Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 16. února 2011

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení komisí pro státní závěrečné zkoušky
  3. Informace o zřízení výzkumného pracoviště KALD
  4. Habilitační řízení – JUDr. Bohumír Štědroň. Ph.D., LL.M.
  5. Řízení jmenování profesorem – doc. PhDr. Pavel Janoušek
  6. Různé

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Děkan DAMU doc. Jan Hančil zahájil zasedání UR a přivítal nového člena UR DAMU, děkana divadelní fakulty JAMU doc. MgA. Zbyňka Srbu.

2. Schválení komisí pro státní závěrečné zkoušky

Proděkan M. Čunderle předložil UR ke schválení návrhy komisí ke státním závěrečným zkouškám všech stupňů studia (bakalářský, magisterský, doktorandský), vč. komise pro obhajobu disertační práce.
Návrhy na doplnění: E. Salzmannová navrhla doplnit Jana Nebeského do komise pro postupové zkoušky na oboru činoherní herectví.
Hlasování: UR odhlasovala složení komisí vč. doplnění všemi hlasy. Seznam oborů a komisí v samostatné příloze.

3. Informace o zřízení výzkumného pracoviště KALD

Prof. Karel Makonj podal podrobnou informaci o zřízení Výzkumného pracoviště KALD, náplni jeho činnosti, organizačním zajištění atd. Zřízení pracoviště odsouhlasilo kolegium DAMU v prosinci 2009 a schválil AS DAMU na svém zasedání 13.12. 2010. Podrobná informace o Výzkumném pracovišti je obsahem Přílohy č.1

4. Habilitační řízení – JUDr. Ing. Bohumír Štědroň Ph.D., LL.M.

Obor: dramatická umění – produkce
Habilitační práce: Autorskoprávní aspekty využití open source software v divadelní produkci s cílem dosáhnout ekonomických úspor
Komise pracovala ve složení: prof. Barta, prof. Šuster, JUDr. Valová, doc. Srstka a doc. Lang. Předseda komise prof. Barta seznámil UR se stanoviskem komise a výsledkem hlasování. Komise v tajném hlasování všemi hlasy doporučila UR DAMU pokračovat v habilitačním řízení.
Proděkan Čunderle představil habilitanta. Oponenti Doc. Lang, prof. Barta a doc. Srstka přednesli oponentské posudky, které byly prakticky bez výhrad. Habilitant tudíž jen poděkoval a rovnou přednesl habilitační přednášku na téma „Umělecké dílo, plagiát a spory o autorství“. Poté následovala diskuse o právních nuancích autorského zákona, která se odehrávala zejména mezi doc. Srstkou a dr. Štědroněm coby zástupci právnického stavu. Doc. Srstka např. zpochybnil, zda lze nějakým zřetelným způsobem prokázat, zda a jak došlo při užívání díla k snížení jeho umělecké hodnoty. Další debata se vedla o možnosti užívat či citovat dílo jiného autora. Prof. Kovalčuk posteskl nad tím, že autorský zákon nedostatečně chrání režiséra, resp. jeho dílo. Dr. Štedroň odkázal na tzv. silné a slabé prvky díla, doc. Srstka rozlišil „provozního režiséra“ od toho, který vytváří koncepci. Poté došle k hlasování.

Skrutátoři: Čunderle, Horáková
Kontrola usnášeníschopnosti UR
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 21
UR je usnášeníschopná.

Hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdržel se 2

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval JUDr. Ing. Bohumíra Štědroně Ph.D., LL.M. docentem v oboru Dramatická umění – produkce.

5. Řízení jmenování profesorem – doc. PhDr. Pavel Janoušek

Obor: dramatická umění – teorie a kritika
Komise pracovala ve složení prof. Císař, prof. Vostrý, prof. Stehlíková, prof. Porubjak a prof. Kovalčuk. Předseda komise prof. Císař představil kandidáta, načež doc. Janoušek přednesl svou profesorskou přednášku na téma Umělec a vědec v době postmoderní: proměny subjektu.
Diskuse k přednesenému probíhala tentokrát zejména mezi doc. Janouškem a prof. Petříčkem. Ten nezpochybnil Janouškův kritický pohled, ale zároveň poukázal na to, že změny paradigmatu lze interpretovat v dílčích momentech i pozitivně. Poukázal např. na to, že nesrozumitelnost vědeckého, resp. filosofického jazyka je často spjata s tím, že se vyjadřuje něco, čemu běžný jazyk nestačí. Tato zdánlivá či skutečná nesrozumitelnost může rovněž znamenat proces, jak se k tématu dostáváme. Rovněž upozornil na to, že velcí postmoderní filosofové se často hlásí k naprosto tradičním kategoriím. A nakonec ve shodě s doc. Janouškem přiznal humanitním vědám právo na subjektivitu, resp. nutnost se k této subjektivitě hlásit. Následně došlo k hlasování.

Skrutátoři: Čunderle, Horáková
Kontrola usnášeníschopnosti UR
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 20
UR je usnášeníschopná.

Hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdržel se 0
Závěr: UR DAMU pověřuje děkana, aby postoupil návrh na jmenování doc. PhDr. Pavla Janouška profesorem rektorovi AMU.

6. Různé

Habilitační řízení MgA. Lucie Loosové – vzhledem k tématu habilitační práce (Interpretace scénografického objektu) bylo řízení přesunuto do oboru dramatická umění – teorie a kritika. UR bere na vědomí bez připomínek, ke schválení komise dojde per rollam.

Příští UR se koná dne 20. dubna 2011 ve 14.30 hod. v zasedací síni DAMU.

Přílohy:

Zapsala Ing. Taťána Horáková.

doc. Jan Hančil a Michal Čunderle, Ph.D.

24. února 2011 v Praze