Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 15. října 2008

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 15. října 2008

1. Zahájení

    Děkan přivítal přítomné a omluvil se za svou absenci na minulém zasedání, poděkoval proděkanu Čunderlemu za zastoupení děkana.
  • Volba rektora: děkan rekapituloval průběh volby. Volba proběhla za účasti dvou fakult. Volba rektora byla neuralgickým bodem života školy celých deset měsíců a citlivým místem nejspíš ještě nějakou dobu zůstane. Kandidát UR DAMU Ivo Mathé byl nominován celkem čtyřmi návrhy, kromě UR DAMU to byl ještě AS DAMU, kolegium děkana FAMU a AS FAMU. HAMU alternativního kandidáta nenavrhla, senátoři HAMU se volby nezúčastnili. Ivo Mathé byl zvolen všemi přítomnými hlasy AS AMU, samotná volba se konala za přítomnosti notářky. Děkan ocenil ty, kdo si v celé kauze vedli umírněně a měli na mysli prosperitu školy jako celku.
  • Děkan referoval o přípravě slavnostního udělení hodnosti doctor honoris causa ruskému a světovému herci a režisérovi Olegu Pavloviči Tabakovovi a pozval přítomné na slavnostní ceremoniál, který se uskuteční 21. 10. ve 13.00 v sále Martinů HAMU.
  • Děkan upozornil na novou podobu webových stránek, které umožňují operativnější doplňování informací.
  • Poté předal slovo prof. Ivanu Vyskočilovi, který pozval Uměleckou radu na připravovaný seminář Osobnostní herectví, osobnostní učitelství, připravovaný Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví na 7. 11. 2008.

2. Habilitační řízení Mgr. Radka Marušáka

Obor: Dramatická umění – dramatická výchova
Název habilitační práce: Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckým narativem.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná.

Hodnotící komise v tomto řízení pracovala ve složení:
Předseda*
Prof. Ivan Vyskočil (DAMU)
Členové
Doc. Jaroslav Provazník (DAMU)
Doc. PhDr. Silva Macková (JAMU)
PhDr. Eva Lukavská Ph.D.(PedF Plzeň)
MgA. Eva Brhelová Ph.D. (JAMU)

(*Předsedou byl na základě korespondenčního hlasování UR operativně zvolen prof. Vyskočil namísto původně nominovaného prof. Císaře, který se ze zdravotních důvodů omluvil.)

Doc. Jaroslav Provazník představil UR kandidáta, prof. Ivan Vyskočil tlumočil kladné stanovisko hodnotící komise a poté přednesli své posudky oponenti: doc. Silva Macková, PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. a doc. Jaroslav Provazník, v nichž všichni tři svorně hodnotili habilitační práci jako velmi dobrou a rovněž ji doporučili k publikování. Mgr. Marušák poděkoval za posudky, stručně se vyjádřil k dílčím upřesněním a rovnou přešel ke své habilitační přednášce (Literární postava a rolová hra dětí), která téma práce dále rozvíjela. Diskusi k přednášce začali prof. Josef Kovalčuk a prof. Martin Porubjak, oba téma přednášky hodnotili jako důležité, nicméně zároveň shodně poukázali na jistou disproporci mezi zaužívanou terminologií teatrologickou a jazykem vážícím se k oblasti dramatické výchovy, která s touto terminologií pracuje v mnohem menší míře. Z dalších ohlasů – doc. Jana Hanušová připomněla praktickou práci Mgr. Marušáka na poli dramatické výchovy, jak ji sama zná z Jindřichohradecka. Před samotným tajným hlasováním členů UR se diskuse k tématu habilitační práce a dramatické výchovy vůbec otevřela znovu. Jako jedna z hlavních otázek se ukázalo nejednoznačné rozhraní mezi arteficiální a nonarteficiální, resp. pedagogickou sférou a postavením oboru výchovné dramatiky na tomto rozhraní a v rámci školy. Rovněž se znovu upozornilo na nepropojenost jazyků teatrologie v nejširším slova smyslu a pedagogiky výchovné dramatiky, jakkoli jsou témata často podobná či shodná. Doc. Hančil upozornil na možný negativní vliv pasivního překládání anglické terminologie, prof. Klíma připomněl historii včleňování oboru na DAMU, prof. Vyskočil vyzdvihl Marušákovu inscenační tvorbu s dětmi. Jako resumé, jdoucí mimo hlasování o předložené docentuře, vyplynula výzva zabývat se intenzivnějším propojováním arteficiálních a pedagogických oborů v rámci DAMU.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná.
Skrutátoři: Čunderle, Hančil

Výsledek tajného hlasování o návrhu na jmenování:
Pro 12
Proti 0
Zdržel se 5

Usnesení UR DAMU: UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby Mgr. Radka Marušáka jmenoval docentem v oboru Dramatická umění – dramatická výchova.

Termín příštího zasedání UR DAMU: 28.1. 2009

Prezenční listina

Doc. Jan Hančil
děkan

Michal Čunderle, Ph.D.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost