Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 12. listopadu 2014

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál

Datum, čas: 12. 11. 2014, od 14:00 hod.

Program:

 1. Změna ve složení UR DAMU
 2. Schválení programu zasedání UR DAMU
 3. Informace o schválení komisí per rollam
 4. Návrhy na nové složení zkušebních komisí pro státní zkoušky:
  pro doktorské studium oboru Teorie a praxe divadelní tvorby
  na katedře činoherního divadla (Mgr.)
  na katedře alternativního a loutkového divadla (Bc. a Mgr.)
  na katedře produkce (Bc. a Mgr.)
  na katedře výchovné dramatiky (Bc. a Mgr.)
 5. Akreditace doktorského programu Teorie a praxe dramatické výchovy
 6. Schválení komise k profesorskému řízení doc. Jana Buriana
 7. Schválení komise k habilitačnímu řízení MgA. Mgr. Karla Františka Tománka
 8. Termín jarního a podzimního zasedání UR DAMU
 9. Habilitační řízení Mgr. Bohumila Nekolného
 10. Řízení ke jmenování profesorkou doc. Darii Ullrichové

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Změna ve složení UR DAMU

Děkanka DAMU Doubravka Svobodová jako předsedkyně UR DAMU informovala přítomné o změně ve složení UR DAMU. Namísto doc. Michala Čunderleho, Ph.D., který rezignoval ze zdravotních důvodů, děkanka jmenovala členem Umělecké rady DAMU doc. Jaroslava Provazníka, nově jmenovaného proděkanem pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost.

2. Schválení programu zasedání UR DAMU

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 23
Počet přítomných členů = 18 (MgA. E. Salzmannová musela po prvním bodu programu z pracovních důvodů jednání UR opustit)
Nadpoloviční většina přítomných členů = 10 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Strnadová, Provazník

Hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdržel se 0

UR DAMU schválila program tohoto zasedání.

3. Informace k hlasování o schválení komisí per rollam

Děkanka DAMU poděkovala členům UR DAMU za schválení složení komisí, které proběhlo s ohledem na termín zasedání UR per rollam.

Ve věci schválení komise k habilitačnímu řízení Mgr. Bohumila Nekolného per rollam D. Svobodová informovala, že v rámci hlasování se 19 členů UR vyjádřilo kladně, 4 členové se nevyjádřili a proti schválení se nevyjádřil nikdo.

Ve věci schválení komise k profesorskému řízení doc. Darii Ullrichové per rollam (ve složení: prof. J. Císař, prof. M. Porubjak, prof. J. Vostrý, doc. M. Málková Grossmanová, PhDr. B. Topolová) D. Svobodová sdělila, že se 17 členů UR vyjádřilo kladně, 6 členů se nevyjádřilo a proti schválení se nevyjádřil nikdo.

Žádný z členů UR DAMU na zasedání 12. 11. 2014 výsledky hlasování per rollam nerozporoval.

4. Návrhy na nové složení zkušebních komisí pro státní zkoušky:

 • pro doktorské studium oboru Teorie a praxe divadelní tvorby
 • na katedře činoherního divadla (Mgr.)
 • na katedře alternativního a loutkového divadla (Bc. a Mgr.)
 • na katedře produkce (Bc. a Mgr.)
 • na katedře výchovné dramatiky (Bc. a Mgr.)

J. Provazník přednesl návrhy členů zkušebních komisí pro státní zkoušky:

 • pro doktorské studium oboru Teorie a praxe divadelní tvorby: prof. Jaroslav Etlík (předseda), prof. PhDr. Jan Císař, prof. Jaroslav Vostrý, prof. Jan Vedral, prof. Karel Makonj, prof. Přemysl Rut, prof. Pavel Janoušek, doc. Daniela Jobertová, Ph.D., doc. Jaroslav Provazník, MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
 • na katedře činoherního divadla
  – magisterské zkoušky činoherní režie a dramaturgie: prof. Jaroslav Vostrý (předseda), Mgr. Jana Kudláčková (tajemnice), doc. Jan Burian, prof. PhDr. Jan Císař, doc. Jakub Korčák, doc. Zuzana Sílová, Ph.D., prof. Jan Vedral, MgA. Juraj Deák, doc. PhDr. Daria Ullrichová, o. a. Jan Nebeský, Hana Otčenášková (Burešová), Ladislav Smoček
  - magisterské zkoušky činoherní herectví: prof. Jana Hlaváčová (předseda), doc. Zuzana Sílová, Ph.D. (předseda), MgA. Zdeňka Sajfertová (tajemnice), MgA. Martina Schlegelová, Ph.D., doc. Jan Burian, MgA. Eva Salzmannová, o. a. Ladislav Mrkvička, o. a. Tomáš Töpfer, doc. Milan Schejbal, MgA. Jaroslava Šiktancová, MgA. Marek Němec, Ivan Trojan, Taťjána Medvecká
 • na katedře alternativního a loutkového divadla (Bc. a Mgr.):
  - bakalářské zkoušky: MgA. Jiří Havelka, Ph.D. (předseda), MgA. Jiří Adámek, Ph.D., prof. Jaroslav Etlík, doc. Pavel Kalfus, Ing. MgA. Branislav Mazúch, MgA. Vladimír Novák, Ph.D., MgA. Robert Smolík (s funkcí tajemníka), Mgr. Zdeněk Tichý, Jan Klos, prof. PhDr. Jana Pilátová, prof. Tomáš Ruller, Radoslava Schmelzová, MgA. Tomáš Žižka
  - magisterské zkoušky: prof. Karel Makonj (předseda), doc. PhDr. Jan Dvořák, prof. Miloslav Klíma, doc. Miroslav Krobot, Mgr. Marta Ljubková, Mgr. Nina Malíková (s funkcí tajemníka), prof. Petr Matásek, prof. PhDr. Vladimír Mikeš, Radoslava Schmelzová, MgA. et Mgr. Karel František Tománek, MgA. Tomáš Žižka, prof. Jiří Barta, prof. Jiří Kubíček
 • na katedře produkce (Bc. a Mgr.):
  - bakalářské zkoušky: prof. JUDr. Jiří Srstka (předseda), MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, MgA. Michal Lázňovský, MgA. Petr Prokop, MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., Mgr. Vlastimil Ježek, Ing. Jiří Pokorný, Ing. Jaroslava Součková, MgA. Eliška Jevičová, Mgr. art. Eva Kyselová
  - magisterské zkoušky: prof. JUDr. Jiří Srstka (předseda), MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, MgA. Michal Lázňovský, MgA. Petr Prokop, MgA. Jiří Sulženko, Ph.D., Mgr. Vlastimil Ježek, Ing. Jiří Pokorný, MgA. David Kašpar, Mgr. Bohumil Nekolný, MgA. Štěpán Kubišta
 • na katedře výchovné dramatiky (Bc. a Mgr.): prof. PhDr. Jan Císař (předseda), prof. Eva Machková (předseda), doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. (předseda), doc. Jaroslav Provazník (předseda), doc. Radek Marušák (předseda), prof. PhDr. Jana Pilátová, doc. Irina Ulrychová, doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Mgr. Nina Martínková, doc. Aleš Bergman, Ph.D., doc. Karel Vostárek, Mgr. et MgA. Ivana Sobková, Mgr. Ivana Vostárková, Mgr. Jiří Lössl, prof. PhDr. Silva Macková, Mgr. et MgA. Roman Černík, prof. PhDr. Vladimíra Spilková, doc. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Jakub Hulák, MgA. Kateřina Schwarzová

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 23
Počet přítomných členů = 18 (MgA. E. Salzmannová nebyla jednání UR přítomna) Nadpoloviční většina přítomných členů = 10 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Strnadová, Provazník

Hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdržel se 0

UR DAMU schválila všechny předložené návrhy na nové složení uvedených zkušebních komisí pro státní zkoušky.

5. Akreditace doktorského programu Teorie a praxe dramatické výchovy

J. Provazník předložil návrh na akreditaci doktorského programu Teorie a praxe dramatické výchovy a zdůraznil potřebu doktorského studia také pro obor pedagogicko-divadelní. Členové UR diskutovali o současné situaci (čtyři oborové rady na fakultě) a možnostech změny. Děkanka přislíbila vytvořit platformu k budoucí diskusi o specializaci a funkčnosti oborových rad.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 23
Počet přítomných členů = 18 (MgA. E. Salzmannová nebyla jednání UR přítomna)
Nadpoloviční většina přítomných členů = 10 (UR je usnášeníschopná)
Skrutátoři: Strnadová, Provazník

Hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdržel se 7

UR DAMU schválila akreditaci doktorského programu Teorie a praxe dramatické výchovy.

6. Schválení složení komise k profesorskému řízení doc. Jana Buriana

J. Provazník představil návrh komise k profesorskému řízení doc. Jana Buriana v následujícím složení:

prof. Jaroslav Vostrý, DAMU (předseda)
prof. Jan Císař, DAMU
prof. Martin Porubjak, VŠMU
Ladislav Smoček
prof. Miroslav Plešák, JAMU

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 23
Počet přítomných členů = 18 (MgA. E. Salzmannová nebyla jednání UR přítomna)
Nadpoloviční většina všech členů = 12 (UR je usnášeníschopná).
Skrutátoři: Strnadová, Provazník

Hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdržel se 2

UR DAMU schválila navržené složení komise k profesorskému řízení doc. Jana Buriana.

7. Schválení složení komise k habilitačnímu řízení MgA. Mgr. Karla Františka Tománka

J. Provazník představil návrh komise k habilitačnímu řízení MgA. Mgr. Karla Františka Tománka v tomto složení:
prof. Karel Makonj, DAMU (předseda)
Mgr. Zdeněk Tichý, DAMU
prof. Ivo Krobot, JAMU
prof. Zoja Mikotová, JAMU
doc. Břetislav Rychlík, JAMU

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR = 23
Počet přítomných členů = 18 (MgA. E. Salzmannová nebyla jednání UR přítomna)
Nadpoloviční většina všech členů =12 (UR je usnášeníschopná).
Skrutátoři: Strnadová, Provazník

Hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdržel se 2

UR DAMU schválila navržené složení komise k habilitačnímu řízení MgA. Mgr. Karla Františka Tománka.

8. Termíny zasedání UR DAMU v roce 2015

Děkanka DAMU oznámila termín jarního zasedání UR DAMU: 4. března 2015 a termín podzimního zasedání UR DAMU: 4. listopadu 2015.

9. Habilitační řízení Mgr. Bohumila Nekolného

Obor: Dramatická umění – produkce
Habilitační práce: Divadlo a kreativní sektor
Habilitační přednáška: Imanentní hodnoty kultury (a divadla po výtce)
Komise: prof. Miloslav Klíma (DAMU) – předseda, prof. Josef Kovalčuk (JAMU), prof. Václav Riedlbauch (Nadace Bohuslava Martinů), prof. PhDr. Miroslav Plešák (JAMU), doc. PhDr. Milan Uhde
Oponenti:doc. Blanka Chládková (JAMU), prof. Miloslav Klíma (DAMU), RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati, Zlín)

Habilitační komise projednala předložené materiály B. Nekolného a všechny oponentské posudky a konstatovala, že Mgr. Nekolný odevzdal všechny náležitosti nezbytné k habilitačnímu řízení. Komise vyslovila souhlas s jeho připuštěním k habilitačnímu řízení před UR DAMU.

Vyjádření oponentů:

Prof. Klíma: Oponent ve svém posudku mj. poukázal na témata, kterým se B. Nekolný ve své práci věnuje, jako je kategorizace divadel, statistické souvislosti a analýzy, problémy terminologie, zjišťování relevantních dat pro tuto oblast, problémy zaměstnanosti v dnešním kulturním, resp. kreativním sektoru, celkově vývoj a přínos kreativního sektoru nejen v rovině kulturní, ale i ekonomické a další. V práci Bohumila Nekolného též ocenil četné vazby na zahraniční i domácí zdroje, vč. analýz k různým národním strategických a jiným vládním či resortním dokumentům. V rámci kapitoly, ve které se B. Nekolný věnuje ekonomickému kontextu a alokaci prostředků pro segment kultury, prof. Klíma poukázal na zajímavý výčet podílu kulturního sektoru na celkové produkci, na HDP ve sledovaných letech. V závěrečné kapitole se B. Nekolný věnuje předpokladům rozvoje divadelního systému v ČR, a to spíše v rovině změny v myšlení. Prof. Klíma ocenil způsob otevřeného myšlení nad problémem podmínek pro divadelní tvorbu v oblasti ekonomiky zdrojů a ve svém hodnocení doporučil přijmout práci k habilitačnímu řízení a umožnit B. Nekolnému v procesu habilitace pokračovat před UR DAMU.

Doc. Chládková: Oponentka ve svém hodnocení poukázala na skutečnosti, že jde o jednu z řady prací B. Nekolného, v níž se věnuje analýze české kulturní politiky ve prospěch divadelního umění, přičemž v této práci B. Nekolný předkládá k diskusi argumenty, proč vnímat divadlo a scénická umění nejen jako součást kreativních/kulturních průmyslů, ale i jako součást ekonomického systému, a věnuje se také otázce metodiky ekonomické a výkonové analýzy scénických umění, ekonomickému stavu divadelních institucí, otázkám statistického zjišťování, postavení kreativních průmyslů v koncepčním a strategickém směřování ČR, vč. makroekonomického rozměru sektoru kultury a podílu krajů na budování a fungování divadelní činnosti v ČR. Doc. Chládková ocenila detailní analýzu zdrojů financování v oblasti kultury, velké množství doplňujících tabulek a přílohového materiálu, přehledné a obecně výborné uspořádání argumentů ekonomických, výkonnostních, ale i společenských, hodnotových a neekonomických ve prospěch divadelního umění a podpořila návrh B. Nekolného na realizaci studie s cílem prokázat úlohu divadelního umění jako stimulujícího zdroje kulturních průmyslů. Práce B. Nekolného poskytuje nástroje pro obhajobu divadelního sektoru, přináší řadu podnětných souvislostí. Doc. Chládková ocenila vysokou analytickou hodnotu práce, propojení aspektů společenského významu divadla s ekonomickými argumenty a přínos práce pro výuku a další výzkum v oblasti divadelního/kulturního managementu, doporučila práci B. Nekolného k přijetí k habilitačnímu řízení před UR DAMU.

RNDr. Bednář: Oponent ve svém posudku zhodnotil práci B. Nekolného po obsahové i formální stránce a vyzdvihl oporu jeho práce v autorových dlouholetých zkušenostech s touto oblastí a návaznost na jeho bohatou dosavadní publikační činnost na toto téma. B. Nekolný svou prací prokázal znalost problematiky aktuálních problémů české kulturní politiky, předkládá zásadní teoreticko-metodologickou diskusi konceptu kreativních a kulturních průmyslů a divadla z pohledu měřitelnosti výstupů a uceleně analyzuje problémy relevantních informačních zdrojů. RNDr. Bednář zhodnotil práci jako přínosnou pro výuku i pro odbornou veřejnost a pro další studium vztahu divadla a způsobu evaluace jeho činnosti, práce je uceleným zdrojem informací o roli divadla a i přes některé formální a obsahové připomínky k práci, které ve svém posudku vyjádřil, doporučil RNDr. Bednář předložené dílo k habilitaci před UR DAMU.

Přednáška Mgr. Nekolného: B. Nekolný vyjádřil poděkování všem oponentům za jejich posudky a ve své přednášce navázal na to, co zaznělo v posudcích. Práce je pokusem odpovědět si na řadu otázek, interpretace a definice pojmů (nejen jak je divadlo vnímáno politickým systémem atd.) byla velkou výzvou. Ve své přednášce se B. Nekolný dotkl smyslu podpory divadla pro něj samé, současných hodnot kultury a argumentace pro obhajobu hodnot kultury, srovnání budování a podpory kultury v západoevropských zemích (napříč politickým spektrem v daných zemích) a v tehdejších komunistických zemích (kde bylo podporováno primárně budování průmyslu a armády), vč. legislativní stránky, financování kultury ze strany průmyslových monopolů. Po revoluci bylo jednoznačně nutné redefinovat kulturu v novém ekonomickém a politickém uspořádání. Od počátku 90. let se prioritou stává obnova kulturního dědictví (obnova památek atd.), samotné rozdělení Československa neznamenalo pro oblast kultury vážnější problém. Spolupráce české a slovenské divadelní kultury pokračovala, byla až vzorová. Koncepci podpory živého umění označil B. Nekolný za nejlepší dokument, který (obdobně jako jiné) ale nebyl doprovozen legislativním procesem. Ve své přednášce se B. Nekolný dotkl mj. i otázky existence kulturních časopisů a systému jejich podpory a financování (prostor pro existenci takto specializovaných komunikačních médií je velmi důležitý) a otázky kategorizace divadel v ČR (veřejná, nezisková, divadla jako předmět podnikání).

Z hlediska ukazatelů a financování B. Nekolný zmínil fakt, že po roce 2008 roste výkon naší divadelní sítě (jak v objemových, tak podílových ukazatelích), ovšem klesá objem finanční prostředků na podporu divadla v ČR, vč. míry investic. S tím, jak se rozvírají nůžky mezi postoji politické reprezentace a umělecké sféry, dochází i k hledání nové argumentace na obranu a podporu kultury v ČR. Cenu kulturních hodnot umíme spočítat, ale jen to, co je ekonomické povahy. B. Nekolný připomněl ekonomické a sociální hodnoty kultury (za kvalitu života může politický systém…) a také zmínil na závěr studii Daniela Bella, která stojí za přečtení. Na závěr své přednášky se B. Nekolný věnoval analytickým aspektům a otázkám financování v oblasti kultury. Dle B. Nekolného, pokud nebudeme hodnotit, nemůžeme ani alokovat peníze v kultuře, toto je také letitý problém v českém prostředí. Za problematické považuje také, pokud se bude financovat jen jedna část trojúhelníku (VaV, vzdělávání a kultura).

Diskuse:

Doc. Dvořák krátce připomněl něco ze životopisu B. Nekolného – vzešel z teatrologické líhně FF v Praze, na jeho profilaci se projevilo působení takových pedagogů jako M. Lukeš, D. Kalvodová a další. Vyjádřil své přesvědčení o velice šťastném (neformálním) vstupu do kulturního dění divadel, která dnes nazýváme studiová divadla, a právě B. Nekolný přispěl k povýšení činnosti těchto divadel v určité hnutí, znásobení sil; tato divadla se mezi sebou začala setkávat, to jsou pro české divadlo významné kapitoly vývoje a je důležité toto zmínit. Při pohledu do minulosti došlo dle doc. Dvořáka k originální symbióze dramaturgie, managementu divadla atd., došlo k zajímavému posunu od dramaturgie tradiční povahy k dramaturgii vyššího typu (u studiových divadel) – tady svým působením zanechal B. Nekolný významnou stopu. Doc. Dvořák dále zdůraznil, co je z jeho pohledu aktuální – otázka subvencování divadel a debaty o různých formách, a právě Nekolného argumentace v těchto diskusích je naprosto bezkonkurenční a zásadní. Za velice šťastné považuje doc. Dvořák i termínové zacílení na kreativní sféru práce.

Prof. Vedral připomněl působení B. Nekolného v inovaci legislativy už před rokem 1989. V kontextu toho požádal B. Nekolného o určité shrnutí jeho působení, snah a úsilí a vyvození poselství pro studenty i v kontextu 25 let od revoluce.

Mgr. Nekolný v reakci na prof. Vedrala uvedl, že bohužel pořád otvíráme stejné problémy. Určitým způsobem považuje za „průšvih“ odcházející generace fakt, že v roce 1989 nám bylo 50 a měli jsme všechny zkušenosti dát divadlu šanci, ale podmínky, ve kterých pracujeme, jsme nebyli schopni optimálně nastavit. Připomněl osobnost M. Macháčka i v kontextu nadcházejících oslav – jeho podíl na změně paradigmatu.

Skrutátoři: Štveráková, Provazník
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 23
Počet přítomných členů: 18 (MgA. E. Salzmannová nebyla jednání UR přítomna)
Nadpoloviční většina všech členů: 12

UR je usnášeníschopná

Hlasování:
Pro 10
Proti 2
Zdržel se 6

Závěr: Návrh na jmenování Mgr. Bohuslava Nekolného docentem v oboru dramatická umění – produkce nezískal potřebnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. Dle ustanovení §72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách tak UR DAMU zastavuje habilitační řízení Mgr. Bohuslava Nekolného.

10. Řízení ke jmenování profesorkou doc. Darii Ullrichové

Obor:Dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla
Habilitační přednáška: Tvůrčí a intelektuální potence dramaturgie
Komise:prof. Jan Císař (DAMU) – předseda komise, prof. Jaroslav Vostrý (DAMU), prof. Martin Porubjak (VŠMU, Bratislava), doc. Marie Málková Grossmanová, PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. (FF UK)

Předseda komise prof. Císař: Na úvod představil doc. D. Ullrichovou, její práci a vynikající výsledky, její působení jako dramaturgyně (doc. Ullrichová patří k předním osobnostem současné dramaturgie české činohry) a také její působení jako překladatelky a dlouholeté pedagožky dramaturgie na DAMU. Tyto její kvality a výsledky práce doc. Ullrichovou dle komise plně opravňují ke jmenování profesorkou. Hodnotící komise se shodla, že doc. Ullrichová předložila všechny požadované doklady, komise se seznámila s oběma kladnými doporučeními (prof. J. Vostrého a prof. J. Císaře) a navrhla pokračovat v profesorském řízení doc. Ullrichové před UR DAMU.

Přednáška doc. Ullrichové: Doc. Ullrichová zvolila téma bytostně se vztahující k dramaturgii jako činnosti i ke specializované funkci dramaturga. V jednom z konceptů, které pro svou práci zvolila, vybrala vždy jedinou inscenaci ze svých angažmá, kde se nejlépe realizoval onen kýžený okamžik, kdy se divadlo stalo společným zážitkem tvůrců i diváků (4 představení – Hlava 22, Přízraky, Tři sestry, Mikve).

Pro svu přednášku se doc. Ullrichová rozhodla prezentovat koncept třetí – dramaturgii z pohledu pedagoga vzhledem k tomu, že o titul prof. se uchází na DAMU a s ohledem na víc než dvacetileté pedagogické působení. Důležitým aspektem je dle doc. Ullrichové návaznost úkolů, ale také střídání interpretačních a autorských projektových semestrů, tím můžeme dát šanci projevit se talentu, osobitosti studentů. Divadlo není jen vztahování se k umění, ale ke světu („divadlo je život a jde zase do života“). Tématy ze života výuku zahajujeme. Jednou z inspirací „ze života“ byl zásah proti Czechteku v r. 2005 – z aktuální události vyplynulo téma projektu – problém menšin. Hledání námětu bylo poučné, někdy překvapivé – z vybraných menšin byly vybrány 3 minority (homosexuálové, firemní pracovníci, fotbaloví fanoušci). Následné hledání adekvátního literárního tvaru vyústilo v odlišné tvary textů – různé scénáře (např. v dramatu Romeo a Julie – představovali obě hlavní postavy dva homosexuálové); společný ročníkový projekt byl prezentován jako klauzurní představení a následovně dalších 5 let reprízován. Efektem bylo i osobní poznání z projektu, že osobní angažovanost na výpovědi posiluje její přesvědčivost.

