Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 9. dubna 2008

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 9. dubna 2008

1. Úvodní slovo děkana

Děkan fakulty přivítal členy UR, omluvil profesora Klímu a doc. Makonje, kteří se účastní konference o hodnocení výsledků VŠ v Ústí n.L., prof. Zbořilovou, která je na zahraniční pracovní cestě, a nemocného prof. Zavarského.

2. Zahájení řízení k udělení titulu Honoris Causa Olegu Tabakovovi

Děkan fakulty shrnul umělecké a pedagogické aktivity Olega Tabakova. Písemný materiál dostali členové UR v předstihu.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 13
UR je usnášeníschopná

Hlasování o podání návrhu na udělení čestného doktorátu
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení: UR DAMU pověřuje děkana DAMU, aby navrhl UR AMU kandidáta DAMU na udělení titulu Honoris Causa - Olega Tabakova.

3. Informace děkana

- Platby za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro mimofakultní uchazeče – MŠMT reagovalo na stížnost uchazeče o habilitační řízení proti poplatkům a vydalo stanovisko, podle kterého nemá vybírání poplatků oporu v zákoně o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění. Stanovisko MŠMT obdrželi členové UR v předstihu. Děkan považuje tento stav za alarmující, protože finanční a administrativní náročnost těchto řízení je značná.
- Informace o chystaných výběrových řízeních na vedoucí kateder teorie a kritiky, produkce, výchovné dramatiky a alternativního a loutkového divadla. Výběrová řízení proběhnou v dubnu 2008.

4. Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Aleny Morávkové

Obor: Dramatická umění – teorie a kritika
Komise je navržena ve složení:
Předseda:
Prof. Jan Císař - KTK DAMU
Členové:
Prof. Jaroslav Vostrý – KČD DAMU
Prof. Eva Stehlíková – FF MU Brno
Prof. Miroslav Plešák – DIFA JAMU Brno
Prof. Martin Porubjak – VŠMU Bratislava

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 13
UR je usnášeníschopná

Hlasování o zahájení řízení:
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 0

Usnesení: Zahájení řízení ke jmenování profesorkou doc. Aleny Morávkové a složení komise bylo schváleno.

5. Habilitační řízení PhDr. Jaromíra Kazdy

Habilitační řízení bylo odloženo a PhDr. Kazda byl vyzván, aby do příštího jednání UR v dostatečném předstihu (minimálně 2 týdny) jasně specifikoval název habilitační přednášky proděkanovi Čunderlemu.

6. Habilitační řízení Mgr. Martina Packa

Obor: Dramatická umění – herectví činoherního divadla
Téma habilitační práce: Výuka Jevištního pohybu na DAMU
Téma habilitační přednášky: Práce choreografa v činoherním divadle

Předseda komise prof. Pavel Šmok přednesl doporučení komise, aby habilitační řízení Mgr. Martina Packa pokračovalo před UR.

Oponentské posudky přednesli doc. Eva Kröschlová, doc. Marcela Benoniová a prof. Pavel Šmok.

Habilitant stručně reagoval, nejzávažnější připomínka se týkala nepřesného citování z práce doc. Kröschlové. Poté habilitant přednesl přednášku a následovala diskuse. Prof. Vedral kvitoval vymezení rozdílu mezi prací choreografa a tzv. pohybovou spoluprací, kol. Vostárek poukázal na vztah scénografa a choreografa, zejména na to, jak scénograf vytváří prostor pro pohyb. Kol. Tichý se ptal, jaká je realita stran dalšího pohybového vzdělávání a absolventů DAMU v divadelním provozu. Habilitant potvrdil pozitivní zkušenost s návraty herců, které jsou motivovány potřebou další pohybové kultivace. Doc. Hanušová ve shodě s habilitantem promluvila o důležitosti pohybových návyků nejen z hlediska „hygieny“, ale i tvorby. Závěrem prof. Šmok ocenil habilitantův přístup pokud jde o nemalé nároky kladené na studenty.

Hlasování:
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná

Skrutátoři – Čunderle, Horáková

Výsledek tajného hlasování:
Pro 14
Proti 2
Zdržel se 1
Neplatné 0

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval Mgr. Martina Packa docentem v oboru Dramatická umění – herectví činoherního divadla

Termíny příštích Uměleckých rad na rok 2008:

9. dubna 2008
11. června 2008
8. října 2008
3. prosince 2008

Prezenční listina

Doc. Jan Hančil
děkan DAMU

Michal Čunderle, Ph.D.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost