Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 6. března 2013

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konaného dne 6. 3. 2013

Místo: Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1, zasedací místnost S202 a Hallerův sál

Datum, čas: 6. 3. 2013, od 14:30 hod.

Program:

  1. Zahájení UR DAMU
  2. Projednání nových žádostí o habilitační řízení
    • Habilitační řízení – Mgr. Milan Schejbal
    • Habilitační řízení - MgA. Stanislav Suda, Ph.D

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Proděkanka doc. Daniela Jobertová informovala o dočasném vedení UR DAMU z titulu výkonu funkce děkana DAMU, a to do volby nového děkana, která proběhne ve středu 13. března na AS DAMU.

Dále doc. Jobertová přivítala jako hosta UR nového rektora AMU doc. Jana Hančila, který jednak poděkoval UR DAMU jako její bývalý předseda za dlouholetou spolupráci a také v návaznosti na minulé zasedání UR předal jako rektor AMU jmenovací dekret docentu Michalu Čunderlemu.

2. Projednání možných nových žádostí o habilitace

Doc. M. Čunderle informoval, že k dnešnímu dni eviduje jedinou přihlášku k habilitačnímu řízení, a to od PhDr. Jasni Šlédrové, CSc. z FF UK, která podává mezioborovou práci (kognitivní lingvistika – dialogické jednání).

UR DAMU se dohodla na standardním postupu: nejprve bude jmenována hodnotící komise, ta práci dr. Šlédrové posoudí a vyjádří se, zda doporučí v habilitačním řízení na DAMU pokračovat či nepokračovat.

UR se jednomyslně shodla na možných členech hodnotící komise pro řízení dr. Šlédrové. Za DAMU byl navržen jako předseda prof. I. Vyskočil, druhým členem za DAMU pak doc. M. Čunderle. Další tři členové komise musí být externí – možnými kandidáty jsou prof. P. Janoušek, prof. A. Macurová (FF UK), prof. A. Goldflam (JAMU), doc. J. Roubal (JAMU) a prof. David S. Danaher (USA). Dle výnosu rektora by pak oponenty jmenovala hodnotící komise.

Počet členů UR                    22
Počet přítomných členů       18
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: I. Štveráková, D. Jobertová

Hlasování:
Pro                  18
Proti                 0
Zdržel se          0

Kandidáti na členy hodnotící komise byli jednomyslně schváleni. Po konzultaci s externími kandidáty bude UR předloženo definitivní složení hodnotící komise. Návrhy na oponenty: určí předseda habilitační komise

3. Habilitační řízení – Mgr. Milan Schejbal

Obor: Dramatická umění – režie činoherního divadla

Habilitační práce: K výuce režie v bakalářském stupni studijního plánu oboru režie a dramaturgie Katedry činoherního divadla DAMU

Habilitační přednáška: „Naučit nelze, lze jen naučit se“ (Konkrétní příklady a metodické postupy z výuky studentů v bakalářském stupni studijního plánu režie a dramaturgie ročníku 2005 – 2008 na Katedře činoherního divadla DAMU).

Komise: prof. Jaroslav Vostrý, předseda (DAMU), prof. Jan Císař (DAMU), prof. Ján Zavarský (JAMU), prof. Martin Porubjak (JAMU), doc. Zbyněk Srba (JAMU),

Oponenti: prof. Jaroslav Vostrý, MgA. Jiří Fréhar, PaedDr. František Zborník

Nejprve prof. Vostrý jako předseda komise a současně jako oponent zhodnotil profesní dráhu a působení Mgr. Schejbala (pozice šéfa Divadla ABC, Divadla Příbram, působení jako režisér v Mostě a dalších divadlech, dlouholeté pedagogické působení, na DAMU od r. 1996, angažmá na poli amatérského divadla atd.).

Stanovisko hodnotící komise: komise doporučila po prostudování všech materiálů práci Mgr. Schejbala k pokračování v habilitačním řízení před UR DAMU.

Dále MgA. J. Fréhar: Ve svém hodnocení ocenil dlouholetou pedagogickou praxi Mgr. Schejbala, myšlenku inspirace talentovaného posluchače/studenta, rozdělení práce se studenty na 6 semestrů až k bakalářskému výsledku, důraz na přijímací řízení a vedení přijatých posluchačů/studentů k pokoře. Vyzdvihl dále jasné vymezení stupňů výuky, co by si měli studenti v jednotlivých fázích osvojit. V předmětu režijní tvorba trvá Mgr. Schejbal ve své práci na reflexi jak od studentů, tak od pedagogů. Dále oponent ocenil řadu konkrétních příkladů a též volbu Shakespearových témat pro hledání interpretace a zvolení vhodné režijní koncepce v 5. semestru studia.

J. Fréhar také zmínil, že v závěru práce hodnotí Mgr. Schejbal práce svých studentů a je pyšný na to, co vše jeho studenti dokázali. Má pokoru, kterou vyžaduje i od svých studentů.

Poté promluvil PaedDr. F. Zborník, podle nějž práce Mgr. Schejbala je logicky souhrnem jeho pedagogických zkušeností. Studenty je možné inspirovat, ale není možné jim předložit jednoduchý recept, jak se stát dobrým režisérem. Mgr. Schejbal se zamýšlí komplexně nad způsobem výuky takto komplikovaného oboru. Jde o velmi pečlivě zaznamenané pedagogické postupy. Práce je více než deskriptivním popisem metodiky. Dr. Zborník považuje práci za systematické svědectví o pedagogické činnosti Mgr. Schejbala, cenné jsou jeho osobní vstupy do práce studentů. Dr. Zborník doporučil práci Mgr. Schejbala k pokračování v habilitačním řízení.

Mgr. Schejbal nejprve reagoval na dotazy oponentů. Ve vlastní pedagogické praxi se s obavami ze vzájemného vlivu (zejména negativního) studentů herectví a studentů režie 1. ročníků nesetkal, stejně tak nezaznamenal obavy z nezkušenosti studentů – režisérů prvních ročníků.

Ve své prezentaci se Mgr. Schejbal zaměřil na svou pedagogickou práci s ročníkem 2005 – 2010. Zmínil představu některých studentů, že jim bude sdělen „zázračný recept“, jak dělat herectví, a jejich podivení, že jim ho pedagogové stále „tají“. Zdůraznil také vštěpování jisté pokory studentům, a to od samotného začátku studia, a také preferenci ročníku, kde jsou různé názory na divadelní činnost. Pluralita názorů na divadlo je prospěšná (někdo tíhne k interpretačnímu přístupu, jiní zase spíše k autorskému apod.). Mgr. Schejbal dále zmínil důležitost přijímacího řízení. V prvním semestru dává Mgr. Schejbal přednost mimoslovnímu projevu, který poskytuje prostor kreativitě studentů. Důležitá je i otázka předlohy (ne vždy je konverzace to nejšťastnější řešení). Za zásadní považuje Mgr. Schejbal, aby si studenti jednotlivé situace sami vyzkoušeli – nutná reflexe jako předpoklad toho, že se v další práci vyvarují chyb. Co se ukazuje jako problematické, zejména v LS scénické propedeutiky, je to, že studenti-režiséři kladou často přehnané nároky na své kolegy studenty-herce, kteří v 1. ročníku mají minimální herecké zkušenosti, a to nároky, jako kdyby to byli hotoví herci. Důležitou roli hraje obsazení.

Diskuse:

E. Salzmannová: v návaznosti na prezentované vštěpování pokory studentům vznesla dotaz, jak je to s pokorou u oboru režie, neboť určitou součástí režijního talentu by měla být i "nepokora" či vysoké sebevědomí.

M. Schejbal: poukázal na hranici, kde končí pokora a kde začíná rozvíjení osobnosti. Dle Mgr. Schejbala je ale ze začátku studia dobré zdůrazňovat pokoru zejména vůči autorovi. A pokud jsou studenti režie tak dobří, ať se snaží o vlastní hru, pokud je pro ně textová předloha málo. Naučit se řemeslo, základní dramaturgicko-režijní postupy, to je v bakalářském studiu zásadní. Současně rozvíjet osobnost je nutné, zejména je to pak klíčové ale v magisterském studiu.

Z. Srba: připojil pouze krátký komentář k otázce vštěpování pokory, s tezemi Mgr. Schejbala plně souhlasí, režisér je přeci povinen vnímat kromě svého osobitého přístupu i osobitost svých kolegů a tu do výsledného díla včlenit.

J. Šiktancová: vznesla dotaz, na co mají tedy dle Mgr. Schejbala pedagogové herectví dávat největší důraz ve svých hodinách herectví v 1. ročnících.

Dle M. Schejbala je prvořadá jevištní existence, postoj a stát si za svým postojem jako postava, motivace jejich jednání.

J. Fréhar: položil dotaz na podíl studentů – režisérů na úspěšných realizacích klauzurních představení.

M. Schejbal: studenti režie a dramaturgie mají v 1. ročníku scénickou propedeutiku a teprve ve 2. ročníku vytváří nějaký ucelený celek, což je dle něj ideální nastavení.

Skrutátoři: D. Jobertová, I. Štveráková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů                 16

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  14

Proti                   0

Zdržel se            2

Závěr: UR DAMU se usnesla navrhnout rektorovi návrh na jmenování Mgr. Milana Schejbala docentem v oboru Dramatická umění – režie činoherního divadla.

4. Habilitační řízení – MgA. et MgA. Stanislav Suda, PhD.

Obor: Dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Habilitační práce: Dialogické jednání – k možnostem terapie, osobnostní průpravy a výzkumu

Habilitační přednáška: Dialogické jednání a jeho přesahy

Komise: prof. Ivan Vyskočil, předseda (DAMU), prof. Karel Makonj (DAMU), prof. Ivana Stuchlíková (JČU), prof. Vlastimil Švec (PedMU), prof. Silva Macková (JAMU)

Oponenti: prof. Vlastimil Švec, prof. Karel Makonj a doc. Vladimír Chrz 

Prof. Ivan Vyskočil jako předseda hodnotící komise krátce představil odbornou dráhu dr. Sudy. Práce splnila všechny náležitosti potřebné k tomu, aby hodnotící komise mohla vyslovit souhlas s tím, že S. Suda může předstoupit se svou habilitační prací před UR DAMU. Souhlas a doporučení komise k habilitaci dr. Sudy byl jednoznačný.

Poté prof. Karel Makonj jako první z oponentů zdůraznil ve svém hodnocení, že nejcennější na autorově přístupu je to, že si uvědomuje křehkost každého jedince, zároveň ale také to, že dialogické jednání není technika. Dotkl se otázky práce s budoucími učiteli na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (nelze využívat dialogického jednání jako prostředku ke vstupu do umělecké oblasti). Prof. Makonj také doporučil věnovat v další odborné práci více prostoru využitelnosti zpětné reflexe z natočených záběrů. Zajímavé by bylo sledovat absolventy v delším časovém horizontu 3–5 let, což je ale velmi náročné a vyžádalo by si to mnoho další práce. Prof. Makonj doporučil práci S. Sudy k habilitaci.

Poté prof. V. Švec považuje práci S. Sudy za jakousi jeho autobiografii, popis toho, co se událo v jeho odborné dráze. S. Suda přichází v práci na něco méně obvyklého – chování člověka nemůžeme opřít o statistické metody (z kterých vychází např. i společenské vědy). Prof. Švec vyzdvihl z práce S. Sudy to, že habilitant vytvořil typologii reflexe, a poukázal na to, že v průběhu práce se mění nejen jeho autor, ale i styl jeho výzkumu a reflexe slouží jako zpětná vazba. S. Suda správně poukázal na to, že dialogické jednání nemá lineární charakter. S. Suda rovněž cenně připomíná, že prostřednictvím dialogického jednání docházíme k poznání sebe sama a začínáme si více uvědomovat vztahy „já a ti druzí“. Práce S. Sudy je přínosem také pro obor pedagogiky. Prof. Švec doporučil práci S. Sudy k habilitaci.

Doc. V. Chrz: S. Suda se ve své práci pokusil shrnout své odborné zkušenosti, které nabyl pomocí dialogického jednání. Poukázal na vhodnost zvoleného žánru – práce je pojata jako určitý příběh, což je pochopitelné a potřebné s ohledem na to, oč se S. Suda pokouší. Jako kritérium platnosti se v kvalitativně humanitních vědách bere, jak kvalitní je příběh. Doc. Chrz zdůraznil ve svém hodnocení Sudovu zkušenost s dětskou psychiatrií. Nabízí se otázka, co se dá z dialogického jednání přenést do práce s dětmi a mladistvými, zejména pokud mají psychické problémy. V. Chrz též ocenil analýzu písemné reflexe studentů dialogického jednání na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, kde S. Suda působí. Dle V. Chrze by stálo za to dále se tomuto věnovat. K poslední části práce, kde S. Suda rekapituluje svoje studium reflexí a uvádí potřebu jejich zkoumání na základě případových studií, vyjádřil námět založit případové studie i na zkoumání objektivnější stránky (natáčení, pozorování zvnějšku). Dle V. Chrze S. Suda prokázal ve své práci schopnost kriticky myslet. Tato práce splňuje kritéria pro habilitační práce a doporučil ji k pokračování řízení před UR DAMU.

MgA. S. Suda: reagoval na stanoviska komise i oponentů. Analýza videozáznamů nás teprve čeká. Zdůraznil v této souvislosti snahu, aby každá natočený se snažil najít svou interpretaci svého videozáznamu z důvodu obavy z objektivizace (nebo z nelibosti dotčených z objektivizace). Ke zvolenému žánru uvedl, že jiný způsob ani zvolit nešlo.

Následovala habilitační přednáška MgA. S. Sudy, ve které se mj. věnoval své pětileté zkušenosti z dětské psychiatrické léčebny, kde za tu dobu vedl asi stovku dialogických jednání, reflexí. Největší posuny zaznamenal u dětí, které prošly různými stupni ústavní péče (kojenecký ústav, dětský domov, diagnostický ústav). S klienty léčebny se dialogická jednání natáčela a hned se s nimi sledovala a klienti sami si interpretovali svoje chování. MgA. Suda se ve své přednášce také věnoval kategorizaci reflexí, které rozdělil do 5 skupin (1. vyhnutí se reflexi; 2. zaregistrování zážitku, ale odmítání; 3. úzkostná, ale akceptující reakce, posun k reflexi; 4. přijetí zážitku, formálnější výpověď; 5. reflexe přijímající, kladoucí další otázky). S. Suda také zdůraznil vhodnost ustálenějších skupin lidí, kteří zkoušejí dialogické jednání. Zásadní je sledovat v dialogickém jednání reflexe, zkoumat, co se v prostoru děje.

Diskuse:

RNDr. Kliková, Ph.D: dotaz na vazbu "objevit sama sebe" a "objevit hru"

S. Suda: týká se toho, co může dát divadlo a dramatika, dostat se do jednání tady a teď, divadlo dává možnost všímat si toho, co se děje v čase. Socializovat se hrou (u dospělých složité).

Doc. J. Dvořák: vznesl dotaz k možným analogiím v zahraničí.

S. Suda uvedl, že jakékoli analogie v zahraničí se hrozně těžko hledají, a připomněl zajímavou přednášku Huberta Hermanse v prosinci na DAMU.

Skrutátoři: D. Jobertová, I. Štveráková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů                 15

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  11

Proti                   0

Zdržel se            3

Závěr: Návrh na jmenování MgA. Stanislava Sudy, Ph.D. docentem v oboru dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku nezískal nezbytnou většinu hlasů všech členů UR DAMU. Dle ustanovení §72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách tak UR DAMU zastavuje habilitační řízení MgA. Stanislava Sudy.

Doc. Jobertová a doc. Čunderle doporučili kandidátovi ucházet se o zahájení nového řízení.

Datum příští UR bude stanoveno po volbě nového děkana DAMU.

Zapsala Ing. Iva Štveráková

doc. Daniela Jobertová, Ph.D. - proděkanka DAMU, pověřená vedením DAMU

doc. Michal Čunderle, Ph.D. - proděkan DAMU