Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 28. ledna 2009

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 28. ledna 2009

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení hodnotících komisí pro habilitační řízení
 3. Habilitační řízení MgA. Jaroslavy Pokorné

Přítomni: dle presenční listiny

  1. Zahájení

   Děkan přivítal přítomné a omluvil neúčast některých členů UR na tomto zasedání, protože právě probíhají přijímací zkoušky na KČD a kolegové sedí v komisích, přijdou až na sám začátek habilitačního řízení.

    

   • Děkan informoval, že Akademie múzických umění v Praze stále nemá rektora a zrekapituloval vývoj událostí od posledního zasedání UR DAMU.

     

     

   • Děkan informoval o schválených rozvojových projektech: MŠMT schválilo všechny decentralizované RP AMU, navíc také centralizovaný projekt Festivaly, který jsme podali ve spolupráci s JAMU. DAMU tak získá účelové prostředky na podporu klausurních vystoupení studentů, na podporu mezinárodní spolupráce, mobility studentů nově také na podporu pedagogického působení čerstvých absolventů a doktorandů, na podporu dalšího kvalifikačního růstu pedagogů a konečně na podporu zavádění ECTS. Celkem 2 274 000,- Kč.

     

     

   • Úspěšná byla divadelní fakulta také v získávání grantů FRVŠ, kdy bylo přijato 13 grantů v celkové výši 3 824 000,-.

     

     

   • Fakulta v současné době spravuje 3 granty GAČR, z toho dva nové a nově byl udělen také grant GAAV.

     

     

   • Prostředky na specifický výzkum jsou přibližně o 10 % nižší než v loňském roce.

     

     

   • Profesorská řízení docentů Aleny Morávkové, Karla Makonje a Bohumila Nusky úspěšně prošla posouzením umělecké rady AMU a všichni tři kandidáti jsou postoupeni ke jmenování.

     

     

   • Minulý týden obdržel děkan výzvu k nové nominaci kandidátů do hodnotících panelů GAČR. Fakulta nominuje po dohodě s vedením AMU stejné kandidáty jako loni, tedy profesory Jana Císaře a Jaroslava Etlíka.

     

     

   • Děkan pozval členy UR DAMU na setkání s předním francouzským teatrologem profesorem Pavisem, který bude přednášet na naší fakultě ve dnech 14. – 18. 4. 2009. Členové UR budou včas písemně informováni o přesném programu návštěvy. Další pozvání se týkalo Mezinárodního kolokvia o umění dialogu, které proběhne ve dnech 15.-16.5. 2009 v rámci festivalu Zlomvaz. Kolokvium pořádáme ve spolupráci s Evropským centrem pro studium herectví v rámci evropského projektu Culture s názvem Umění dialogu. I o tomto kolokviu a jeho podrobném programu budou členové UR DAMU informováni písemně.

     

  2. Schválení hodnotících komisí pro habilitační řízení

   UR diskutovala a následně hlasovala o složení hodnotících komisí pro nově zahajovaná habilitační řízení.
   Kontrola usnášeníschopnosti UR:
   Počet členů UR 22
   Nadpoloviční většina všech členů UR 12
   Počet přítomných 17
   UR je usnášeníschopná.

   Habilitační řízení MgA. Karla Vostárka
   Obor: Dramatická umění – scénografie alternativního a loutkového divadla
   Název habilitační práce: Předmět, maska, loutka
   Složení komise:
   Prof. Petr Matásek (DAMU)
   Doc. Pavel Kalfus (DAMU)
   Doc. Silva Macková (JAMU)
   Prof. Ján Zavarský (JAMU)
   Doc. Irena Marečková (odborník z praxe)
   Prof. Jana Zbořilová (záložní člen)
   Hlasování o složení komise:
   Pro 15
   Proti 0
   Zdržel se 2
   Závěr: Komise pro habilitační řízení Mgr. Karla Vostárka byla schválena.

   Habilitační řízení Mgr. Zdeňka Tichého
   Obor: Dramatická umění – teorie a kritika
   Název habilitační práce: Výjimečné inscenace českých her na českých scénách 1966 – 2005 (Zrození dramatického hrdiny a jeho cesta k jevištní slávě)
   Složení komise:
   Prof. Jan Císař (DAMU)
   Prof. Miloslav Klíma (DAMU)
   Prof. Martin Porubjak (VŠMU)
   Prof. Josef Kovalčuk (JAMU)
   Prof. Eva Stehlíková (FF MU)
   Hlasování o složení komise:
   Pro 13
   Proti 0
   Zdržel se 4
   Závěr: Komise pro habilitační řízení Mgr. Zdeňka Tichého byla schválena.

  3. Habilitační řízení MgA. Jaroslavy Pokorné

   Obor: Dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
   Název habilitační práce: Herecká propedeutika a dialogické jednání
   Téma habilitační přednášky: Herecká propedeutika na katedře autorské tvorby a pedagogiky.

   Komise pracovala ve složení:
   prof. Ivan Vyskočil, předseda (DAMU)
   prof. Jan Císař (DAMU)
   prof. Martin Porubjak (VŠMU)
   prof. Zoja Mikotová (JAMU)
   prof. Miroslav Plešák (JAMU)

   Předseda komise prof. Ivan Vyskočil představil kandidátku a přednesl doporučení komise, aby UR umožnila realizovat MgA. Jaroslavě Pokorné habilitační řízení.
   Oponentské posudky přednesli prof. Porubjak, prof. Plešák a prof. Vyskočil, všechny posudky byly kladné, oponenti reflektovali jak netradiční cestu habilitantky od studia přes praxi zpátky ke studiu a pedagogice, tak přínos její stejně experimentující pedagogické praxe zachycené v habilitační práci. V diskusi po přednášce promluvil doc. Hančil o posledních klauzurách MgA. Pokorné, které čerstvě dosvědčují její písemnou práci, doc. Hanušová se zmínila o roli studentky, kterou MgA. Pokorná plnila ještě nedávno a motivovala svou přítomností a nasazením nastupující hereckou generaci. Nakonec se slova znovu ujal prof. Porubjak a připomněl své setkání s dramatikem Tankredem Dorstem – mezerovitá slovní výpověď (princip škrtání každé páté věty), která přiměje herce odehrát, vyjevit to, co ve slovech není, ale bez čeho je sdělení přesto neúplné; asociace na „cíle“, k nimž míří MgA. Pokorná při studiu a výuce herecké propedeutiky.
   Hlasování:
   Kontrola usnášeníschopnosti UR:
   Počet členů UR 22
   2/3 většina všech členů UR 15
   Nadpoloviční většina všech členů UR 12
   Počet přítomných 20
   UR je usnášeníschopná
   Skrutátoři – Čunderle, Horáková
   Výsledek tajného hlasování o návrhu na jmenování MgA. Jaroslavy Pokorné docentkou:
   Pro 19
   Proti 0
   Zdržel se 1
   Neplatné 0
   Usnesení: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval MgA. Jaroslavu Pokornou docentkou v oboru Dramatická umění – herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

  4. Zahájení profesorského řízení doc. PhDr. Jana Hyvnara, CSc.

Na návrh děkana DAMU a podle § 74/2 zákona č. 111/1998 Sb. bylo zahájeno profesorské řízení doc. Jana Hyvnara.

Termíny zasedání UR DAMU v roce 2009: 6. května a 14. října, vždy ve 14 hod. v zasedací místnosti DAMU.

doc. Jan Hančil, v.r.
děkan

Michal Čunderle, Ph.D., v.r.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost