti uchazeče) proběhne začátkem dubna;
 • druhé kolo (jeden den za osobní účasti uchazeče) v termínu pro absolventy bakalářského studia KALD, který bude zveřejněn na webových stránkách katedry.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol

Podrobné informace k průběhu a obsahu přijímacích zkoušek budou uchazečům k dispozici od února 2017 na webových stránkách:  damu.cz / katedry / katedra ALD/ přijímací řízení .

Dotazy uchazečů budou zodpovězeny v průběhu konzultace k přijímacím zkouškám.

Další podrobné informace obdrží uchazeči v pozvánce.

První kolo (bez osobní účasti uchazeče)

Katedra vyzve uchazeče, aby do určeného termínu předložil návrhy, které vytyčí směr a zaměření dvouletého magisterského studia.

Ke zkoušce uchazeč může dodat vybrané ukázky z dosavadní tvůrčí práce.

Druhé kolo (za osobní účasti uchazeče

Uchazeč, který uspěje v prvním kole, zašle do určeného termínu, který mu oznámí katedra, zpracovaný úkol. Uchazeči ze zahraničí dodají požadovaný materiál v českém jazyce.

Zkouška:

 • Znalostní test z historie a teorie divadla-vypracování písemně-(na základě okruhů otázek k bakalářské zkoušce studentů katedry ALD – viz webové stránky katedry / Studium / BA zkoušky).
 • Ústní pohovor o vypracovaném úkolu. Stručná sebereflexe aktuální tvůrčí činnosti.
 • Uchazeči ze zahraničí: zkouška z českého jazyka.

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí uchazeče jsou zohledňovány současné studijní programy školy.

d) Kritéria hodnocení (přijímacích zkoušek do řádného navazujícího magisterského studia pro studenty jiných oborů DAMU či jiných VŠ v ČR i zahraničí)

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny vyjádřením komise uspěl / neuspěl. Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na možnost tvůrčího pracovního zapojení uchazeče do studentského kolektivu katedry.

 • Počet přijatých uchazečů do magisterského studia je limitován koncepcí výuky studijního oboru a ekonomickými a kapacitními možnostmi DAMU.
 • Uchazeči ze zahraničí: uchazeči navržení k přijetí (s výjimkou uchazečů ze Slovenska) podstoupí zkoušku z českého jazyka na katedře cizích jazyků AMU v termínu, který jim oznámí studijní oddělení DAMU.

Přibližný termín přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek jsou zde.

Zvláštní požadavky:

Herectví alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

cvičební úbor a obuv, příp. hudební nástroj, v případě hlasové indispozice potvrzení foniatra (ne ošetřujícího lékaře).

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium

dobrá znalost nejméně jednoho cizího jazyka, přehled o kulturním dění a orientace v humanitních oborech.

Scénografie alternativního a loutkového divadla (bakalářské studium)

kreslicí a malířské potřeby, papíry A2, nůžky, lepidlo, rýsovací potřeby, psací potřeby.

Studium cizinců

Bezplatné řádné studium všech oborů v jazyce českém. Podmínkou je složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Placené řádné studium v jazyce anglickém je možné pouze ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oborů režie ALD a scénografie ALD.

Jiné možnosti studia:

Pro české občany: celoživotní vzdělávání:

 • Scénografie ALD – mimořádné studium v rámci tzv. celoživotního vzdělávání-ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je placené a pro uchazeče je vypracován individuální studijní plán.
 • Ostatní studijní obory katedry ALD: – nepořádá se

Termín podání přihlášek zde.