Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 3. října 2007

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 3. října 2007

1. Úvodní slovo děkana

Děkan fakulty přivítal členy UR, vzpomenul úmrtí prof. Milana Lukeše a poté představil doc. Danielu Jobertovou, která od 1. 10. 2007 působí ve funkci proděkanky pro zahraniční záležitosti.

 2. Jmenování hodnotící komise habilitačního řízení Mgr. Martina Packa

Proděkan Čunderle předložil návrh komise ve složení:

Předseda:
Doc. Eva Kröschlová (odborník z praxe)

Členové:
Prof. Pavel Šmok (odborník z praxe)
Doc. Marcela Benoniová (DAMU)
Doc. Jana Hanušová (DAMU)
Doc. Irena Pavlitová (Fakulta dramatických umení, Banská Bystrica)
MgA. Petr Zuska (odborník z praxe)

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 16
UR je usnášeníschopná

Hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdržel se 0

Závěr: Hodnotící komise habilitačního řízení Mgr. Martina Packa byla schválena.

 3. Kandidát UR DAMU na rektora AMU

Děkan Hančil navrhl za kandidáta UR DAMU doc. Ivo Mathé a vybídl k diskusi. Jeho návrh podpořili doc. Makonj a doc. Dvořák jakožto předsedové AS DAMU, resp. AMU. Rovněž ostatní členové UR vyjádřili kladné stanovisko, zejména s ohledem na manažerské schopnosti současného rektora.

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 20
UR je usnášeníschopná

Hlasování:
Hlasy pro 19
Hlasy proti 0
Zdrželi se 1

Závěr: UR DAMU navrhuje jako kandidáta na rektora AMU doc. Ivo Mathé

 4. Profesorské řízení doc. Přemysla Ruta

Předseda komise prof. Ivan Vyskočil přednesl kladné stanovisko komise, aby UR umožnila realizovat doc. Přemyslu Rutovi řízení ke jmenování profesorem v oboru dramatická umění – herectví se zaměřením autorskou tvorbu a pedagogiku, zejména s ohledem na propojení Rutovy rozsáhlé autorské tvorby s činností analyticko-esejistickou a pedagogickou. Poté představil kandidáta a Přemysl Rut přednesl přednášku na téma Proč příběh? Jako první se v následné diskusi vyjádřili doc. Etlík a doc. Petříček, kteří poukázali na příběh coby exemplum, na apelativnost příběhu (aby náš život byl příběhem), o nároku příběhu na adekvátní interpretaci. Dále se vyslovili například prof. Vostrý, který promluvil o vztahu příběhu a narativního divadla, prof. Vyskočil, který vzpomenul na hledání příběhu v rámci otevřené dramatické hry, prof. Vedral vyzvedl Rutovou rozhlasovou tvorbu či doc. Pilátová připomněla své zkušenosti s Přemyslem Rutem coby kolegou - pedagogem.

Hlasování:
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 19
UR je usnášeníschopná

Skrutátoři – Čunderle, Horáková

Výsledek tajného hlasování:
Hlasy pro 18
Hlasy proti 0
Zdrželi se 1
Neplatné hlasy 0
Závěr: Návrh na jmenování doc. Přemysla Ruta profesorem bude postoupen UR AMU, resp. rektorovi.

 5. Habilitační řízení PhDr. Jiřího Joska

Předseda komise prof. Jan Vedral přednesl doporučení komise, aby UR umožnila realizovat PhDr. Jiřímu Joskovi habilitační řízení v oboru dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla. Poté představil kandidáta a přednesl svůj oponentský posudek a byly přečteny i posudky nepřítomných, předem omluvených oponentů prof. Stříbrného a dr. Sloupové. Dr. Josek pak proslovil svou habilitační přednášku na téma Cesta k Shakespearovi. Prvními diskutujícími byli prof. Císař, který ocenil Joskovu hlubokou znalost tématu, a doc. Hančil, jenž upozornil na tělovost překladu v souvislosti s hereckou zkušeností. K přednášce a činnosti kandidáta vůbec se vyjádřili rovněž např. prof. Zbořilová, kvitujíc Joskovo moderní zacházení s vizuálními reáliemi obsaženými v Shakespearových hrách, doc. Jobertová upozorňující na možnost zpřítomňovat Shakespeara novodobou češtinou.

Hlasování:
Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Počet členů UR 22
2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet přítomných 17
UR je usnášeníschopná

Skrutátoři -

Výsledek tajného hlasování:
Hlasy pro 17
Hlasy proti 0
Zdrželi se 0
Neplatné hlasy 0

Závěr: UR DAMU navrhuje rektorovi, aby jmenoval PhDr. Jiřího Joska docentem.

Doc. Jan Hančil
děkan DAMU

Michal Čunderle, Ph.D.
proděkan pro ped. záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost