Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 14. října 2009

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 14. října 2009

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení složení komise pro bakalářské a magisterské zkoušky z oboru teorie a kritika
  3. Schválení složení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem doc. Jana Hyvnara
  4. Habilitační řízení Mgr. Karla Vostárka

Přítomni: dle presenční listiny

1. Zahájení

Zasedání UR zahájil děkan doc. Jan Hančil, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Dále informoval o posledním vývoji na AMU, zejména pokud jde o snahu hudební fakulty založit samostatou VŠ s předpokládaným názvem Hudební a taneční universita Antonína Dvořáka. Děkan upozornil na nebezpečí státního zásahu do chodu samosprávné veřejné vysoké školy a na snahu některých pedagogů HAMU dohodnout se v parlamentu na zřízení nové VŠ formou poslanecké iniciativy (spojené s převedením majetku). Takový postup lze jednoznačně interpretovat jako snahu o rozbití školy a snahu obejít akademický senát AMU, který ze zákona musí rozdělení školy schválit.

2. Schválení složení komise pro bakalářské a magisterské zkoušky z oboru teorie a kritika

Komise pro bakalářské a magisterské zkoušky z oboru teorie a kritika (KTK)
prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (předseda)
prof. Jaroslav Etlík (předseda)
doc. Marie Boková
doc. Josef Vinař
doc. Jakub Korčák
doc. Daniela Jobertová, PhD. (předsedkyně)
Mgr. Martin Kaplický
MgA. Martina Schlegelová
MgA. Jana Kudláčková
PhDr. Radmila Hrdinová
MgA. David Drozd, PhD.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 16
UR je usnášeníschopná.
Hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: Komise pro bakalářské a magisterské zkoušky z oboru teorie a kritika byla schválena.

3. Schválení hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem

Obor: Dramatická umění – teorie a kritika
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná.

Komise byla navržena v následujícím složení:
Předseda komise: Prof. Jaroslav Vostrý
Členové: Prof. Jan Císař
Prof. Martin Porubjak
Prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Prof. Miroslav Plešák
záložní člen: Prof. Václav Cejpek

Hlasování o složení komise:
Pro 14
Proti 0
Zdržel se 3

Závěr: Komise pro řízení ke jmenování profesorem Doc. Jana Hyvnara byla schválena.

4. Habilitační řízení Mgr. Karla Vostárka

Obor: Dramatická umění – scénografie alternativního a loutkového divadla
Název habilitační práce: Předmět – Maska – Loutka

Komise pracovala ve složení:
Předseda: Prof. Petr Matásek
Členové: Doc. Pavel Kalfus
Prof. Silva Macková
Doc. Irena Marečková
Prof. Jan Zavarský

Doc. Irena Marečková stručně představila habilitanta, předestřela UR jeho profesní dráhu od studií po současnost. Poté předseda komise prof. Petr Matásek přednesl jednomyslné doporučení komise, aby habilitační řízení Mgr. Karla Vostárka pokračovalo před UR DAMU. Následně přečetli své oponentské posudky doc. Irena Marečková, prof. Ján Zavarský a prof. Petr Matásek.
Poté habilitant za oponentské posudky poděkoval a reagoval na připomínky, které v nich zazněly. Souhlasil s výhradou prof. Matáska týkající se příliš širokého záběru práce, resp. oboru, který může být na úkor hloubky. Na klíčovou otázku, zda dramatická výchova potřebuje scénografii/scénografa, odpověděl pozitivně s tím, že zejména mimo sféru profesionálního divadla jde o přehlíženou, nicméně podstatnou složku inscenace.
Potom Mgr. Vostárek proslovil habilitační přednášku na téma Česká marioneta v Mexiku. Řízení pokračovalo diskusí, v níž prof. Zbořilová podtrhla všestrannost nadání habilitanta, doc. Marečková zmínila téma ne/spolupráce jednotlivých kateder, zejména pokud jde o možnost nastartování dialogu mezi režisérem a scénografem, na to navázal Mgr. Tichý, který promluvil o současném rozostřování hranic mezi jednotlivými obory a narůstající mezioborovosti, jako příklad přirozené spolupráce zezdola uvedl festival Vyšehrátky aj., prof. Klíma zdůraznil, že právě v oboru dramatická výchova by mělo být představení víc než kde jinde výsledkem skutečného procesu, Mgr. Vostárek zdůraznil sociální rozměr divadla, prof. Etlík závěrem souhlasně poznamenal k habilitantovi, že marioneta je prizmatem teatrologických pojmů nadmíru složitá záležitost.

Hlasování:
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná

Skrutátoři – Čunderle, Horáková

Výsledek tajného hlasování o návrhu na jmenování:
Pro 14
Proti 1
Zdržel se 2
Neplatné 0

Usnesení: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval Mgr. Karla Vostárka docentem v oboru Dramatická umění – scénografie alternativního a loutkového divadla.

V závěru svého jednání se UR DAMU dohodla na společném komuniké, jehož finální znění bylo odsouhlaseno dodatečně per rollam.

Termín příštího zasedání UR DAMU: 20. ledna 2010

Zapsala: Ing. Taťána Horáková

Doc. Jan Hančil, v.r.
děkan

Michal Čunderle, Ph.D., v.r.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost