Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 13. října 2010

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení hodnotících komisí pro řízení jmenování profesorem
  3. Schválení hodnotících komisí pro habilitační řízení
  4. Různé

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Zasedání UR zahájil děkan doc. Jan Hančil, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.
Dále děkan informoval o záměru akreditovat „Mezioborové studium divadelní tvorby“, Členové umělecké rady se s materiálem mohli seznámit předem. Děkan zároveň požádal prof. Klímu, aby záměr představil.
Vyjádření členů UR k projektu:
Doc. Dvořák zmínil pozitivní přínos Integračního programu doc. Pilátové a práci doktoranda Vladimíra Nováka v oboru. Prof. Kovalčuk připomněl historii vzniku oboru na JAMU a integrace neslyšících studentů. Doc. Vostárek připomněl práci na KVD s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí (spolupráce s léčebnou v Bohnicích). Prof. Kovalčuk se vyjádřil k lékařské účasti v programu v Brně – původně byl lékař přítomen, v současnosti postačuje účast speciálního pedagoga. Prof. Zbořilová vznesla dotaz, jak to bude s pedagogickými místy a jejich financováním. Doc. Hančil odpověděl, že program by se zavedl v rámci grantu OP Praha adaptabilita nebo podobného. Program by se pravděpodobně neotvíral každoročně, ale dle potřeby pro podporu lidí, kteří mají zájem se tím zabývat. Prof. Klíma toto stanovisko podpořil. Prof. Petříček uvedl paradoxní efekt zavedení oboru čeština pro neslyšící na FF UK. Prof. Klíma vysvětlil, že účelem je nechat akreditovat program, který by se realizoval podle potřeb a zájmu a na základě grantu. Doc. Hančil zmínil potřebu spolupracovat s centry, které se dlouhodobě koncepčně (výzkumně) zabývají sledovanou problematikou, nikoli pouze se stacionáři. Prof. Vedral byl toho názoru, že se jedná o jednu z možností profilace, o uplatnění absolventů DAMU – je třeba kvůli tomu akreditovat nový obor? Nestačilo by pracovat na základě grantů? Prof. Vyskočil uvedl, že je třeba otevřít problematiku dramatické tvorby, ne ji zaměřovat pouze na divadlo. Základní hereckou zkušenost musí mít i psycholog. Doc. Hančil zmínil potřebu toho, aby garant oboru byl v produktivním věku.
Prof. Klíma – připomínky členů UR bude tlumočit zpracovatelskému týmu, ten se tím bude zabývat a materiál předloží nové UR.

Děkan Hančil seznámil UR s akreditací nového magisterského studia oboru Hlasový pedagog a terapeut, projekt bude předložen do příštího kola projektu Praha – adaptabilita. S důvody a náplní seznámila UR Mgr. Regina Szymiková. V současné době rapidně stárne pedagogický sbor, který zajišťuje hlasovou průpravu. Je třeba myslet na výchovu nastupující generace pedagogů a zachování kontinuity kvality, případně prohloubení a zkvalitnění současného stavu, který není ve všech případech ideální. Otázka je, kde kvalifikované pedagogy vzít. V Čechách neexistuje vysokoškolská instituce, která by se výchovou pedagogů hlasu zabývala, komplexní vzdělání v hlasové výchově, včetně reedukace, terapie a výchovy k řeči v České republice chybí. Obor, který by se systematicky zabýval pedagogikou hlasu a řeči, jejím podstatným studiem, zde neexistuje, zatímco existuje takřka ve všech vyspělých státech.
Jako možný prostředek nápravy se jeví postupné zavedení magisterského studia hlasu, přesněji řečeno, studium připravující na práci terapeuta a pedagoga hlasu a řeči. Nešlo by jen o výchovu zdravého hlasu, ale i komplexní vzdělání ve fyziologii hlasu a řeči, psychologie, neurologie a akustiky a s ním související výchovu hlasu po zaléčení nebo při hlasových problémech. To vše pro užití hlasu v běžném životě a vedle toho užití hlasu pro výraz v umělecké profesi. Fakulta nebude schopna zajistit podobný obor z vlastních zdrojů, a proto při přípravě akreditace uvažujeme o spolupráci s Hlasovým centrem Praha a při jeho zavádění hodláme rovněž využít OP Praha adaptabilita, pokud to bude možné.
Rozprava: Prof. Vostrý – bude velmi užitečné, v budoucnu nejen fyziologie ale i antropologie hlasu, důležitost nejen v divadle, ale i v médiích.
Doc. Hančil – odborníci se nacházejí na několika pracovištích fakulty, nutno vždy akcentovat uměleckou složku.
Prof. Vyskočil – je nutno si vyjasnit, co je to alternativa, proč je a jaký má smysl. Studium nejen hereckého, ale i komunikativního projevu by mohl mít mezinárodní přesah.
Prof. Vostrý – upozornil, že v DISK č. 33 je část věnována hlasu a mluvě, vyzvedl pozitivní přínos spolupráce s HAMU
Prof. Klíma – Bude vyhlášena výzva, která patrně umožní rozšíření ústavu prof. Syrového na celoškolní pracoviště
MgA. Szymiková – zmínila spolupráci kabinetu hlasové a mluvní výchovy s pracovištěm prof. Syrového a s Hlasovým centrem.
Doc. Hančil – shrnul otázky zmíněné v diskuzi.

2. Schválení hodnotících komisí pro řízení jmenování profesorem

Skrutátoři: Hančil, Horáková

Doc. PhDr. Pavel Janoušek
Obor: dramatická umění – teorie a kritika
Přednáška: Umělec a vědec v době postmoderní: proměny subjektu
Doporučení: Prof. Eva Stehlíková, Prof. Jan Císař
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jan Císař (DAMU), členové: Prof. Jaroslav Vostrý (DAMU), Prof. Eva Stehlíková (FFMU), Prof. Josef Kovalčuk (JAMU), Prof. Martin Porubjak (VŠMU), záložní člen Prof. Petr Osolsobě (JAMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 3
Komise byla schválena v navrženém složení.

Doc. PhDr. Jana Pilátová
Obor: dramatická umění – autorská tvorba a pedagogika
Přednáška: Konec hry (o proměnách divadelního souboru ve dvacátém století a v našich časech)
Doporučení: Prof. Eva Stehlíková, Prof. Přemysl Rut, Prof. Leszek Kolankiewicz
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Přemysl Rut (DAMU), členové: Prof. Ivan Vyskočil (DAMU), Prof. Eva Stehlíková (FFMU), Prof. Josef Kovalčuk (JAMU), Prof. Petr Oslzlý (JAMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 2
Komise byla schválena v navrženém složení.

3. Schválení hodnotících komisí pro habilitační řízení

Skrutátoři: Hančil, Horáková

JUDr. Bohumír Štědroň. Ph.D., LL.M.
Obor: dramatická umění – produkce
Habilitační práce: Autorskoprávní aspekty využití open source software v divadelní produkci s cílem dosáhnout ekonomických úspor
Habilitační přednáška: téma bude upřesněno
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jiří Barta (VŠUP), členové: Doc. JUDr. Ing. Jan Lang CSc. (ČZU), Doc. Jiří Srstka (DAMU), JUDr. Lenka Valová (JAMU), Prof. Jan Šuster (FAMU), záložní člen Doc. Lubomír Fifík (VŠMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 14
Proti 0
Zdržel se 1
Komise byla schválena v navrženém složení.

MgA. Lucie Loosová, Ph.D.
Obor: dramatická umění – scénografie
Habilitační práce: Interpretace scénografického objektu
Habilitační přednáška: téma bude upřesněno
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jan Dušek (DAMU), členové: Doc. Ivana Brádková – Vohlídalová (DAMU), Prof. Ján Zavarský (JAMU), Doc. Věra Ptáčková, Doc. Jana Preková (JAMU), záložní člen Prof. Jozef Ciller (VŠMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Komise byla schválena v navrženém složení.

Akad. mal. Petr Pavlík
Obor: dramatická umění – scénografie
Habilitační práce: O dnešní tekuté době a vlažných studentech aneb o proměnách vnímání a tělesnosti.
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Albert Pražák (DAMU), členové: PhDr. Jaromír Zemina (DAMU), Prof. PhDr. Tomáš Vlček (NG), Prof. Akad. mal. Michael Rittstein (AVU), Prof. Ján Zavarský (JAMU), záložní člen Prof. Jozef Ciller (VŠMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Komise byla schválena v navrženém složení.

PhDr. Vlasta Koubská
Obor: dramatická umění – scénografie
Habilitační práce: Otakar Schindler, scénograf
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jana Zbořilová (DAMU), členové: Doc. Karel Glogr (DAMU), Prof. Ján Zavarský (JAMU), PhDr. Helena Albertová, Prof. Jozef Ciller (VŠMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Komise byla schválena v navrženém složení.

Mgr. Miloš Černý
Obor: dramatická umění – herectví činoherního divadla
Habilitační práce: Význam pěveckého vzdělání pro studenta herectví
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Předseda: Prof. Jaroslav Vostrý (DAMU), členové: Prof. M. Dohalská – Zichová (FFUK), Prof. Jana Jonášová (HAMU), Mgr. Karel Hegner (JAMU), Prof. Anna Barová (JAMU), záložní člen Doc. Jana Janěková (JAMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 15
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdržel se 0
Komise byla schválena v navrženém složení.

Mgr. Michal Čunderle, Ph.D.
Obor: dramatická umění – autorská tvorba a pedagogika
Habilitační práce: Dialog s řečí
V diskusi byla navržena komise ve složení:
Hodnotící komise: Předseda: Prof. Ivan Vyskočil, členové: Prof. Přemysl Rut, Prof. Eva Stehlíková, Doc. Irena Vaňková (FFUK), Prof. František Čermák (FFUK), Doc. Jan Roubal, PhD. (JAMU)
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
Počet přítomných členů 14
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 14
Proti 0
Zdržel se 0
Komise byla schválena v navrženém složení.

4. Různé
  • Dotaz prof. Kovalčuka na otevření studia oboru režie – dramaturgie na pobočce AU Banská Bystrica – odpověděl prof. Vedral: informace v médiích předstihly věcnou dohodu, toto pracoviště nebude v Praze otevřeno.
  • Doc. Hančil – upozornil na studium dramaturgie na Opavské universitě.
  • Prof. Klíma – je vhodná doba k diskuzi o nově vznikajících akreditovaných oborech.
  • Prof. Kovalčuk – i akreditované obory na soukromých VŠ musí být zaštítěny odborníky
  • Prof. Klíma – existuje již návrh na akreditaci škol, nikoliv oborů
  • Doc. Dvořák – navrhuje svolání další UR ještě ve funkčním období děkana Hančila a projednání jmenování profesorem a habilitačních řízení. Tento návrh nebyl přijat z časových důvodů.

Závěrem děkan DAMU doc. Jan Hančil poděkoval umělecké radě za spolupráci.

Zapsala: Ing. Taťána Horáková

doc. Jan Hančil, v.r.
děkan

Michal Čunderle, Ph.D., v.r.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost