Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Příloha č. 1 zápisu UR DAMU ze dne 16.2. 2011

Výzkumné pracoviště KALD

  1. Výzkumné pracoviště KALD, které bylo schváleno rozhodnutím kolegia děkana DAMU dne 9. 12. 2009, se zřizuje pro potřeby divadelního výzkumu katedry alternativního a loutkového divadla. Zabývá se interakcemi jednotlivých komponentů jevištního díla v oblasti loutkového a alternativního divadla, novými zdroji dramaturgického uvažování a týmové inscenační praxe, vazbami mezi tradicí a vznikajícími novými alternativami, proměnami akcentů tvorby jevištní postavy v těchto zmíněných oblastech a novými scénografickými postupy, využívajícími nové technické prostředky či virtuální reality, reflektuje i tvorbu v netradičních prostorech a specifické inscenační postupy při divadelní tvorbě s klienty ústavů s handicapem.
  2. Pracoviště je složeno z pedagogů katedry, hostů a odborníků, studentů doktorského a výjimečně i magisterského stupně studia. Podílí se plnou měrou na doktorském stupni studia na KALD.
  3. Pracoviště má koordinační radu, v níž jsou zastoupena jednotlivá výzkumná témata, tuto radu jmenuje vedoucí katedry a ta si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
  4. Pracoviště pořádá semináře, přehlídky a kolokvia k jednotlivým tématům, každoročně vydává další díl odborné knihy „Divadlo a interakce“, kde publikuje výsledky výzkumu, vedle tematicky specializovaných publikací na konkrétní témata v monotematických monografiích. Spolupracuje úzce s odborným časopisem „Loutkář“.
  5. Pracoviště je finančně podporováno katedrou a fakultou, podílí se na Institucionální koncepční podpoře výzkumu a vývoje MŠMT, dále ke svému výzkumu předkládá grantové a jiné projekty z dalších zdrojů.
  6. Pracoviště sídlí v pracovně pedagogů č. 601.