Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 25. dubna 2007

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 25. dubna 2007.

I. INFORMACE O ŽIVOTĚ FAKULTY

Děkan Jan Hančil nejprve přivítal přítomné a poté je ve svém úvodním slově seznámil s některými čerstvými událostmi "ze života školy". Nejprve připomněl, že 5. března udělil rektor Ivo Mathé zlatou medaili AMU docentce Evě Kröschlové za přínos pedagogice tance a pohybové výchovy a za celoživotní dílo. Poté kvitoval ocenění, jichž se dostalo inscenacím DAMU na festivalech 1) v Brně - Království Lenky Lagronové, rež. Štěpán Pácl, 2) a v Bělehradě - Labyrint studentů doktorského studia KALD Kukučky, Trpišovského, Sulženka a Stodolové.

Poté rekapituloval výsledky evaluační ankety, v pořadí již třetí (2001, 2006). Z ankety vyplývá, že základní vývojový trend školy je příznivý. Převažuje spokojenost v odpovědích na většinu otázek, a to jak u studentů, tak u pedagogů.

Anketu zpracoval sociolog doktor Pavel Kuchař a dospěl k následujícím závěrům:

spokojenost panuje hlavně:

 • Se studijními programy
 • S náplní studia a částečně i metodami výuky
 • Se vzájemným vztahem studentů a pedagogů
 • Se složením pedagogů na jednotlivých katedrách
 • S uplatněním absolventů
 • S hodnocením školních zařízení (DISK, Řetízek, U 22)
 • S dostupností studijních materiálů
 • S využíváním grantové, nadační a stipendijní politiky
 • Kladný postoj k možnosti povinných zahraničních pobytů studentů

určitá nespokojenost ale existuje, a to

 • S rozvojem základních schopností a dovedností studentů
 • S možnostmi týmové práce napříč katedrami
 • Se součinností kateder a možnostmi prostupnosti studia
 • S kapacitou a vybavením školních zařízení
 • S finančním zajištěním výuky praktických předmětů
 • S prezentací fakulty a jejích součástí na veřejnosti

Děkan rovněž informoval, že 17. dubna se uskutečnilo setkání akademické obce, na které byly výsledky ankety prezentovány.

Dále doc. Hančil upozornil na přeměnu Diskkafé v klub DAMU, který již ožil čilým společenským ruchem, a pozval členy UR do Disku na inscenaci Reta Fingera Ledový hrot, kterou připravili posluchači budoucího absolventského ročníku katedry činohry.

Nakonec děkan informoval o záměru profesora Pražáka založit Institut scénografické tvorby, s tím, že materiál pro svou čerstvost ještě neprošel řádnou oponenturou uvnitř fakulty, takže větší diskuse k němu se předpokládá na některém z dalších zasedání UR.

II. HLASOVÁNÍ O SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ

Hlasovalo se o následujících komisích v níže uvedeném složení:

 

 1. zkušební komise ke státním doktorským zkouškám, alternativní a loutková tvorba a její teorie
  Prof. Miloslav Klíma, předseda oborové rady
  Prof. Josef Krofta
  Prof. Jan Schmid
  Prof. Petr Matásek
  Doc. Karel Makonj
  Doc. Markéta Kočvarová - Schartová
  Doc. Pavel Kalfus
  Doc. Vratislav Šrámek
  Doc. Marek Bečka
  Doc. Miroslav Krobot
  Doc. Alice Dubská
  o.a. Zdeněk Tichý, proděkan DAMU

   

  Prof. PhDr. Jan Císař (KTK)
  Doc. Jaroslav Etlík (KTK)
  Doc. PhDr. Jan Dvořák (KP)
  Prof. Ivan Vyskočil (KATaP)

  Prof. Lubomír Vajdička (VŠMU)
  Prof. Jiří Barta (VŠUP)
  PhDr. Benjamin Fragner (ČVUT)
  Prof. Jiří Kubíček (FAMU)

   

 2. zkušební komise ke státním doktorským zkouškám, scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie)

   

  Doc. Jan Burian
  Prof. Jan Císař (KTK)
  Prof. Jan Dušek (KS)
  Prof. Július Gajdoš (ZU Plzeň)
  Doc. Jan Hyvnar (FF UK)
  Prof. Martin Porubjak (VŠMU)
  Doc. Zuzana Sílová
  Prof. Miroslav Vojtěchovský
  Prof. Jaroslav Vostrý

   

 3. zkušební komise k postupovým zkouškám, obor herectví činoherního divadla

   

  předseda: Mgr. Milan Schejbal
  tajemník: Mgr. Regina Szymiková
  členové:
  Doc. Marie Málková-Grossmannová
  o.a. Michal Pavlata
  Doc. Marcela Benoniová
  o.a. Jaroslava Adamová
  o.a. Ladislav Mrkvička
  Doc. Marie Boková
  MgA. Miroslava Pleštilová
  Daniela Jobertová, Ph.D.
  hosté: Jan Šťastný, Ivan Trojan, Lucie Tomíková

   

 4. zkušební komise ke státním zkouškám bakalářským, obor režie-dramaturgie činoherního divadla

   

  předseda: Prof. Jan Vedral
  tajemník:Doc. Jakub Korčák
  členové: Doc. Jan Burian
  Mgr. Jana Kudláčková
  Doc. Darja Ullrichová
  Mgr. Jan Nebeský
  Doc. Zuzana Sílová
  Doc. Marie Boková
  hosté: rež. Hana Burešová, rež. Daniel Hrbek

   

 5. zkušební komise ke státním zkouškám magisterským, obor herectví činoherního divadla

   

  předseda: Doc. Jiřina Hůrková
  tajemník: Mgr. Alena Hesounová
  členové:
  Prof. Jana Hlaváčová
  MgA. Jaroslava Šiktancová
  MgA. Eva Salzmannová
  MgA. Lukáš Hlavica
  Doc. Marie Boková
  Ladislav Mrkvička
  Alois Švehlík
  Doc. Josef Vinař
  hosté: Jiří Štěpnička, Štěpán Otčenášek
  + dalším členem komise je vždy vedoucí příslušného ročníku.

   

 6. zkušební komise ke státním zkouškám magisterským, obory režie činoherního divadla a dramaturgie činoherního divadla

   

  předseda: Prof. Jaroslav Vostrý
  tajemník: MgA. Jaroslava Šiktancová
  členové: Prof. Jan Vedral
  Prof. Jan Císař
  Doc. Jakub Korčák
  o.a. J. Suchánková
  Mgr. Jana Kudláčková
  Doc. Jan Burian
  Doc. Zuzana Sílová
  hosté: Hana Burešová, Ladislav Vymětal, Ladislav Smoček, Juraj Deák
  + dalším členem komise je vždy vedoucí příslušného ročníku.

   

 7. zkušební komise ke státním zkouškám magisterským, obor produkce
  předseda: Mgr. Doubravka Svobodová
  členové:
  Ing. Tamara Čuříková
  Doc. Jan Dvořák
  Mgr. Jindřich Gregorini
  Mgr. Jiří Pittermann
  JUDr. Jiří Srstka
  MgA. Barbara Tůmová
  JUDr. Lenka Valová
  Prof. Jaroslav Vostrý (KČD)
  Prof. Jan Císař (KTK)

   

Všechny uvedené komise byly schváleny.

Poté byla bylo zahájeno habilitační řízení ve věci dr. Jiřího Joska a řízení ke jmenování profesorem ve věci doc. Jaroslava Etlíka: byly navrženy a schváleny následující komise:

Habilitační řízení PhDr. Jiřího JOSKA
Obor: Dramatická umění - dramaturgie činoherního divadla
Téma habilitační práce: Na cestě k Shakespearovi

Předseda: Prof. Jan Vedral

Členové:
Doc. Jan Hančil
Prof. Josef Kovalčuk
Prof. Martin Porubjak
PhDr. Jitka Sloupová
Prof. Zdeněk Stříbrný

Řízení ke jmenování profesorem doc. Jaroslav ETLÍKA
Obor: Dramatická umění - teorie a kritika
Téma profesorské přednášky: Problematika divadelního pojmosloví v době dekonstrukce aneb Má vůbec smysl v současné době přednášet na divadelní fakultě AMU tradiční českou divadelní terminologii?

Předseda: Prof. Jan Císař

Členové:
Doc Zdeněk Hořínek
Prof. Miloslav Klíma
Prof. Josef Kovalčuk
Prof. Miroslav Petříček
Prof. Eva Stehlíková

Pozn. obě komise byly z důvodů "praktičtější" usnášeníschopnosti navrženy a schváleny tak, aby měly o jednoho člena více, než je potřeba.

III. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

 

 1. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D
  Obor Dramatická umění - teorie a kritika
  1. předseda hodnotící komise prof. PhDr. Jan Císař, CSc. seznámil přítomné s doporučením komise, aby UR umožnila dr. Jobertové realizovat habilitační řízení v oboru dramatická umění - teorie a kritika.
  2. Prof. Císař přečetl svůj oponentský posudek a také posudky Michala Lázňovského a doc. Jana Hyvnara. Všechny tři posudky byly jednoznačně pozitivní.
  3. Dr. Jobertová poděkovala za přečtené posudky a přednesla habilitační přednášku na téma Francouzské divadlo a česká kultura.
  4. Diskusi zahájil doc. Hančil. Vyzdvihl úroveň přednášky a rozvinul úvahu habilitantky na téma "jak učit historii divadla?". Kladně se k přednášce i pedagogické činnosti habilitantky vyjádřili rovněž prof. Vostrý, prof. Císař, prof. Vyskočil, dr. Čunderle aj. Ocenili její filologické a literárně vědné zázemí i postupné a patrné přeorientování zájmu habilitantky směrem k fenoménu divadla.
  5. Výsledky tajného hlasování:
   Počet přítomných členů UR: 15
   Hlasy pro: 15
   Hlasy proti: 0
   Zdrželi se: 0
   Neplatné hlasy: 0
   UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby Mgr. Danielu Jobertovou, Ph.D. jmenoval docentkou v oboru Dramatická umění - teorie a kritika.

    

   

 2. MgA. Karel KŘÍŽ
  Obor dramatická umění - režie činoherního divadla
  1. předseda hodnotící komise prof. Miloslav Klíma seznámil přítomné s doporučením komise, aby UR umožnila realizovat magistru Karlu Křížovi habilitační řízení v oboru dramatická umění - režie činoherního divadla.
  2. Oponenti Zbyněk Srba, Ph.D. a MgA. Ivan Rajmont přečetli své posudky, za nepřítomného MgA. Iva Krobota přečetl jeho posudek prof. Klíma. Všechny tři posudky vyzněly kladně. Oponenti shodně ocenili Křížovu schopnost citlivě zacházet s hercem a skutečnost, že dokázal tuto křehkou problematiku esejistickým způsobem reflektovat ve své práci. Své kladné vyjádření přednesl rovněž další člen komise, režisér Ladislav Smoček. MgA. Kříž poděkoval za kolegialitu a přednesl svou habilitační přednášku na téma Spolupráce režiséra s hercem.
  3. Diskusi zahájil prof. Kovalčuk poukazem na to, jak je nejednoduché a neběžné zabývat se reflexí či analýzou spolupráce a spolutvorby, jež se odehrává na ose režisér-herec. Podobně hovořil K. Vostárek, který poukázal na podobnost Křížova "understatementu" s metodou Petera Brooka, s níž píše o herectví ve své autobiografii Nitky času. Prof. Zbořilová polemizovala s Křížovým vysoce pozitivním hodnocením inscenace F.G. Lorci Dům Bernardy Alby, kterou v Městském divadle Mladá Boleslav nastudovali studenti/absolventi DAMU poukazem na nedostatky ve scénografickém řešení.
  4. Výsledky tajného hlasování:
   Počet přítomných členů UR: 14
   Hlasy pro: 12
   Hlasy proti: 0
   Zdrželi se: 2
   Neplatné hlasy: 0
   Nadpoloviční většina všech členů UR: 12
   UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby MgA. Karla Kříže jmenoval docentem v oboru Dramatická umění - režie činoherního divadla.

   

   

 3. Mgr. Jana ALTMANNOVÁ
  Obor Dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla
  1. předseda hodnotící komise prof. Jan Císař seznámil přítomné s doporučením komise, aby UR umožnila realizovat magistře Janě Altmannové habilitační řízení v oboru dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla
  2. oponenti doc. Jiřina Hůrková, Lída Engelová a doc. Andrej Pachinger přečetli své posudky. Všechny tři vyzněly pozitivně, dílčí výhrady stran práce s veršem formulovala pouze doc. Hůrková.
  3. Mgr. Altmannová poděkovala za příznivé hodnocení a přednesla svou habilitační přednášku na téma Hlas, slovo, předmět. Součástí přednášky byla rovněž vidoeprojekce dokumentující nakládání s předměte v rámci představní.
  4. V diskusi se z podnětu doc. Češkové hovořilo zejména o možnostech, jak zapojit bránici pomocí evokace smíchu.
  5. Výsledky tajného hlasování:
   Počet přítomných členů UR: 13
   Hlasy pro: 5
   Hlasy proti: 2
   Zdrželi se: 6
   Neplatné hlasy: 0
   Nadpoloviční většina všech členů UR: 12
   Výsledky hlasování byly nejprve zveřejněny v rámci uzavřeného jednání UR. Bylo konstatováno, že počet kladných hlasů nedosáhl potřebné nadpoloviční většiny všech členů UR (tj. 12). Rovněž bylo poukázáno na to, že počet kladných hlasů je oproti hlasům záporným a těm, které se zdržely, v menšině. Protože se však během třetího habilitačního řízení počet přítomných členů UR opět snížil, UR se usnesla, že habilitační řízení Mgr. Jany Altmannové bude řádně zakončeno až na dalším zasedání UR. S tímto stanoviskem byla rovněž seznámena i habilitantka.

   

  Michal Čunderle, Ph.D.
  proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

  Doc. Jan Hančil
  děkan DAMU