Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 13. dubna 2005

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU konané dne 13. dubna 2005

Zahájení

Paní děkanka uvítala přítomné členy UR a informovala o programu zasedání.

 

 1. Aktuální zprávy:
 • Informace o nominovaných a oceněných pedagozích a studentech DAMU v Cenách Alfréda Radoka a Thálie
 • Termín 12.ročníku festivalu ZLOMVAZ byl stanoven na 19. – 22. května 2005
 • Dne 6. května 2005 obdrží na Janáčkově akademii múzických umění čestnou vědeckou hodnost Doctor honoris causa Prof. Ivan Vyskočil
 • Slavnostní zasedání Umělecké rady AMU k udělení hodnosti Doctor honoris causa Prof. Radovanu Lukavskému bylo určeno na 3.června 2005 v Sále Martinů
 • Prof. Miloslav Klíma, nový prorektor pro vědecké, pedagogické a studijní záležitosti seznámil přítomné se stěžejními úkoly a cíly svého pověření

 

 • Volba komisí pro nová habilitační a profesorská řízení

 

 1. Odb.as. Marie Málková-Grossmannová – habilitace v oboru Herectví činoherního divadla
  Předseda komise: Prof. Jaroslav Vostrý (DAMU)
  Členové komise: Prof. Miloslav Klíma (DAMU Jana Machalická (divadelní kritička), MgA. Michal Dočekal (režisér), PhDr. Josef Balvín (teoretik), MgA. Petr Kracik (režisér)

   

 2. Doc. Jana Hlaváčová – profesorské řízení v oboru Herectví činoherního divadla
  Předseda komise: Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.(DAMU)
  Členové komise: Doc. Jan Burian (DAMU), Prof. Lubomír Vajdička (režisér), Ladislav Smoček (režisér), Doc. Zdena Herfortová, (herečka)
 • Habilitační řízení odb.as. MgA. Ivany Brádkové-Vohlídalové (Katedra scénografie)

Téma habilitační práce i přednášky: Kroj v inscenaci, příkladně na opeře Bedřicha Smetany „Prodaná nevěsta“
Předseda komise: Prof. Jana Zbořilová (KS DAMU)
Členové komise: PhDr. V. Koubská (KS DAMU), J. Růžička (režisér,výtvarník), V. Polesný (režisér), Doc. J. Preková (JAMU, scénografka)
- Prof. Zbořilová seznámila UR se zprávou komise, která doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
- Posudky oponentů kladně zhodnotily úroveň práce , PhDr.Koubská připojila dotaz na meziválečnou soutěž na kostýmy k Prodané nevěstě.
- MgA. Vohlídalová-Brádková zasvěceně odpověděla na tuto otázku a poté přistoupila k habilitační přednášce, kterou doprovodila bohatou a originální obrazovou dokumentací
 • Diskusi zahájil Prof. Jan Dušek. Ocenil, že přednáška byla soustředěna na téma vzniku „dramatického kostýmu“. Zasvěceně pohovořil o problémech a nárocích, které klade na scénografa inscenování této „národní opery“. Přednášku zhodnotil jako velmi dobrou.
 • Doc.Čanecký vyslovil svůj vděk za to, že habilitantka pojmenovala komplikace s používáním kroje na jevišti (neexistuje návod na použití). Upozornil ještě na problém přístupu interpretů.
 • Prof. Klíma připomněl příklady inscenování této opery v loutkových divadlech
 • Doc. Hůrková ocenila, že habilitantka pojmenovala problém použití národního kroje v dlouhé etapě jako politikum

Hlasování:
Počet přítomných členů UR: 16
Odevzdaných hlasů: 16
Hlasy pro: 14
Hlasy proti: 0
Zdrželi se hlasování: 2
Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. MgA. Ivanu Brádkovou-Vohlídalovou jmenoval docentkou v oboru Scénografie.

 • Habilitační řízení odb.as. ing.arch. MgA. Ondřeje Nekvasila (Katedra scénografie DAMU)

Téma habilitační práce i přednášky: Koncepce výuky filmové a televizní scénografie v rámci magisterského studia na katedře scénografie DAMU

Předseda komise - Prof. M. Ditrich (KS DAMU)
Členové komise - ing. arch. M. Starý (KS DAMU), Juraj Deák (režisér), Saša Gedeon (režisér, FAMU), MgA. Martin Kurel (scénograf), MgA. Václav Vohlídal (scénograf).


- Prof.Ditrich seznámil UR se zprávou komise, která označila práci za mimořádně přínosnou a doporučila pokračovat v habilitačním řízení.
- Posudky oponentů zdůraznily mimořádnou vyčerpávající obsahovou úroveň práce, její přehlednost a potřebnost . Členové komise upozornili, že dosud neexistuje – ani v zahraničí- dostatečná literatura k výuce tohoto oboru, proto je text práce neobyčejně cenný.
- Poté proběhla habilitační přednáška

V následné diskusi vystoupili:
 • Doc. Hůrková (výborný popis procesu výuky, zřetelný, s přesnou stavbou)
 • Doc.Etlík (jak je zajištěna komunikace s FAMU – např. s režiséry – nepatří obor spíše na tuto fakultu?¨- odpověď: základ té profese je v divadle, úzká spolupráce existuje)
 • Prof. Ditrich (kterého svého filmu si nejvíc vážíte? – odpověď: po výtvarné stránce mechanického baletu B. Martinů Podivuhodné léto, celkovým vyzněním pak Mariana)
 • Prof.Barta (otázky animovaného filmu, komunikace se spolupracovníky, úlohy kameramana)

Hlasování:
Počet přítomných členů UR: 16
Počet odevzdaných hlasů: 16
Hlasy pro: 13
Hlasy proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Nadpoloviční většina všech členů UR: 12

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. ing.arch. MgA. Ondřeje Nekvasila jmenoval docentem v oboru Scénografie.

 • Závěr

Zasedání Umělecké rady DAMU bylo zakončeno pozváním na příští setkání, které se bude konat

15.6.2005

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Doc. Marketa Kočvarová-Schartová
Děkanka DAMU