Dalším zadaným tématem byli bezdomovci (první pokus na KČD v žánru dokumentárního divadla). Motivem zadání nebyla jen výuka speciálních dovedností pro následné uplatnění v praxi. Dokumentární žánr vyžaduje empatii, kdo ji nemá nebo ji nedokáže v sobě probudit, ztroskotá už v první fázi sběru materiálu. Zajímavý byl případ studenta, který zpočátku projevoval největší zdrženlivost k tématu, nakonec měl největší úspěch ve sběru materiálu, ale v tématu pokračoval a získal i Cena primátora hl. m. Prahy. Sbíraný materiál měl podobu zvukových nahrávek. Autentická nahrávka ještě nezaručuje, že jde o autentickou výpověď. Může ji zahlcovat sebestylizace. V delším časovém úseku je pravděpodobnější, že zpovídaný bude vypovídat bez záměru, jak se má jevit, bez autocenzury. Získaný materiál byl využit nejen pro klauzury, ale i pro další výuku (poznání přirozené/stylizované řeči, atd.). Při analýze dokumentárního materiálu bylo možné použít i další formy, kategorie (situace, motivace….). Základním zjištěním je v podstatě to, že na jakémkoli materiálu se vlastně vyučuje vše. Jednotlivé fáze výuky nejsou pouze výukou specifických, oddělitelných dovedností, ale v opakujících se cyklech míří k samotnému základu oboru, pochopení a zvládnutí profese. Studenti následně zcela dobrovolně na základě tohoto projektu realizovali svoji absolventskou inscenaci Otcizení. Témata jsou různá, shodné jsou pouze fáze procesu – sběr materiálu (sledování jedné osoby nebo více osob v jednom čase nebo ve více obdobích), analýza, literární zpracování, interpretace předvedením.

Dramaturgie v obecném slova smyslu je činností koncepční, koncepčnost je vždy odvozená od žitého či živého vztahu, vyučovat ji asi nelze. Podstatou koncepčnosti je postoj. Interpretační semestry se odvozují od schopnosti čtení – čtení je základ, schopnost čtení setrvale upadá. Schopnost pochopit delší psaný text je podprůměrná. Zdá se, že pro řadu studentů je jednodušší spíš dramatický text napsat než číst. Čtení je součástí interpretačního procesu. Neexistuje jediná správná interpretace, ale neznamená to, že jsou si všechny interpretace rovny; otázka, zda jde ještě o interpretaci, je naprosto legitimní.

Doc. Ullrichová také zdůraznila, že moderní hermeneutika byla pro její pedagogickou práce velmi inspirativní a zmínila základní východiska (cílem interpretace je pochopení smyslu díla, celek poznáváme skrze jednotlivosti, dílo klade interpretovi otázky, na které si odpovídá a dobírá se tak pochopení….). Svoji metodu čtení nazvala jako zdržování (co se udělá pořádně jednou, podaří se i v situacích následujících, zveřejňování prvotních dojmů po určité době…). Při čtení dramatického textu se studenti učí na praktickém materiálu, co je situace – to je naprosto zásadní, protože drama se nesestává z replik, ale prvotně ze situací (co je postava, charakter, motiv, motivace, téma atd.). Výuka čtením je výukou profesních znalostí i dovedností. Dílo reálně existuje „jen“ jako množina jeho interpretací. Vlastnímu vyjádření by mělo předcházet pochopení či ještě lépe vůle k pochopení. Vůle k tvorbě je u našich posluchačů dost, kdo ji nemá, je tu omylem. Vůle k pochopení ale není nikdy dost.

Diskuse:

Prof. Kovalčuk: Práce dala nahlédnout do kuchyně doc. D. Ullrichové a možnost konfrontovat styl a směr výuky. Z hlediska střídání principu autorského a interpretačního, hledání vhodného způsobu interpretace vznesl prof. Kovalčuk dotaz, jednak jaký způsobem toto časově rozložit (po semestrech?) a za druhé jak pracovat při uvádění témat s tím, že nejednou se naráží na odpor, kdy studenti často chtějí sami objevovat témata, kterými se chtějí zabývat. Sám si uvědomuje ještě jeden aspekt při výchově dramaturga – je potřeba odhalovat osobní témata. Je toto dle D. Ullrichové problém? Lze včlenit tento osobnostní přístup do výuky? Nakolik se „tluče“ zadané téma s otázkou osobnostního růstu?

Doc. Ullrichová: Dle jejího názoru se toto „netluče“. D. Ullrichová zdůraznila počáteční fázi, uvedla zmíněný příklad tématu bezdomovců. Tento námět byl zadán před prázdninami, než přišli studenti do školy, přes prázdniny měli sbírat materiál. Dopadlo to tak, že na začátku semestru neměl sebráno nikdo nic, zato měli studenti velmi dobře zpracované námitky, situace byla poměrně obtížná. A zda to nemůže bránit objevování sebe sama? Upřímně ve všech semestrech je na toto kladen důraz a s ohledem na to se volí látky, škola je i trénink v modelových podmínkách. Ostatní semestry, ty interpretační, jsou orientované na určité situace a žánry.

Prof. Petříček: Ocenil práci D. Ullrichové jako nesmírně inspirativní. Vždy se mu zdálo, že v rámci interpretace byla snaha připodobnit se k tomu, co interpretuju. Ten kdo interpretuje tím, že se snaží připodobnit k tomu, co interpretuje, se tak rozvíjí. Není toto to základní? Užitečné je ale interpretovat i to, co není studentům tak blízké, nedá jim to více?

Doc. Ullrichová: Ano, tak tomu je. Ale jde o to, aby nešlo o přímočaré vztažení té věci na sebe, ale aby tak bylo činěno s láskou, resp. jde o tu empatii.

Prof. Klíma: Zrcadlení témat je přirozené, různá témata studenty rozšiřují.

Doc. Provazník: Za velmi důležitou věc považuje důraz na dovednost číst. Navazuje se v seminářích D. Ullrichové na písemné záznamy dojmů z textů, které vzniknou v rámci úvodních cvičení?

Doc. Ullrichová: Studenti pracují se zadáním ukládat si v hlavě, co jim text/čtení dává, napsat to na papír, papír si uschovat. Ve fázi, kdy už o tématu vědí více, je dobré se podívat, co si o tom mysleli v počátcích, může to být někdy dobrý klíč k dalšímu vývoji.

Skrutátoři: Štveráková, Provazník
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR: 23
Počet přítomných členů: 18 (MgA. E. Salzmannová nebyla jednání UR přítomna)
Nadpoloviční většina všech členů: 12

UR je usnášeníschopná

Hlasování:
Pro 15
Proti 1


Zdržel se 2

Závěr: UR DAMU vyslovila svůj souhlas, aby řízení ke jmenování profesorkou doc. Darii Ullrichové v oboru Dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla pokračovalo před Uměleckou radou AMU.

Zapsala: Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU, v. r.

Jana Strnadová, sekretariát děkanky DAMU, v. r.

Schválili:

děkanka Mgr. MgA. Doubravka Svobodová v. r.

proděkan doc. Jaroslav Provazník v. r.