Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 2. listopadu

Program:

  1. Zahájení
  2. Projednání žádosti o prodloužení akreditací a akreditace
  3. Habilitační řízení – Mgr. Miloš ČERNÝ
  4. Habilitační řízení – Ak. mal. Petr PAVLÍK

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Děkan DAMU doc. Jan Hančil zahájil zasedání UR a seznámil její členy s programem jednání.

2. Projednání žádosti o prodloužení akreditací a akreditace

Děkan informoval přítomné o postupu a významu probíhajících reakreditací a nových akreditací. S materiály měli členové UR možnost se seznámit s předstihem. Zmínil strukturu akreditovaných oborů a jejich význam, dále se zmínil o problematice věkové struktury pedagogického sboru.

Žádost o novou akreditaci se týká oborů, u kterých oproti stávajícímu stavu dochází k velkým změnám, co se týče struktury nebo délky studia. Např. na KALD se nově zavádí tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium herectví. Jak vysvětlil doc. Krobot, jde o záměr zavést strukturované studium, které umožní lepší prostupnost mezi ročníky v magisterském stupni.

Prof. Vedral připomněl, že v případě studia činoherního herectví se strukturované studium neosvědčilo, což potvrzují i zkušenosti ze zahraničních škol.

V souvislosti s doktorským studiem byla diskuse o délce presenčního i distančního studia na různých VŠ, výhodách a nevýhodách různých systémů. Děkan DAMU vyzval UR DAMU k dalším dotazům. Další připomínky a dotazy členů UR DAMU nebyly.

Tímto UR DAMU projednala žádost o prodloužení akreditací a akreditaci oborů

3. Habilitační řízení – Mgr. Miloš ČERNÝ

obor: Dramatická umění – herectví činoherního divadla

Habilitační práce: Význam pěveckého vzdělání pro studenta herectví

Habilitační přednáška: Význam pěveckého vzdělání pro studenta herectví (ukázky z písní Leoše Janáčka)

Komise: předseda Prof. Jaroslav Vostrý (DAMU), Prof. Jana Jonášová (HAMU), Prof. M. Dohalská – Zichová (PedF UK), Prof. Anna Barová (JAMU) a Mgr. Karel Hegner (JAMU)

Předseda komise prof. Vostrý představil habilitanta, seznámil UR s jednáním komise a výsledkem jejího hlasování. Komise se usnesla všemi hlasy přítomných doporučit UR DAMU pokračovat v habilitačním řízení.

Poté oponenti prof. Dohalská – Zichová, Mgr. Hegner a prof. Vostrý přednesli své posudky s kladným hodnocením habilitační práce a s doporučením ke jmenování docentem.

Habilitant přednesl svoji habilitační přednášku. Následující rozpravu zahájila prof. Jonášová, která opětovně vyzdvihla kvality habilitační práce s tím, že ji bude používat jako metodickou pomůcku, zejména při výuce studentů, kteří neabsolvovali konzervatoř. Prof. Vedral se ptal, zda habilitant vidí u nově příchozích studentů rozdíl oproti dřívějšku. Habilitant odpověděl, že se domnívá, že většina studentů je sebevědomější, ale nejspíše vlivem komercionalizace méně připravená či disponovaná.

Doc. Hančil  se Mgr. Černého dotázal na zkušenosti s výukou silných leč komplikovaných hereckých osobností a uvedl příklad. MgA. Salzmannová vznesla dotaz, zda je vhodné začínat výuku lidovou písní, kterou dle jejích zkušeností studenti berou spíše jako nutné zlo a nemají k ní vztah. Navrhla, zda by nebo možné věnovat pozornost žánrům, které lépe odpovídají současné senzitivitě. Mgr. Černý se domnívá, že studenty je nutno přivést k řádu ovládnutím základů, a to lze zejména využitím kvalitních věcí, jako je lidová píseň. V další rozpravě názor pana Černého podpořili kolegové z oboru – doc. Češková i Mgr. Heger. Poté se UR odebrala k tajnému hlasování.

Skrutátoři: Čunderle, Horáková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                              22

Počet přítomných členů                 20

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  19

Proti                   0

Zdržel se            1

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval Mgr. Miloše Černého docentem v oboru Dramatická umění – herectví činoherního divadla.

4. Habilitační řízení – Ak. mal. Petr PAVLÍK

obor: Dramatická umění – scénografie

Habilitační práce: O tekuté době a vlažných studentech aneb O proměnách vnímání a tělesnosti (ale hlavně o umění)

Habilitační přednáška: O vážné hře

Komise: Prof. Albert Pražák (DAMU), Doc. Michael Rittstein (AVU), Prof. Tomáš Vlček (odborník z praxe), Prof. Ján Zavarský (JAMU), PhDr. Jaromír Zemina (odborník z praxe)

Předseda komise prof. Pražák představil habilitanta a popsal principy, na nichž je založena Pavlíkova výuka, zejména propojování výtvarného a divadelního umění. Dále seznámil UR se stanoviskem komise a výsledkem hlasování – komise v tajném hlasování všemi hlasy doporučila UR DAMU pokračovat v habilitační řízení.

Oponenti prof. Pražák, prof. Vlček a PhDr. Zemina přednesli své kladné oponentské posudky. Petr Pavlík poděkoval za posudky a rovnou pokračoval habilitační přednáškou O vážné hře. V následné debatě si nejprve doc. Vostárek povšiml skepticismu, v jehož duchu kandidát přibližoval cestu umění jakožto hledání a vyjadřování s přesahem k umění jakožto produktu a objektu tržních mechanismů. Poté doc. Hančil položil dotaz stran konkrétní výuky scénografie (malby) pana Pavlíka na DAMU. Kandidát odpověděl obšírněji a pomocí příkladů o svém celoživotním balancování mezi literaturou a výtvarným uměním, které jakkoli jsou odlišné, mohou se dobře doplňovat. Dále promluvil o specifice výtvarné složky v součinnosti s jinými komponenty scénického díla i o potřebě tematického přesahu. Nato se UR opět odebrala k tajnému hlasování.

Skrutátoři: Čunderle, Horáková

Kontrola usnášeníschopnosti UR:

Počet členů UR                             22

Počet přítomných členů                 18

Nadpoloviční většina všech členů   12

UR je usnášeníschopná.

Hlasování:

Pro                  14

Proti                   0

Zdržel se            4

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval Akad. mal. Petra PAVLÍKA docentem v oboru Dramatická umění – scénografie.

Příští UR se koná ve středu 14. 3. 2012 ve 14.30 hod. v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala Ing. Taťána Horáková

Doc. Jan Hančil - děkan

Michal Čunderle, Ph.D. - proděkan