Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 15. června 2005

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 15. června 2005

 1. Aktuální zprávy
  • Udělení čestných akademických hodností Doktor honoris causa prof. Ivanu Vyskočilovi (JAMU) a prof. Radovanovi Lukavskému (AMU)
  • Ohlédnutí za festivalem ZLOMVAZ
  • Příprava Dlouhodobého záměru DAMU
  • Příprava rozvojových programů
  • Práce na podkladech k žádostem o prodloužení akreditací oborů končících v r. 2006
 2. Volby komisí pro chystaná habilitační řízení

  habilitační řízení MgA. Karla Glogra (KS DAMU) – navržená komise:
  Předseda: prof. Jan Dušek (KS DAMU), členové: prof. Jana Zbořilová (KS DAMU), doc. Jana Preková (DIFA JAMU), paní. Hana Burešová (režisérka), pan Ladislav Smoček (režisér)
  Komise pro habil. řízení K.Glogra schválena - zdržel se pouze nominovaný prof. Jan Dušek

  habilitační řízení MgA. Jana Hančila (KATaP) – navržená komise:
  Předseda: prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU), členové: doc. Jaroslav Etlík (KALD DAMU), doc. PhDr. Jan Hyvnar (KDV FF-UK), pí. Jitka Sloupová (překladatelka), p. Jiří Josek (překladatel)
  Komise pro habil. řízení J.Hančila schválena všemi hlasy

 3. Profesorské řízení doc. Jany Hlaváčové, KČD DAMU

  Složení komise:
  prof. PhDr. Jan Císař, doc. Jan Burian, prof. Ĺubomír Vajdička, doc. Zdena Herfortová, p. Ladislav Smoček

  Stanovisko hodnotící komise:
  Prof. Jan Císař přečetl stanovisko hodnotící komise, která na základě znalosti umělecké i pedagogické činnosti doc. Jany Hlaváčové vřele doporučuje, aby UR DAMU jmenované umožnila přednést profesorskou přednášku.

  Profesorská přednáška doc. Jany Hlaváčové:
  Přednáška byla zevrubným zamyšlením nad hereckou profesí, obrazem současného divadla a požadavků kladených na herce. Dotýkala se rovněž funkce režiséra ve vztahu k herci. Doc. Hlaváčová vycházela ze svých osobních zkušeností s režiséry v různých divadlech (hlavně Alfréd Radok a Evald Schorm). Kriticky hovořila o postmoderních přístupech k dílům českých klasiků. Dotkla se rovněž etiky herecké práce. Další část přednášky věnovala vlastním zkušenostem a vlastní metodě výuky činoherního herectví (individuální výuka podle osobního i tvůrčího naturelu, důležitost psychosomatických disciplín).

  Diskuse:

  Prof. Václav Cejpek – přednáška byla velmi podnětná, plná řady podnětů a impulzů, vyslovila základní pedagogické krédo. Drobná polemika s názorem na postmodernu.

  MgA. Jaroslava Šiktancová – ocenila zdůraznění základních prostředků komunikace mezi režisérem a hercem

  Doc. Jan Burian – citace z reflexí studentů J.Hlaváčové na přínos její výuky

  Výsledky hlasování:

  Počet všech členů UR – 23
  Počet přítomných - 19
  Hlasy pro - 19
  Hlasy proti - 0
  Zdržel se - 0
  Neplatné hlasy - 0

  Umělecká rada DAMU doporučuje rektorovi AMU, aby předložil UR AMU návrh na jmenování doc. Jany Hlaváčovou profesorkou v oboru dramatická tvorba – herectví činoherního divadla.

 4. Habilitační řízení odb. as. MgA. Marie Grossmannové-Málkové, KČD DAMU

  Složení komise:
  prof. Jaroslav Vostrý, prof. Miloslav Klíma, PhDr. Jana Machalická, MgA. Michal Dočekal, PhDr. Josef Balvín

  Stanovisko komise:
  Prof. Jaroslav Vostrý seznámil UR se stanoviskem komise, která vysoce hodnotí uměleckou i pedagogickou činnost MgA. Marie Grossmannové-Málkové, a s obsahem oponentských posudků prof. Klímy, PhDr. Machalické a MgA. Dočekala, jež oceňují předloženou habilitační práci jako velmi kvalitní a přínosnou. Komise tedy UR doporučuje pokračovat v zahájeném habilitačním řízení.

  Habilitační přednáška odb.as. Marie Grossmannové-Málkové:

  Úvodem přednášky zazněla základní otázka: učit se nebo studovat ? (co lze studovat, co se musí učit?) Úloha učitele v jejím vlastním životě. Co může ona jako pedagog svým studentům předat?

  Páteř přednášky tvořily výrazné životní zážitky, které ovlivnily její tvorbu – stejné (imaginativní a metaforické) vnímání života a světa vkládá do svých studentů, se zdůrazněním zákonitosti, že za vším, co na jevišti vypadá přirozeně, je technika. Individuální přístup ke studentům, ocenění hodnoty slova, významu pohybu.

  Diskuse:

  MgA. Z. Sílová – přednáška byla obrazem habilitantčiny osobnosti i její metody učení. Vyhmátla problém výuky herectví

  Doc. Zdena Herfortová – emotivnost je pedagogickou předností, ocenění smyslu pro nadhled, pro detail

  Prof. J. Vostrý – přednáška byla zážitkem – dramatické vidění světa, krásný jazyk, literární kvality, oslava senzibility (v dnešní době!) – skutečný umělec nemá jen jeden talent

  MgA. J. Šiktancová – M.Málková je „umanutý“ pedagog - - s výrazným vlivem na studenty

  MgA.E. Salzmannová – ocenění usilovnosti při výuce

  Výsledky hlasování:

  Počet všech členů UR 23
  Počet přítomných 19
  Hlasy pro 19
  Hlasy proti 0
  Zdržel se 0
  Neplatné hlasy 0

  Umělecká rada DAMU doporučuje rektorovi AMU, aby MgA. Marii Grossmannovou-Málkovou jmenoval docentkou v oboru dramatická tvorba – herectví činoherního divadla.

 5. Zakončení zasedání

  Příští zasedání Umělecké rady DAMU se koná ve středu dne 19. října 2005 ve 14, 30 hod.

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti

doc. Marketa Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU a vědecko-výzkumnou činnost