Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 20. ledna 2010

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 20. ledna 2010

Program:

  1. Zahájení
  2. Řízení ke jmenování profesorem Doc. Jana Hyvnara

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení
Zasedání UR zahájil děkan doc. Jan Hančil, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Dále děkan informoval o posledním vývoji na AMU. Zmínil se zejména o dalším vývoji kauzy pokusu o osamostatnění HAMU a v té souvislosti i o volbě děkana HAMU.
Následovala informace o festivalu ZLOMVAZ 2010, festivalu SKRZNASKRZ, na němž se organizačně podílejí studenti produkce DAMU, a o novém časopisu HYBRIS, který vydávají studenti katedry teorie a kritiky.

Prof. Ivan Vyskočil pozval členy UR na seminář Autor - autorství, který v Divadle Na zábradlí pořádá Ústav pro výzkum a studium autorského herectví a Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

2. Řízení ke jmenování profesorem Doc. Jana Hyvnara
Obor: Dramatická umění – teorie a kritika
Téma profesorské přednášky: Je také dnes herecké umění tím nejsnadnějším a nejobtížnějším?

Komise pracovala ve složení:
Prof. Jaroslav Vostrý – předseda
Prof. Jan Císař
Prof. Josef Kovalčuk
Prof. Miroslav Plešák
Prof. Martin Porubjak

Předseda komise prof. Vostrý představil kandidáta, seznámil UR s jeho profesní drahou a přednesl kladné stanovisko hodnotící komise, aby řízení pokračovalo před UR. Poté, co doc. Hyvnar přednesl svou profesorskou přednášku, následovala rozprava. Nejprve prof. Petříček poukázal na to, zda je skutečně možné a nutné ustavovat opozici kultura – umění (divadlo). Prof. Vostrý v této souvislosti připomněl postavení (role) politiků, doc. Hyvnar promluvil o potřebě redefinovat některé elementární pojmy, doc. Hančil ocenil Hyvnarův poukaz k otázce diváckého vnímání, prof. Petříček upozornil na potřebu dbát na tradiční herectví, ale zároveň vnímat posunutý kontext doby, prof. Vostrý zmínil tradici dramatického herectví a herectví mimu, proděkan Tichý si všiml nivelizujícího stírání rozdílů mezi postavou a hercem a zmínil tlaky, kterým je v současné době herecká profese vystavena, prof. Kovalčuk vzpomněl pedagogiky herectví prof. Karlíka, doc. Krobot označil antinomii mezi diletantem a hercem jako příliš zjednodušující, prof. Stehlíková připomněla publikační počiny doc. Hyvnara po roce 1989, které jej k profesuře kvalifikují, a prof. Vyskočil promluvil o problematice vzdělávání herců v éře konzumní společnosti.
Po diskuzi přistoupila UR k hlasování.
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 20
UR je usnášeníschopná.

Hlasování:
Pro 17
Proti 1
Zdržel se 2
Skrutátoři – Hančil, Horáková

Usnesení: UR DAMU pověřuje děkana, aby postoupil návrh na jmenování doc. Jana Hyvnara profesorem rektorovi.

Termín příštího zasedání UR DAMU: 13. října 2010

Zapsala: Ing. Taťána Horáková

Doc. Jan Hančil, v.r.
děkan

Michal Čunderle, Ph.D., v.r.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost