Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 19. října 2005

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 19. října 2005

Zahájení

Děkanka uvítala přítomné členy UR a informovala o programu zasedání.

1. Aktuální zprávy:

 • Ceny Sazky a Divadelních novin ( z 5 oceněných 3 pedagogové DAMU: -prof. J. Schmid, PhDr. J. Borna, A. Švehlík – a doktorand V. Dočolomanský)
 • Příprava žádostí o prodloužení akreditací 10 oborů magisterského navazujícího studia
 • Příprava oslav 60. výročí založení AMU
 • Informace o rozvojových programech MŠMT
 • prof. Miloslav Klíma, prorektor pro vědecké, pedagogické a studijní záležitosti AMU, seznámil přítomné s dlouhodobým záměrem školy
 • prof. Jaroslav Vostrý informoval o japonsko-čínsko-českém sympoziu, které proběhne 9. a 10. 11. 2005.

2. Volba komisí pro nová habilitační a profesorská řízení

 1. Odb.as. Jana Vašáková-Hanušová – habilitace v oboru Herectví činoherního divadla

  Předseda komise: prof. Miloš Horanský (DAMU)

  Navrhovaní členové komise: Blanka Burianová (DAMU), Mgr. Iva Kloubková, Prof. Pavel Šmok (choreograf), Hana Burešová (režisérka), Petr Kracik (režisér).

  UR s předloženým návrhem složení habilitační komise souhlasí.

 2. Odb. as. Marek Bečka – habilitace v oboru Herectví alternativního a loutkového divadla

  Předseda komise: prof. Miloslav Klíma (DAMU)

  Navrhovaní členové komise: Zdeněk A. Tichý (DAMU), doc. Andrej Pachinger (VŠMU), Mgr. Pavel Vašíček (dramaturg), Mgr. Kamila Černá (divadelní kritička).

  UR s předloženým návrhem složení habilitační komise souhlasí.

3. Habilitační řízení odb.as. MgA. Jana Hančila (Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU)

Obor dramaturgie činoherního divadla

Téma habilitační práce: Royal Court Theatre a divadlo dramatických autorů (příběh divadla)

Téma habilitační přednášky: Britské herectví od tradice k modernosti – poznámky a postřehy

Předseda komise: prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU)

Členové komise: Doc. Jaroslav Etlík (KALD DAMU), PhDr. Jiří Josek (překladatel), Mgr. Jitka Sloupová (překladatelka), doc. PhDr. Jan Hyvnar (KDV FF-UK)

 • Prof. Klíma seznámil UR se zprávou komise, která doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
 • Posudky oponentů (doc. Etlík, PhDr. Josek, Mgr. Sloupová) velmi kladně zhodnotily úroveň práce a UR vyzvala MgA. Hančila k přednesení habilitační přednášky.
 • MgA. Jan Hančil přednesl svoji habilitační přednášku
 • Diskusi zahájil prof. Martin Porubjak. Ocenil poutavost a „divadelnost“ přednášky. Konstatoval, že zaujetí pro určitý typ divadla je velmi pozitivní vlastností pro pedagoga, stejně jako je důležitá zkušenost praktického divadelníka. Zvlášť zajímavý je kontext dramatik- styl divadla – herec. Přednáška zaslouží nejlepší ohodnocení.
 • V hodnocení přednášky pokračoval prof. Jan Císař. Přednáška byla sympatická svou metodou – došlo i na divadelní sociologii. Zvlášť cenné bylo připomenutí knihy Herec a jeho cíl.

Hlasování:

Počet přítomných členů UR: 18

Odevzdaných hlasů: 18

Hlasy pro: 18

Hlasy proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. MgA. Jana Hančila jmenoval docentem v oboru Dramaturgie činoherního divadla.

4. Habilitační řízení odb.as. MgA. Karla Glogra (Katedra scénografie DAMU)

Obor scénografie

Téma habilitační práce i přednášky: Práce a flexibilita scénografa

Předseda komise: prof. Jan Dušek (KS DAMU)

Členové komise: prof. Jana Zbořilová (KS DAMU), doc. Jana Preková (DIFA JAMU), Ladislav Smoček (režisér), Hana Burešová (režisérka).

 • Prof. Dušek seznámil UR se zprávou komise, která označila práci za velmi kvalitní a doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
 • Posudky oponentů (prof. Dušek, doc. Preková, L. Smoček) zdůraznily fakt, že předložená práce velmi pregnantně seznamuje adepty scénografie s veškerými praktickými problémy práce scénografa a svědčí o umělecké i pedagogické způsobilosti habilitanta. UR rada habilitanta vyzvala, aby přednesl svoji přednášku.
 • MgA. Karel Glogr přednesl svoji habilitační přednášku, kterou doprovodil bohatým obrazovým materiálem.
 • Prof. Čaněcký poděkoval za přednášku, která postihovala proces myšlení scénografa – i jeho vývoj a vědomí souvislostí – neobyčejně cenné pro studenty.
 • V hodnocení přednášky pokračoval doc. Jakub Korčák. Vyzdvihl skutečnost , že K. Glogr je nejen vynikající scénograf (vlastní režisérská zkušenost), ale pregnantností formulací aspiruje na divadelního teoretika. Ocenil službu divadelnímu dílu – bez exhibice

Prof. J.Dušek připojil poznámku k přednášce týkající se třetí Tröstrovy inscenace Lišky Bystroušky.

Po námitce D. Svobodové, že se z přednášky málo dozvěděla, rozvinula se široká diskuse: K.Glogr (nešlo o popis scénografie), Korčák (prezentace schopnosti pojmenovat a vytáhnout z obrazu smysl a podstatu), Etlík (výtečný vzorec měnění prostředků v jiném čase s jiným režisérem při zachování významu), Vostrý ( obrazová část řekla víc než mnohá slova – byla obohacující, habilitant se věnoval problému, nemluvil o sobě)

Hlasování:

Počet přítomných členů UR: 18

Počet odevzdaných hlasů: 18

Hlasy pro: 0

Hlasy proti: 0

Zdrželi se hlasování: 0

Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. MgA. Karla Glogra jmenoval docentem v oboru Scénografie.

4.Závěr

Zasedání Umělecké rady DAMU bylo zakončeno pozváním na příští setkání, které se bude konat
14.12.2005

doc. Marketa Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost