Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 8.12. 2004

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU, dne 8. prosince 2004

 1. Zahájení
  1. paní děkanka přivítala celou UR a informovala ji o volbě nového rektora, kterým se od 1.2.2005 stane Doc.Ivo Mathé
  2. dále pí děkanka připomněla blížící se konferenci věnovanou E.F.Burianovi a A.Radokovi,
  3. granty pro rok 2005:
   Ústav pro výzkum scénické a dramatické tvorby získal granty z GAČRu na 2 projekty /tzv. standardní/ a významně se podílí na 1 doktorském:
   1. scénologie - Obraz a vyprávění- scéničnost v divadle a ve fotografii / Prof.Vostrý, Prof.Vojtěchovský/
   2. dějiny herectví - České herectví a generace 1945 /Prof. Císař, MgA. Sílová/
   3. doktorský grant - Umění a technika/hlavní řešitel za AMU Prof. Kurz, spoluřešitel Doc.Gajdoš za FF MU/; v přidělených prostředcích grant obsahuje i důležitý finanční příspěvek a vydávání čsp.Disk
   
 2. Mgr. Sílová informovala UR o nových habilitačních řízeních a předložila návrhy k ustavení komisí:
  - UR schválila nadpoloviční většinou tyto komise:
   
  1. habilitační řízení MgA Jakuba Korčáka (KČD DAMU)
   Téma: Vratká rovnováha (Dialog režiséra s hercem jako cestě k scénickému dramatu)
   Předseda komise: Prof.Jan Císař (DAMU), členové komise: Doc. Miroslav Krobot (DAMU), Prof. Martin Porubjak (VŠMU), Prof Ĺubomír Vajdička (VŠMU), odborníci z praxe: režisér David Radok, režisérka Hana Burešová
    
  2. habilitační řízení Iriny Ulrychové (KVD DAMU)
   Téma: Drama a příběh
   Předseda komise: Prof. Jan Císař (DAMU), členové komise:Doc. Eva Machková (DAMU), Mgr. Roman Černík (PF ZČU), MgA. Zuzana Jirsová, Doc. PaedDr. Vladimíra Spilková (PF UK), Doc. PaedDr. Silva Macková (JAMU)

  Vzhledem k řadě dalších přihlášek budou jednání UR v příštím roce bude častější /celkem 5/, avšak nebudou se projednávat více než 2 habilitační řízení na jedné schůzi

 3. Habilitační řízení MgA.Vlasty Špicnerové (KALD DAMU)
  Téma: Animace ve výuce současného loutkového a alternativního herectví
  Habilitační přednáška: Chvála etudy
  Předseda komise: Prof. Miroslav Klíma (DAMU), členové komise: Prof. Ivan Vyskočil (DAMU), Prof. Jiří Barta (VŠUP), režisér Pavel Polák, dramaturg Pavel Vašíček /odborníci z praxe/
  • zprávu komise, která doporučuje pokračovat v habilitačním řízení, přednesl Prof.Klíma
  • posudky, které kladně hodnotily práci V.Špicnerové, přečetli Prof.Ivan Vyskočil, Pavel Polák a Pavel Vašíček
  • reflexe - pí Šiktancová - přednášku považuje za velmi zajímavou, Doc.Etlík - souhlasí s posudky a navrhuje přednášku dopracovat a vydat jako skripta
  • diskuse se zúčastnili - Prof.Vyskočil, D.Svobodová, Prof.Barta

  Hlasování:
  Počet členů UR : 22
  Počet přítomných členů UR: 17
  Hlasy pro: 16
  Hlasy proti: 0
  Zdržel se hlasování: 1

  UR DAMU navrhuje rektorovi AMU docenturu MgA.V.Špicnerové ke schválení.

 4. Habilitační řízení MgA.Jana Buriana (KČD DAMU)
  Téma: Na konci školy - na začátku tvorby: metodologie výuky režie na katedře činoherního divadla
  Habilitační přednáška: Jak učit režii
  Předseda komise: Prof. Jaroslav Vostrý (DAMU), členové komise: Prof. Miroslav Horanský (DAMU), Doc. Ladislav Vymětal, režisér Ladislav Smoček, režisérka Lucie Bělohradská /odborníci z praxe/
  • zprávu komise, která doporučuje pokračovat v habilitačním řízení, přednesl Prof.Vostrý
  • oponentské posudky, které kladně hodnotily práci MgA. Buriana, přečetli Prof.Horanský, L. Smoček a L.Bělohradská
  • reflexe - Prof..M.Porubjak/systematičnost, ale prostor pro svobodu a individualitu/, Prof.J.Císař/ prezentace míry svobodné kreativity/
  • diskuse se zúčastnili - Prof.Klíma, Prof.Horanský, Doc.Etlík, Prof.Vyskočil, K.Kraus

  Hlasování:
  Počet členů UR: 22
  Počet přítomných členů UR. 16
  Hlasy pro: 16
  Hlasy proti. 0
  Zdrženo: 0

  UR DAMU navrhuje UR AMU docenturu J.Buriana ke schválení.

 5. Závěr
  -paní děkanka oznámila termíny porad v r. 2005 : 16.2.200513.4.200515.6.200519.10.200514.12.2005

MgA.Zuzana Sílová
Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Doc.Markéta Kočvarová-Schartová Děkanka DAMU

zapsala: Mgr.Iveta Davidová