Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis dne 21. února 2007

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 21. února 2007

 1. Uvítání a představení

  Při příležitosti prvního setkání nově jmenované Umělecké rady DAMU děkan Jan Hančil uvítal a představil jednotlivé členy rady i nové vedení školy. Zdůraznil, že tato umělecká rada je záměrně koncipována tak, aby reprezentovala pokud možno všechny významné názorové proudy a obory školy a aby v ní byly zastoupeny různé generace pedagogů. Dále stručně rekapituloval koncepci, s níž byl zvolen do své funkce (omlazení pedagogického týmu, otevřenost a transparentnost při rozhodování a jednání aj.). Dále informoval členy UR o probíhající anketě - zhodnocení sociálního prostředí ana DAMU a o svém záměru připravit anketu zaměřenou na absolventy DAMU a jejich uplatnění.

   

 2. Habilitační řízení MgA. Zuzany Sílové, Ph.D.

   

  1. Předseda hodnotící komise prof. PhDr. Jan Císař, CSc. seznámil přítomné s doporučením komise, aby UR umožnila dr. Zuzaně Sílové habilitační řízení v oboru dramatická umění - teorie divadelní tvorby.

    

  2. Oponenti prof. M. Porubjak a doc. J. Burian přečetli své posudky předložené práce. Prof. Císař přečetl posudek místo nemocného doc. J. Hyvnara. Všechny posudky kladně hodnotily jak práci, tak dosavadní činnost habilitantky, zejména ocenily volbu tématu a systematičnost, s níž se mu dr. Sílová věnuje.

    

  3. Dr. Sílová poděkovala za přečtené posudky a přednesla habilitační přednášku na téma Herecká dramaturgie a způsoby jejího studia a výzkumu.

    

  4. Diskusi zahájili svými stanovisky k proslovené přednášce doc. Makonj a doc. Dvořák, kteří shodně připomněli, že vedle repertoárových divadel a klasického herectví existují, zvláště v poválečné a polistopadové éře, i jiné přístupy, nicméně přístup habilitantky ocenili kladně. Poté se k tématu výzkumu herectví rozproudila živá diskuse, v níž zazněly prakticky všechny hlavní hlasy z širokého názorového spektra, které se k tématu váže. Doc. Burian ocenil podíl dr. Sílové na výuce KČD, prof. Porubjak upozornil na peymannovskou dramaturgii v Burgtheateru, prof. Vedral vzpomněl éru DnV, dr. Černý poukázal na možné paralely v německy mluvícím divadle, prof. Vyskočil a doc. Hančil promluvili o existenciálním aspektu herectví a potřebě zohlednit sledovanou problematiku také v praktické výchově k herectví. Závěrečného slova se ujal prof. Lukavský jakožto nestor českého herectví a dřívější učitel habilitantky.

    

  5. Výsledky tajné hlasování:
   Počet přítomných členů UR: 20
   Hlasy pro: 18
   Hlasy proti: 0
   Zdrželi se: 2

   UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby MgA. Zuzanu Sílovou jmenoval docentkou v oboru Dramatická umění - teorie divadelní tvorby.

   

 3. Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
  Proděkan Čunderle předložil UR ke schválení materiály, na jejichž základě DAMU požádá o znovuudělení akreditace jmenovaných řízení (UR schválila jednomyslně).
 4. Rekonstrukce či potvrzení komisí k habilitačnímu řízení

   

  1. Mgr. Jana ALTMANNOVÁ, (Kabinet hlasové výchovy)
   Obor Dramatická umění - herectví alternativního a loutkového divadla
   Předseda
   Prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (KTK DAMU)
   Navrhovaní členové
   Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc. (KTK DAMU)
   Lída Engelová (odbornice z praxe)
   Doc. Arnošt Goldflam (JAMU, Brno)
   Doc. Andrej Pachinger (VŠMU, Bratislava)

    

  2. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D., KTK DAMU
   Obor Dramatická umění - teorie a kritika
   Předseda
   prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (KTK DAMU)
   Schválení členové
   Prof. PhDr. Vladimír Mikeš (KALD DAMU)
   Prof. PhDr. Soňa Šimková (VŠMU)
   Doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. (FF UK)
   Mgr. Michal Lázňovský (odborník z praxe)
  3. MgA. Karel KŘÍŽ
   Obor dramatická umění - režie činoherního divadla
   Předseda
   Prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU)
   Schválení členové
   MgA. Ivo Krobot (JAMU, Brno)
   MgA. Ivan Rajmont (DAMU)
   Ladislav Smoček (odborník z praxe)
   MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (JAMU, Brno)

  UR schválila jednomyslně.

   

 5. Rekonstrukce zkušební komise pro státní zkoušky z oboru dramatická výchova

  prof. PhDr. Jan Císař (předseda)
  doc. Jaroslav Etlík (předseda)
  doc. Eva Machková (předseda)
  doc. PhDr.Josef Valenta, CSc. (předseda)
  doc. Mgr. Jaroslav Provazník (předseda)
  doc. Mgr. Irina Ulrychová
  Mgr. MgA. Radek Marušák
  PhDr. Hana Kasíková, CSc.
  o. a. Mgr. Nina Martínková
  Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
  Mgr. Karel Vostárek

  Nezávislí odborníci mimo DAMU:
  doc. PhDr. Silva Macková, ateliér dramatické výchovy DIFA JAMU
  Mgr. MgA. Roman Černík, katedra pedagogiky, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity Plzeň
  doc. PhDr. Vladimíra Spilková, katedra primární pedagogiky PdF UK
  dr. Pavel Vacek, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, katedra psychologie
  Mgr. Jakub Hulák, Centrum dětských aktivit ARTAMA (NIPOS)

  UR schválila jednomyslně.

   

 6. Děkan Jan Hančil poděkoval za účast a jako výhledové téma dalších UR nastínil tematiku uplatnění absolventů DAMU po absolutoriu, resp. otázku jejich event. pedagogické kvalifikace.

Doc. Jan Hančil
děkan DAMU

Michal Čunderle, Ph.D.
proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost