Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 28. listopadu 2012

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU

konané dne 28. listopadu 2012

 

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Projednání žádosti o prodloužení akreditací a akreditace
  3. Schválení komisí k SZZ
  4. Habilitační řízení – Mgr. et MgA. Michal Čunderle, PhD.
  5. Řízení ke jmenování profesorkou – doc. Eva Machková
  6. Různé

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

1. Zahájení

Děkan DAMU doc. Jan Hančil zahájil zasedání UR, představil novou tajemnici UR DAMU a zároveň tajemnici divadelní fakulty ing. Ivu Štverákovou a seznámil členy UR s programem jednání.

Doc. Hančil dále informoval členy UR DAMU o svém rozhodnutí kandidovat na funkci rektora AMU. Volba nového rektora AMU se uskuteční dne 7. ledna 2013. Pokud by byl děkan Hančil zvolen novým rektorem, proběhne ještě jedno zasedání UR DAMU ve stávajícím složení, přičemž stávajícího děkana DAMU by zastupoval příslušný proděkan v čele UR DAMU (doc. Jobertová).

 

2. Projednání žádosti o prodloužení akreditací a akreditace

Děkan Hančil informoval přítomné o postupu probíhajících rozšíření akreditací oborů Scénografie, Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku a Dramatická výchova. S materiály měli členové UR možnost se seznámit s předstihem. Doc. Hančil poděkoval za schválení formulářů zaslaných per rollam a vyzval členy UR, aby se k žádosti vyjádřili.

UR DAMU projednala žádost o prodloužení akreditací a akreditaci oborů DAMU, jako datum projednání bude uveden termín ukončení hlasování per rollam, tedy 21. 11. 2012.

Členové UR DAMU zmínili problematičnost snižování délky studijního magisterského navazujícího programu některých oborů ze tří na dva roky a s tím související obtíže při přenosu znalostí a dovedností u studentů přecházejících z jiných VŠ či jiných bakalářských oborů. Umělecká rada vyjádřila nesouhlas s otrockým naplňováním boloňského modelu 3+2, který mnohdy neodpovídá skutečným potřebám pedagogického procesu.

 

3. Schválení hodnotící komise pro habilitační řízení MgA. Milana Schejbala

Název habilitační práce: K výuce režie v bakalářském stupni studijního plánu oboru režie a dramaturgie Katedry činoherního divadla DAMU

Téma habilitační přednášky: „Naučit nelze, lze jen naučit se“ (Konkrétní příklady a metodické postupy z výuky studentů v bakalářském stupni studijního plánu režie a dramaturgie ročníku 2005 – 2008 na Katedře činoherního divadla DAMU.

Komise (návrh): prof. Jaroslav Vostrý, předseda (DAMU), prof. Jan Císař (DAMU), prof. Ján Zavarský (JAMU), prof. Martin Porubjak (JAMU), doc. Zbyněk Srba (JAMU), prof. Miroslav Plešák (náhradník, JAMU)

Počet členů UR:                            22
Počet přítomných členů:      16   
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Štveráková

Hlasování:
Pro                  16
Proti                 0
Zdržel se          0

Žádný z přítomných členů UR neměl ke složení komise připomínky, komise pro habilitační řízení MgA. Milana Schejbala byla schválena v navrženém složení všemi hlasy. Oponenty určí předseda habilitační komise.

 

4. Schválení hodnotící komise pro habilitační řízení MgA. Stanislava Sudy, PhD.

Název habilitační práce: Dialogické jednání – k možnostem terapie, osobnostní průpravy a výzkumu

Téma habilitační přednášky: Dialogické jednání a jeho přesahy (bude upřesněno)

Komise (návrh): prof. Ivan Vyskočil, předseda (DAMU), prof. Karel Makonj (DAMU), prof. Iva Stuchlíková (JČU), prof. Vlastimil Švec (MU), prof. Zoja Mikotová (JAMU), prof. Silva Macková (JAMU)

Počet členů UR:                            22
Počet přítomných členů:      16
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Štveráková

Hlasování:
Pro                  16
Proti                 0
Zdržel se          0

Komise pro habilitační řízení MgA. Stanislava Sudy, PhD. byla schválena v navrženém složení všemi hlasy.

 

5. Schválení odborníků do komisí

a) UR DAMU schválila komise pro Státní závěrečné zkoušky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky. Děkan připomněl, že jde v podstatě o doplnění tří jmen ve složení této komise – jde konkrétně o Mgr. MgA. Terezu Janda Roglovou, MgA. Markétu Potužákovou, PhD. a  Mgr. Ivanu Vostárkovou. Ostatní členové již schváleni UR DAMU byli.

Složení komise pro SZZ bakalářského a magisterského stupně na KATaP:

o.a. Mgr. MgA. Michal Čunderle, Ph.D.

doc. Jan Hančil

o.a. Mgr. MgA. Tereza Janda Roglová

o.a. Zdena Kratochvílová

prof. PhDr. Jana Pilátová

doc. Jaroslava Pokorná

o.a. MgA. Markéta Potužáková, Ph.D.

prof. Přemysl Rut (předseda komise)

o.a. MUDr. Eva Slavíková

o.a. Mgr. Ivana Vostárková

prof. Ivan Vyskočil

externí členové:

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

prof. PhDr. Eva Stehlíková

Počet členů UR:                            22
Počet přítomných členů:      17
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Štveráková

Hlasování:
Pro                  17
Proti                 0
Zdržel se          0

b) UR dále schválila odborníky do komisí pro SZZ na Katedře teorie a kritiky (KTK), a to následující:

- pro bakalářské a magisterské zkoušky: Mgr. Martin Kaplický, PhD., MgA. Martina Schlegelová, PhDr. Radmila Hrdinová, Mgr. David Drozd, PhD.

- pro doktorské zkoušky: Mgr. Martin Kaplický, PhD., Mgr. David Drozd, PhD., Mgr. Martin Pšenička, PhD.

Počet členů UR:                            22
Počet přítomných členů:      17
UR je usnášeníschopná.

Skrutátoři: Hančil, Štveráková

Hlasování:
Pro                  17
Proti                 0
Zdržel se          0

6. Habilitační řízení – Mgr. et MgA. Michal Čunderle, PhD.

obor: Dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Habilitační práce: Dialogy s řečí

Habilitační přednáška: Dialog s řečí

Komise: prof. Ivan Vyskočil (DAMU), prof. Přemysl Rut (DAMU), prof. Eva Stehlíková (FF MU) a doc. Irena Vaňková (FF UK).

Dva členové komise schválení UR DAMU 13. 10. 2010 se nakonec nemohli jednání habilitační komise zúčastnit – doc. Jan Roubal, PhD. (JAMU) z důvodu hospitalizace a prof. František Čermák (FF UK) se omluvil z přítomnosti v komisi s ohledem na pedagogické povinnosti na mateřské fakultě.

Předseda komise prof. Vyskočil seznámil plénum s průběhem jednání hodnotící komise a představil M. Čunderle. Informoval o závěru habilitační komise, která se seznámila se všemi podkladovými materiály a neshledala žádné nedostatky – všichni její členové se vyslovili pro to, aby se M. Čunderle habilitoval.

Následně přednesli své posudky všichni oponenti – prof. Rut, prof. Stehlíková a doc. Vaňková. Všichni oponenti pozitivně ohodnotili práci M. Čunderle a shodně doporučili habilitační práci k udělení titulu docenta.

M. Čunderle poté přednesl svoji přednášku navazující na jednu z kapitol jeho habilitační práce. Ve své přednášce se zaměřil na psanou a zvukovou ukázku rozhovoru J. Voskovce a J. Wericha, včetně jejich komparace.

V reakci na přednášku M. Čunderleho proběhla krátká diskuse.

Děkan Hančil poukázal na běžně používaný postup současné dramatiky – nedoříkávání a skákání si do řeči a jeho význam pro hudebnost dramatu.

Prof. Petříček se dotkl aspektu opakování, které je v rozhovoru Voskovce a Wericha častým jevem, kdy právě díky opakování vychází najevo něco, co by jinak najevo nevyšlo. Lze nějak opakování rozlišit a kdy už se takové opakování stává variací? M. Čunderle v reakci na prof. Petříčka zdůraznil, že i když při opakování jsou řečena stejná slova, zazní pokaždé trochu jinak.

Děkan Hančil zmínil tzv. Opakovací cvičení Sanforda Meisnera, které využívá faktu, že v komunikaci mezi dvěma lidmi nelze řečené identicky zopakovat. Schopnost vycvičit si cit pro tyto jemné odlišnosti podtextu je velmi zajímavá pro partnery vedoucí dialog.

Mgr. Zdeněk Tichý se dotázal habilitanda na možnou analýzu a srovnání dialogu Voskovce a Wericha a jejich písemné korespondence, zda zde nejsou nějaké styčné plochy, které se objevují i v jejich psaném dialogu. M. Čunderle konstatoval, že rozdíl je patrný, písemný projev je jasně precizován. Unikátní hodnotu tohoto záznamu vidí M. Čunderle v tom, že je to od r. 1948 něco, kde spolu Voskovec a Werich znovu spolupracují a punc jejich předchozí spolupráce je viditelný.

Prof. Kovalčuk na závěr diskuse ocenil prezentaci M. Čunderleho, jeho postřehy a shrnutí.

Hlasování umělecké rady DAMU:

Skrutátoři: Etlík, Štveráková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů:               17

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  16

Proti                   0

Zdržel se            1

Závěr: UR DAMU schválila návrh pokračovat v habilitačním řízení Mgr. et MgA. Michala Čunderleho, PhD. a vyslovila se pro jeho jmenování docentem v oboru Dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

7. Řízení jmenování profesorem – doc. Eva Machková

obor: Dramatická umění – dramatická výchova

Profesorská přednáška: Pohádka a drama

Komise: prof. Jan Císař, předseda (DAMU), prof. Vladimíra Spilková (PedFUK), prof. Martin Porubjak  (VŠMU),  prof. Silva Macková (JAMU) a prof. Jan Vedral (DAMU).

 

Prof. Císař jako předseda hodnotící komise informoval, že komise neshledala v předložených materiálech žádné nedostatky, posoudila práci i kvalifikaci uchazečky a doporučila pokračování profesorského řízení. Za hodnotící komisi prof. Císař ocenil dlouholetou práci doc. Machkové a její výrazné zásluhy o rozvoj oboru dramatické výchovy v ČR jako jedné ze zakladatelek tohoto oboru u nás. Prof. Císař doporučil udělení titulu profesorky E. Machkové a připomněl, že rozsah její práce je podstatně širší, než čemu se věnují uváděná doporučení. Hodnotící komise jednomyslně doporučila její jmenování profesorkou.

Prof. Macková ve svém hodnocení ocenila zásluhy E. Machkové na založení oboru výchovné dramatiky u nás, její přínos nejen v publikační činnosti, ale také v objevení mnoha osobností v oboru výchovné dramatiky. Podpořila zahájení řízení k udělení titulu profesorky.

Následovala přednáška doc. Machkové na téma “tradiční lidová pohádka a dramatika činoherního divadla pro děti”.

V navazující diskusi vystoupil prof.  Jaroslav Vostrý a požádal doc. Machkovou o její názor na pohádky Františka Pavlíčka. Dle E. Machkové sice pohádky F. Pavlíčka zachovávají strukturu pohádky, ale bohužel všechny situace jsou zatěžkány zevrubným realismem. U jiných autorů, jako je K. J. Erben jsou stejné situace shrnuty do několika vět. V případě hereckého ztvárnění Pavlíčkových pohádek by se muselo v textu hodně škrtat. E. Machková také poukázala na část pohádek od F. Pavlíčka z dob, kdy nesměl sám publikovat (jen pod cizím jménem), ve kterých se již od oné popisnosti oprošťuje.

Irina Ulrychová se otázala, zda je ztvárňování pohádek problém jen dramaturgický, nebo i inscenační? Dle E. Machkové je to samozřejmě i inscenační problém. Není náhoda, že agitka z 60. let v podobě Pyšné princezny stále přežívá, je to tím, že je natočená v „pohádkovém“ prostředí. E. Machková se dotkla dvojího přístupu k pohádce z pohledu scény, ať už je to oproštění se od všeho a spoléhání na fantazii diváka nebo scéna českých hradů a zámků. Kriticky se vyjádřila k praxi pohádek natáčených v TV studiu.

Doc. Josek upozornil na současný fenomén Harryho Pottera – ten si svoje kouzelné schopnosti ničím nevysloužil. Dle E. Machkové je zajímavý z tohoto pohledu ne začátek, ale samotný konec příběhu, kdy Harry Potter prokáže svoji hodnotu, přestože se bojí, jde do boje. Na začátku není jen ono zdědění kouzelných vlastností, ale i oběť maminky.

 

Hlasování umělecké rady:

Skrutátoři: Etlík, Štveráková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů                 18

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  16

Proti                   0

Zdržel se            2

 

Závěr: UR DAMU vyslovila svůj souhlas, aby řízení jmenování profesorkou  doc. Evy Machkové v oboru Dramatická umění – dramatická výchova pokračovalo před Uměleckou radou AMU.

Příští UR se koná ve středu 13. 3. 2013 ve 14.30 hod. v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala ing. Iva Štveráková.

doc. Jan Hančil - děkan