Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 15. března 2006

Zápis z jednání Umělecké rady, konané dne 15. března 2006

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení:

Proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost Daniela Jobertová, PhD., přivítala přítomné členy UR a omluvila nepřítomnost děkanky doc. Markety Kočvarové.

2. Aktuality:

 • Proděkanka Jobertová informovala UR o průběhu příprav oslav 60. výročí založení školy a požádala Zuzanu Sílovou, PhD., o zprávu o nejbližší akci plánované fakultou.
 • Z. Sílová, PhD., informovala UR o chystaném setkání s pamětníky - zakladateli a prvními absolventy DAMU, kteří ukončili svá studia absolventskou inscenací v Divadle DISK. Toto setkání se bude konat 29.3. 2006 od 16 hodin a bude mít charakter "intimní vernisáže" výstavy DISK 1945-1948: jde o fotografie z archivu J. Drbohlava, které mapují první roky provozu divadla DISK.
 • Proděkanka Jobertová informovala o dalších akcích spojených s oslavami:
 • dne 8.4. 2006 proběhne v Hallerově sále fakulty sympozium Erik Kolár - pedagog, pořádané Katedrou alternativního a loutkového divadla ve spolupráci se Sdružením profesionálních loutkářů (byl rozdán program);
 • nakladatelství AMU připravuje reprezentativní brožuru o celé škole;
 • koncem října 2006 proběhne konference Centra pro základní výzkum na téma Identifikace a kultivace talentu.

3. Akreditace

Proděkanka Jobertová seznámila UR s návrhem dvou nových akreditací:

 • akreditace magisterského navazujícího studia oboru Scénografie v anglickém jazyce (bylo upřesněno, že materiály budou předloženy v češtině, bude však garantováno, že příslušní pedagogové budou schopni vyučovat v angličtině, do které budou přeloženy i studijní předpisy).
  Umělecká rada návrh podání žádosti o tuto akreditaci schválila všemi hlasy.
 • akreditace kombinované formy magisterského navazujícího studia oboru Dramatická výchova (přítomný Mgr. Jaroslav Provazník upřesnil, že žádost vychází vstříc požadavkům "z terénu".)
  Umělecká rada návrh podání žádosti o tuto akreditaci schválila všemi hlasy.

4. Komise pro habilitační řízení nově přihlášených kandidátů

 • Proděkanka Jobertová informovala UR, že přihlášku k habilitačnímu řízení podal dr. Jaromír Kazda z Katedry divadelní vědy FF-UK; uchazeč předložil práci Realistické divadlo 1945-1981, dodal veškeré materiály a zaplatil administrativní poplatek Kč 15 000,-- stanovený rektorským výnosem.
 • Předsednictví komise se zhostil prof. PhDr. Jan Císař, CSc., nicméně vzhledem k tomu, že se ještě nepodařilo kontaktovat další eventuální členy komise a získat jejich předběžný souhlas, budou členové Umělecké rady o návrhu složení komise informování samostatným dopisem, v němž budou vyzváni k vyjádření souhlasu či nesouhlasu.

5. Habilitační řízení odb.as. Mgr. Jaroslava Provazníka (Katedra dramatické výchovy DAMU)

Obor dramatická výchova

Téma habilitační práce: Chrudimské kapitoly moderního dětského loutkového divadla
Téma habilitační přednášky: Dítě na jevišti?

Předseda komise: prof. Jan Císař (KTK DAMU)
Členové komise: doc. Eva Machková (KVD DAMU), doc. PhDr. Silva Macková (DIFA JAMU), Alena Exnarová (odbornice z praxe), Jan Merta (odborník z praxe)

 • Prof. Císař seznámil UR se zprávou komise, která po prostudování předložených dokladů a zhodnocení práce doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
 • Posudky oponentů (doc. Machková, doc. Macková, Alena Exnarová) kladně zhodnotily habilitační práci Mgr. Provazníka pro její systematičnost, přehlednost, jazykovou kulturu a samozřejmě přínos, spočívající v detailním zmapování dětského loutkového divadla zvoleného období; zároveň poukázaly na odstup habilitanta od látky, který oponenti vnímali jako pokus o její co nejobjektivnější uchopení. Mgr. Provazník zodpověděl dotazy oponentů a byl vyznán k proslovení své habilitační přednášky na téma Dítě na jevišti?, v níž se mimo jiné zabýval otázkou, jak mohou prostředky loutkového divadla dítěti pomoci být na jevišti.
 • Po přednášce zahájil diskusi Mgr. Karel Vostárek, který zhodnotil její obsah jako velmi přínosné a přehledné seznámení s úskalími, která divadelní praktiky i teoretiky při řešení této otázky čekají. Doc. Jaroslav Etlík konstatoval, že sice není s problematikou bezprostředně obeznámen, nicméně z pedagogického hlediska přednášku hodnotí jako velmi kvalitní a přesvědčivou.
 • Do diskuse se dále zapojil prof. Miloslav Klíma, který zkonstatoval, že vede diplomovou práci s podobným zadáním, ocenil působení Mgr. Provazníka na KVD i spolupráci s KALD konkrétně v této otázce.
 • Prof. Císař zkonstatoval, že Mgr. Provazník otevřel velmi zajímavé téma "dítě na jevišti", které sám nemá ujasněné, a ocenil habilitanta za velmi odvážný a přesvědčivý pokus vstoupit na tuto půdu v rovině teoretické; je zapotřebí položit si otázku postoje k dítěti na jevišti, otázku hodnocení jeho výkonu jak z hlediska výchovného, tak z hlediska divadelně-vědného, kde je tato problematika zatím nedostatečně rozpracována.

Hlasování:

Počet přítomných členů UR: 16
Odevzdaných hlasů:
Hlasy pro: 15
Hlasy proti: 1
Zdrželi se hlasování: 0
Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. Mgr. Jaroslava Provazníka jmenoval docentem v oboru Dramatická výchova.

6. Habilitační řízení odb.as. JUDr. Jiřího Srstky (Katedra produkce DAMU)

Obor produkce

Téma habilitační práce: Autorské právo v divadle
Téma habilitační přednášky: Pedagogické a sémantické aspekty výkladu autorského práva

Předseda komise: prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU)
Členové komise: Doc. Jan Burian (KČD DAMU), JUDr. Lenka Valová (JAMU), JUDr. Aleš Kout (odborník z praxe, Aura-pont), prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. (odborník z praxe, vedoucí Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníku PF-UK)

 • Prof. Klíma seznámil UR se zprávou komise, která po prostudování předložených dokladů a zhodnocení práce doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
 • Posudky oponentů (doc. Burian, JUDr. Valová, JUDr. Kout) velmi kladně zhodnotily habilitační práci o. as. JUDr. Jiřího Srstky; zkonstatovaly, že jde o oblast otevírající nový segment studia, který je důležitý nejen pro obor produkce, ale i pro obory ostatní, a který zatím nebyl systematicky zkoumán; ocenily fakt, že habilitant postihl rozpor mezi potřebou legislativy utvářet pro uměleckou tvorbu normy, a přirozenou tendencí tvorby jakékoliv normy překračovat; na druhé straně v jednom případě poukázaly na nedostatečné znalosti fungování divadla a zavedené divadelní terminologie; konečně položily některé otázky s výzvou, aby je habilitant během řízení zodpověděl. Prof. Kříž (který se na zasedání UR omluvil) nabídl použití materiálu do širší publikace o autorském právu. Habilitant reagoval na položené otázky a poté přistoupil k vlastní přednášce na téma Pedagogické a sémantické aspekty výkladu autorského práva, v níž mimo jiné poukazoval na zásadní rozdíl mezi právem anglosaským a právem kontinentálním.
 • Po přednášce zahájila diskusi od.as. Doubravka Svobodová, která projev zhodnotila velmi pozitivně, a zejména shrnula a ocenila význam pedagogického působení JUDr. Srstky na divadelní fakultě.
 • Dále se do diskuse zapojil prof. Vyskočil a vysoce zhodnotil přednášku jak po stránce obsahové, tak po stránce formální, a zejména poukázal na výrazně přesvědčivý projev habilitanta.
 • Diskuse dále pokračovala drobnými poznámkami ještě z řad oponentů, týkajícími se zejména sémantického aspektu výuky autorského práva.

Hlasování:

Počet přítomných členů UR: 16
Odevzdaných hlasů: 16
Hlasy pro: 14
Hlasy proti: 1
Zdrželi se hlasování: 1
Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. JUDr. Jiřího Srstku jmenoval docentem v oboru Produkce.

7. Závěr

Zasedání Umělecké rady DAMU bylo zakončeno pozváním na příští setkání, které se bude konat 7.6.2006

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

doc. Marketa Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU

V Praze dne 10. dubna 2006