Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 20. června 2007

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 20. června 2007

I. Informace o životě fakulty

Děkan Jan Hančil nejprve přivítal přítomné a poté je ve svém úvodním slově seznámil s některými čerstvými událostmi "ze života školy". Vzpomněl nečekaného zesnutí doc. Jiřiny Hůrkové, v jejíž upomínku krátce promluvil prof. Jan Císař.
Dále děkan informoval o vypsání výběrových řízení na místa vedoucích kateder: činoherního divadla, scénografie, alternativního a loutkového divadla, produkce a autorské tvorby a pedagogiky. Výběrová řízení budou zveřejněna v Divadelních novinách a v časopise Respekt a proběhnou během září.

II. Jmenování komisí
Na základě žádosti doc. Jan Buriana navrhl proděkan Čunderle změnu předsednictví komise k magisterským zkouškám oboru Herectví činoherního divadla, aby zesnulou doc. Hůrkovou nahradila MgA. Jaroslava Šiktancová. UR návrh schválila jednomyslně.

Hlasování:
Pro 16
Proti -
Zdržel se -

Děkan předložil UR ke schválení zahájit řízení ke jmenování profesorem doc. Přemysla Ruta v oboru dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (téma profesorské přednášky: Proč příběh?). Ke schválení byla rovněž předložena komise v následujícím složení:

Předseda:
Prof. Ivan Vyskočil (KATAP DAMU)

Členové:
Prof. Eva Stehlíková (FF MU Brno)
Prof. Josef Kovalčuk (DIFA JAMU Brno)
Doc. Arnošt Goldflam (DIFA JAMU Brno)
Doc. Jaroslav Etlík (KTK DAMU)

Proděkan Čunderle vyzval členy UR k návrhům na doplnění nebo změnu složení navrhované komise, žádný návrh nebyl předložen.

Hlasování:
Pro 13
Proti 0
Zdržel se 3

III. Řízení ke jmenování profesorem doc. Jaroslava ETLÍKA

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Celkový počet členů UR 22
Nutná 2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet skutečně přítomných 17
UR je usnášeníschopná.

Předseda komise prof. Jan Císař přednesl doporučení komise, aby UR umožnila realizovat doc. Etlíkovi řízení ke jmenování profesorem.

Doc. Etlík přednesl profesorskou přednášku na téma Problematika divadelního pojmosloví v době dekonstrukce aneb Má vůbec smysl v současné době přednášet na divadelní fakultě AMU tradiční českou divadelní terminologii? Přednáška sestávala ze dvou částí, v první doc. Etlík rekapituloval, jakým způsobem, za jakých okolností a kdo se zabýval divadelní historií a zejména teorií na DAMU pro roce 1989 a jaké jsou v tomto směru perspektivy. Poté s přehledem nastínil historii české strukturálně sémiotické školy teorie divadla.

Z diskuse:
Prof. Zbořilová připomněla aktivity dr. Vladimíra Jindry /???/, prof. Vedral promluvil jako Etlíkův kolega ze semináře divadelní pojmosloví, prof. Císař ocenil Etlíkův zájem a vzdělání na poli divadelní teorie i jeho nasazení pedagogické, prof. Vostrý vyzval k dalšímu publikování, doc. Hořínek podpořil Etlíkovu tendenci k teoretické, resp. metodologické toleranci. Prof. Vyskočil připomněl, že je potřeba doplnit tradiční českou teatrologii o pomocný pohled psychologie, filosofie, pedagogiky či sociologie.

Výsledek tajného hlasování:
Hlasy pro 16
Hlasy proti 0
Zdrželi se 1
Neplatné hlasy 0
Skrutátoři - prof. Jan Vedral, MgA. Karel Vostárek

Závěr: Návrh na jmenování doc. Jaroslava Etlíka profesorem bude předán UR AMU, resp. rektorovi.

IV. Dokončení habilitačního řízení Mgr. Jany ALTMANNOVÉ
Obor Dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla

Kontrola usnášeníschopnosti UR:
Celkový počet členů UR 22
Nutná 2/3 většina všech členů UR 15
Nadpoloviční většina všech členů UR 12
Počet skutečně přítomných 18
UR je usnášeníschopná.

Proděkan Čunderle připomněl, že oponentské posudky byly předneseny na minulém zasedání a že je členové UR dostali nyní i poštou. Předseda hodnotící komise prof. Jan Císař přednesl rovněž kladné stanovisko komise, která doporučuje, aby habilitační řízení bylo Mgr. Janě Altmanové umožněno.

Habilitantka přednesla habilitační přednášku na téma Hlas, slovo a předmět, v níž své pedagogické postupy demonstrovala na práci s textem Miloše Macourka.

Z diskuse:
MgA. Vostárek promluvil o možnosti, jak odstraňovat špatné návyky u nově přijatých studentů, a zeptal se rovněž na rozdíly mezi individuálním a kolektivním přístupem. Habilitantka mluvila o dýchání hrudním i bráničním a o postupech, jak se naučit mluvit, aniž by mluvení obtěžovalo. Režisérka Lída Engelová promluvila o svých zkušenostech s absolventy různých divadelních škol a jejich všeobecně špatné hlasově mluvní připravenosti. Podpořila pedagogické metody, které habilitantka zastává, a její práci označila za velmi cennou. Doc. Češková zmínila práci habilitantky na festivalu v Mnichově, habilitantka prezentovala krátkou ukázku.

Výsledky tajného hlasování:
Hlasy pro 8
Hlasy proti 2
Zdrželi se 8
Neplatné hlasy 0
Skrutátoři - prof. Jan Vedral, MgA. Karel Vostárek.

Závěr: UR DAMU neschválila udělení titulu docent MgA. Janě Altmannové, a děkan její habilitační řízení proto zastavil.

Příští zasedání UR DAMU se koná dne 3. října 2007 ve 14 hod.

Michal Čunderle, Ph.D.
proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Doc. Jan Hančil
děkan DAMU