Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 14. prosince 2005

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU, konané dne 14. prosince 2005

Zahájení

Děkanka uvítala přítomné členy UR a informovala o programu zasedání.

1.Aktuální zprávy:

 • Informace děkanky o rozvojových programech na rok 2006
 • Zpráva o udělených grantech GAČR – prof. Jan Dušek: Český přínos západní kultuře 20. stol., prof. Miloslav Klíma: Výzkum interakce složek při vzniku jevištního díla
 • Stav příprav 60. výročí AMU

2. Volba komisí pro připravovaná habilitační a profesorská řízení

 1. Odb.as. Mgr. Jaroslav Provazník – habilitace v oboru Dramatická výchova

  Předseda komise: prof. Jan Císař (DAMU)

  Navrhovaní členové komise: doc. Eva Machková (DAMU), doc. PhDr. Silva Macková (JAMU), Alena Exnarová (odbornice z praxe), Jan Merta (odborník z praxe).

  UR s předloženým návrhem složení habilitační komise souhlasí.

 2. Odb. as. JUDr. Jiří Srstka – habilitace v oboru Produkce

  Předseda komise: prof. Miloslav Klíma (DAMU)

  Navrhovaní členové komise: doc. Jan Burian (DAMU), JUDr. Lenka Valová (JAMU), JUDr. Aleš Kout (odborník z praxe), prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. (advokát, PF – UK).

  UR s předloženým návrhem složení habilitační komise souhlasí.

3. Habilitační řízení odb.as. Jany Hanušové (Kabinet pohybové výchovy DAMU)

Obor herectví činoherního divadla

Téma habilitační práce: Rozpoznání a rozvoj osobnosti při výuce pohybu na DAMU
Téma habilitační přednášky: Problémové momenty výuky pohybových disciplín na DAMU

Předseda komise: prof. Miloš Horanský (KČD DAMU)

Členové komise: Mgr. MgA. Blanka Burianová (KČD DAMU), prof. Pavel Šmok (choreograf, odborník z praxe), Mgr. Iva Kloubková (choreografka, odbornice z praxe), Hana Burešová (režisérka, odbornice z praxe)

 • Prof. Horanský seznámil UR se zprávou komise, která po prostudování předložených dokladů a zhodnocení práce doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
 • Posudky oponentů (prof. Šmok, Mgr. Burianová, Mgr. Kloubková) velmi kladně zhodnotily habilitační práci o. as. Hanušové; o.as. Hanušová zodpověděla dotazy oponentů a byla vyzvána UR, aby přednesla svoji habilitační přednášku.
 • Po přednášce zahájil diskusi prof. Horanský – ocenil rozdíl mezi habilitační prací a přednáškou, dále komplementární zdůraznění vývoje posluchače, jeho emoční inteligenci a její význam.
 • J.Šiktancová vyjádřila radost z jiného pohledu na průběh přijímacích talentových zkoušek
 • prof.Šmok pogratuloval k tomu, že habilitantka je schopna v průběhu hodiny zaujmout a zapojit všechny posluchače – on sám má zkušenosti spíše negativní
 • doc. Benoniová zdůraznila schopnost J.Hanušové vytvořit na hodině pozitivní atmosféru

Hlasování:
Počet přítomných členů UR: 17
Odevzdaných hlasů: 17
Hlasy pro: 17
Hlasy proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. Janu Hanušovou jmenoval docentkou v oboru Herectví činoherního divadla.

4. Habilitační řízení odb.as. MgA. Marka Bečky (Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU)

Obor herectví alternativního a loutkového divadla

Téma habilitační práce: Kolektivní režie v Divadle Buchty a loutky
Téma habilitační přednášky: Výuka herectví loutkového divadla na základě vlastní divadelní zkušenosti

Předseda komise: prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU)

Členové komise: Mgr. Zdeněk A. Tichý (KALD DAMU), Mgr. Kamila Černá (divadelní kritička, odbornice z praxe), Doc. Andrej Pachinger (VŠMU), Mgr. Pavel Vašíček (dramaturg, odborník z praxe).

 • Prof. Klíma seznámil UR se zprávou komise, která označila práci za kvalitní a podnětnou jak z hlediska reflexe umělecké tvorby, tak z hlediska uplatnění této reflexe v pedagogickém procesu, a doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
 • Posudky oponentů (Mgr. Tichý, Mgr. Černá, Mgr. Vašíček) práci zhodnotily vesměs velmi kladně; ocenily způsob evokace režijní metody uplatňované v divadle Buchty a loutky i to, jakým způsobem habilitant tyto metody používá při výuce loutkového herectví. Mgr. Bečka pak zodpověděl několik otázek, které mu oponenti položili, a reagoval na výtky, jež byly vůči práci vzneseny.
 • UR pak vyzvala Mgr. Bečku, aby přednesl svoji habilitační přednášku.
 • Diskusi zahájil doc. Karel Makonj upozorněním na metodický přístup, který je adekvátní „kolektivní režii“ a zdůraznil míru vkladu pedagoga pro pedagogický proces ve škole – smyslem není výsledek, ale poznávání, nedirektivnost ve vztahu ke studentům. Jako dobrý nápad vidí postup od materiálu k předmětu, k hračce, k loutce.
 • Prof. Barta ocenil ukázky pedagogické práce, „agitaci“ pedagoga, srovnání s filmem
 • K.Vostárek pohovořil o zajímavém vztahu herec-loutka

Hlasování:
Počet přítomných členů UR: 17
Počet odevzdaných hlasů: 17
Hlasy pro: 14
Hlasy proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. Mgr. Marka Bečku jmenoval docentem v oboru herectví alternativního a loutkového divadla.

4.Závěr

Zasedání Umělecké rady DAMU bylo zakončeno pozváním na příští setkání, které se bude konat
15.3.2006

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

doc. Marketa Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU

V Praze dne 4. ledna 2006