Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 16.2. 2005

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU 16.2.2005

 1. Zahájení

  Paní děkanka uvítala přítomné členy UR a informovala o programu zasedání .
  Přivítala zpět do funkce vědecké proděkanky Mgr.Danielu Jobertovou,Ph.D. Poděkovala MgA.Zuzaně Sílové za precizní vykonávání této funkce v době mateřské dovolené D.Jobertové.

  1. Aktuální zprávy:
   • Záměr založit vysokoškolský ústav AMU trvá, avšak AS jej zatím neschválil (nový rektor zařadil toto téma do programu činnosti.
   • V průběhu tohoto roku proběhnou přípravy podkladů k žádostem o prodloužení akreditací navazujících magisterských programů, jejich platnost končí v květnu 2006.
   • Novým prorektorem AMU pro vědecké, studijní a pedagogické záležitosti byl jmenován Prof.Miloslav Klíma.
   • Děkanka podepsala smlouvu s Nadací Život umělce, která bude každý rok při „koulení“ v DISKu udělovat cenu Jiřího Adamíry nejlepšímu studentovi a nejlepší studentce herectví činoherního divadla.
   • 4. ročník KALD získal Grant DILIA k přípravě inscenace Jan za chrta dán.
   • Do tisku je připraveno další číslo časopisu Disk (Prof.J.Vostrý informoval UR o novém systému financování – v souvislosti s doktorským grantem Prof. I.Kurze).
   • Prof.J.Vostrý informoval dále o přidělených grantech GAČRu : Obraz a vyprávění, scéničnost v divadel a ve fotografii (J.Vostrý, M.Vojtěchovský), České herectví a generace 1945 (J.Císař, Z.Sílová – projekt koordinovaný s probíhajícím grantovým projektem Doc.PhDr.Jana Hyvnara, CSc. na FF UK).
  2. Dlouhodobý záměr DAMU:

   Děkanka seznámila UR s prioritami DAMU pro připravovaný Dlouhodobý záměr MŠMT.

  3. Udělení čestného titulu Doctor honoris causa

   Kolegium děkanky předložilo UR DAMU návrh na jmenování Prof.Radovana Lukavského doktorem honoris causa. Umělecká rada jednomyslně tento návrh podpořila a pověřila děkanku, aby zahájila jednání s rektorátem.

  4. Volba komisí pro nová habilitační a profesorská řízení
   1. MgA.Ivana Brádková-Vohlídalová(KS DAMU)
    předseda komise-Prof. J. Zbořilová (KS DAMU), PhDr. V. Koubská (KS DAMU),
    členové komise- J. Růžička (režisér,výtvarník), V. Polesný (režisér), Doc. J. Preková (JAMU, scénografka)
    UR návrh složení komise schválila.
   2. MgA.Ondřej Nekvasil (KS DAMU)
    předseda komise - Prof. M. Ditrich (KS DAMU),
    členové - ing. arch. M. Starý (KS DAMU), J. Deák (režisér), S. Gedeon (režisér, FAMU), Mgr. M. Kurel (scénograf), Mgr. V. Vohlídal (scénograf)
    UR návrh složení komise schválila.
 2. Habilitační řízení odb.as.Mgr.Iriny Ulrychové (KVD DAMU)

  Habilitační práce: Drama a příběh
  Habilitační přednáška: Emocionalita versus racionalita v dramatické práci s dětmi
  Předseda komise:Prof.Jan Císař (DAMU)
  Členové komise: Doc.Eva Machková (DAMU), Mgr.Roman Černík (PF ZČU), MgA.Zuzana Jirsová, Doc.PaeDr.Vladimíra Spilková (PF UK), Doc.PaeDr.Silva Macková (JAMU)

  • Prof.Císař seznámil UR se zprávou komise, která doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
  • Posudky oponentů / Mgr.R.Černík, MgA.V.Jirsová Doc.E.Machková/ kladně zhodnotily úroveň práce, zdůraznily zajímavou kompozici a cennou metodologickou strukturu,
  • Mgr. Ulrychová na tyto posudky krátce reagovala a poté přistoupila k habilitační přednášce
  • Diskusi zahájila Doc.J.Hůrková kladným zhodnocením úrovně přednášky. Stejný názor vyslovil i MgA.K.Vostárek. Prof. I.Vyskočil upozornil na význam spojení oboru s výraznými osobnostmi

  Hlasování:
  Počet přítomných členů UR: 20
  Hlasy pro: 13
  Hlasy proti: 3
  Zdrželi se hlasování: 3
  Neplatné hlasy: 1

  UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. Mgr. Irinu Ulrychovou jmenoval docentkou v oboru dramatická výchova.

 3. Habilitační řízení odb.as.MgA.Jakuba Korčáka (KČD DAMU)

  Habilitační práce: Vratká rovnováha (Dialog režiséra s hercem jako cesta k scénickému dramatu)
  Habilitační přednáška: Vratká rovnováha
  Předseda komise: Prof.Jan Císař (DAMU)
  Členové komise: Doc.Miroslav Krobot (DAMU), Doc.Martin Porubjak (VŠMU), Prof. Lubomír Vajdička (VŠMU), David Radok (režisér), Hana Burešová (režisérka)

  • Prof.Císař seznámil UR se zprávou komise, která označila práci za mimořádně přínosnou a doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
  • Posudky oponentů / Doc.M.Porubjak, Prof.J.Císař, D.Radok Prof.L.Vajdičku zdůraznily mimořádnou obsahovou i formální úroveň práce, její potřebnost a inspirativnost.
  • MgA. Korčák reagoval na oponentské posudky a poté proběhla habilitační přednáška
  • V rámci následné diskuse, v níž vystoupili Prof.V.Cejpek Prof.J.Vostrý, Prof.I.Vyskočil, D.Svobodová byla znovu zdůrazněna mimořádná kvalita práce i přednášky.

  Hlasování:
  Počet přítomných členů UR: 20
  Hlasy pro: 20
  Hlasy proti: 0
  Zdrželi se hlasování:0

  UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. MgA. Jakuba Korčáka jmenoval docentem v oboru režie činoherního divadla.

 4. Závěr

  Zasedání Umělecké rady DAMU bylo zakončeno pozváním na příští setkání, které se bude konat 13.4.2005

Mgr.Daniela Jobertová,PhD.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Doc.Markéta Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU

Zapsala: Mgr.Iveta Davidová