Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Doplněné základní informace k přijímacím zkouškám do bakalářského studia

Herectví alternativního a loutkového divadla

vedoucí bakalářského programu: MgA. Branislav Mazúch

typ studia:  bakalářské - řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

vedoucí bakalářského programu: MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., MgA. Tomáš Procházka

typ studia: bakalářské - řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Scénografie alternativního a loutkového divadla

vedoucí bakalářského programu: MgA. Robert Smolík

typ studia: bakalářské - řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou zkouškou

titul: BcA.

Program bakalářského studia “DIVADLO JAKO OTEVŘENÁ FORMA”

Studijní program Katedry alternativního a loutkového divadla se v příštím roce začne intenzívně zaměřovat na průzkum samotné podstaty toho, čemu říkáme divadlo, jak může být vnímáno, jakou společenskou funkci v dnešní době může plnit, kam může směřovat a vyvíjet se, kde jsou jeho hranice, či kam až přesahuje.

Kromě řemeslných dovedností, teoretického a historického vzdělání, se budou studenti zaměřovat na zkoumání oblastí prvotních divadelních funkcí, ověřovat dělení na tradiční divadelní profese – režii, dramaturgii, scénografii, herectví, kostýmní návrhářství, hudbu, tanec, a zároveň je vnímat jako otevřené, prostupné a nikoliv navždy hierarchicky vymezené.

Bude kladen důraz na kolektivní práci, v níž se právě tyto tradiční divadelní profese budou narušovat. Každý ze studentů bude mít příležitost získat i dovednosti z dalších oblastí - např. student režie bude mít zkušenost s vystupováním na scéně či přípravou scénografie, studentka scénografie bude pracovat i jako dramaturgyně projektu, zpěvačka nebo zvuková designerka, herec se může projevit jako invenční light designer nebo produkční kolektivu. Jen tak se divadlo může stát prostorem hledání možných cest, alternativních postupů, reflektovat (nikoliv jen kriticky) svoji vlastní cestu anebo znovu definovat již usazené a neproduktivní návyky.

Tyto postupy se budou hledat a zkoumat v oblastech figurativního a loutkového divadla, DIY (do it yourself), happeningu, performance, tance, výtvarného projevu, soudobé hudby nebo například hudebního, dokumentárního, politického nebo čistě fyzického divadla nebo naopak divadla archaického a mimoevropského. Budou hledány v dílech a tradicích, jež byly pozapomenuty či ignorovány jako překonané, v dílech outsiderů, stejně jako v teoretických spisech, literárním kánonu anebo v pouhé akcentaci a hyperbolizaci každodenních situací.

Divadelní principy budou také rozšířeny o přesah k rozhlasovým či hudebním kompozicím nebo experimentálnímu filmu, neboť divadlo nemusí mít svoji scénu pouze v divadelních budovách a může své principy přenášet i do jiných uměleckých forem a naopak – inspirace a postupy z jiných forem se pokoušet transformovat do scénického jazyka. Inspiračním zdrojem tak nemusí být pouze dramatická literatura, ale například vědecké studie a objevy z oblasti botaniky, mineralogie, alchymie a hermetických nauk, filosofie nebo psychologie stejně jako například matematiky, obskurní kinematografie, románů, poezie, esejů nebo traktátů a kronik, jazzu, barokní hudby nebo metalu.

Společným teritoriem studia je tedy divadlo postdramatické, autorské, postspektakulární, loutkové, objektové, ale i fyzické. Více než na studium zavedených postupů a řemeslných zákonitostí zde bude brán zřetel na prostor pro tázání se a hledání jiného či nového jazyka. Divadlo není něčím absolutně poznaným, je prostorem pro neustále nutné definování sebe sama. Má-li být živé, musí být současné divadlo spíše otázkou než ověřeným uměleckým žánrem, stejně jako jednotlivé profese jako režie nebo scénografie nejsou samotným cílem studia, který musí být dokonale ovládnut.

Důležitým aspektem bakalářského programu bude kromě studia samotného divadelního nebo performativního jazyka společné a otevřené studium studentů všech klíčových oborů se vzájemným sdílením zkušeností a vědomostí a vzájemnou reflexí vlastní práce. Kladen však bude i důraz na historii divadla, aktuální teoretické znalosti a teatrologický aparát jako nezbytný kontext, jehož obeznámenost se s praktickými úkoly a scénickými projekty komplementárně doplňuje.

Přijímací zkoušky do řádného bakalářského studia:

Nároky na uchazeče:

Herectví alternativního a loutkového divadla

Talentové a psychosomatické dispozice, schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Nezbytné pohybové a hlasové dispozice (případné indispozice budou posouzeny individuálně). Představivost, fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi. Zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti. Potřeba sebevyjádření uměleckou tvorbou.     

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Talentové dispozice ke zvolenému oboru, představivost a fantazie jako hlavní předpoklad. Smysl pro metaforické vnímání a vyjadřování. Schopnost analýzy a interpretace textu. Schopnost ústně i písemně formulovat svoje divadelní vize a koncepce. Znalosti na úrovni absolventa střední školy, intelektuální předpoklady a znalosti ve zvoleném oboru. Všeobecný rozhled, a to nejen kulturní. Zájem o současné divadlo, s důrazem na alternativní a loutkové tendence. Orientaci v kultuře a dalších humanitních oborech.

Scénografie alternativního a loutkového divadla

Talentové předpoklady, doložitelné souborem výtvarných prací, případně pokusy o divadlo, využívající loutky či objekty. Schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace. Schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách jako způsobu komunikace. Manuální zručnost. Prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. Schopnost kolektivní spolupráce.     

Průběh přijímacích zkoušek (do řádného studia):

a) počet kol

Herectví alternativního a loutkového divadla – předkolo a dvě kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.     

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla – předkolo a dvě kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.     

Scénografie alternativního a loutkového divadla - předkolo a dvě kola, přičemž všechna jsou vyřazovací.     

Poznámka: obě kola přijímacích zkoušek probíhají v úzké provázanosti všech tří oborů.

b) časové rozpětí jednotlivých kol

Herectví alternativního a loutkového divadla

vyřazovací předkolo – zadaný úkol

  • 1. kolo – 1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.)
  • 2. kolo – 2 až 3 dny (vždy od 9,00 do cca 19,00 hod.)

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

vyřazovací předkolo – zadaný úkol

  • 1. kolo – 1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.)
  • 2. kolo – 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00 hod.)     

Scénografie alternativního a loutkového divadla

vyřazovací předkolo – zadaný úkol

  • 1. kolo – 1 den (cca 9,00 – 18,00 hod.)
  • 2. kolo – 2 až 3 dny (vždy cca 9,00 – 19,00 hod.)

c) rámcový obsah vyřazovacího předkola a jednotlivých kol

Herectví alternativního a loutkového divadla

Pro vyřazovací předkolo uchazeči předloží video (ne delší než 1 minuta) na zadané téma. Vše bude upřesněno v pozvánce.

Pro první kolo si uchazeči většinou připravují 1 nonverbální a 1 verbální scénickou akci na zadané téma, etudu s objektem, 1 píseň (bez žánrového určení) apod. – bude upřesněno v pozvánce. Dále budou zkoumány jejich autorské, rytmické, pohybové, hlasové dispozice, improvizační schopnosti a schopnost týmové spolupráce.

Ve druhém kole vypracují krátký vědomostní test (oblast kultury, umění, divadla) a dále budou zkoumány jejich talentové předpoklady a schopnost rychlé a tvořivé reakce. Zúčastní se společné týmové tvorby na malém projektu a závěrečné reflexe, popřípadě i osobního pohovoru.

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Pro vyřazovací předkolo uchazeči předloží písemnou práci na zadané téma (v případě potřeby doplněnou fotografiemi/videem). V elektronické formě předloží portfolio s přehledem své dosavadní tvorby (pokud možno s vizuálními ukázkami ne delšími než 7 minut.). Vše bude upřesněno v pozvánce.

V prvním kole uchazeči obhajují odevzdanou práci, podrobí se vědomostnímu testu (oblast filosofie, kultury, umění a divadla ve velké šíři), absolvují individuální pohovory i testy schopnosti kreativity v prostoru i týmové spolupráce.

Ve druhém kole podstoupí test z cizího zvoleného světového jazyka, individuální průzkum mobility, fantazie a spontaneity (případně literárních schopností), spolu s ostatními adepty připraví malé společné scénické dílo na zadané téma a podrobí výsledek sebereflexi před komisí.

Scénografie alternativního a loutkového divadla

Pro vyřazovací předkolo uchazeči předloží video (ne delší než 1 minuta) na zadané téma a v elektronické formě portfolio s přehledem své dosavadní tvorby. Vše bude upřesněno v pozvánce.

V prvním kole budou zadány výtvarné úkoly: návrh loutky nebo kostýmů (úkoly nejsou každý rok stejné), znalostní test (všeobecný kulturní rozhled s důrazem na oblast divadla a výtvarného umění) a pohovor - reflexe prací předložených v předkole.

Uchazečům, kteří úspěšně projdou prvním kolem, je zadán domácí úkol (zpravidla výtvarné ztvárnění zadaného dramatického nebo jiného textu).

Ve druhém kole po hodnocení a rozboru zadaného úkolu formou pohovoru následuje práce na společném úkolu s adepty herectví a režie-dramaturgie.     

Dotazy uchazečů budou zodpovězeny v průběhu konzultace k přijímacím zkouškám v sobotu 3. prosince 2016 v 10.00 hodin.

Další informace obdrží uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, v pozvánce.

 d) kritéria hodnocení:

Herectví alternativního a loutkového divadla

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Hlavní důraz je kladen na herecké předpoklady. Při konečném výběru je posuzován celkový dojem a schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.                

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.     

Scénografie alternativního a loutkového divadla

Jednotlivé disciplíny zkušebních kol jsou hodnoceny body (maximální počet bodů za každé kolo je vždy předem stanoven). Větší váhu mají kreativní disciplíny. Při konečném výběru se hledí na celkový dojem a na schopnost pracovat v tvůrčím kolektivu konkrétního přijímaného ročníku.