Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 13.10. 2004

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU, dne 13.října 2004

 • Zahájení
   1. paní děkanka přivítala celou UR v novém školním roce 2004/2005
   2. volba rektora - UR měla k dispozici k prostudování materiály k volbě nového rektora a po diskusi vyjádřila své kladné stanovisko a podporu návrhu kolegia děkanky: kandidátem umělecké rady je rovněž Prof. Miroslav Vojtěchovský
   3. rozšíření akreditace doktorského studijního programu Dramatická umění o nové studijní obory:
    • Teorie a dějiny divadelní tvorby - zajišťuje katedra teorie a kritiky
    • Scénická tvorba a teorie scénické tvorby - zajišťuje katedra činoherního divadla a katedra scénografie
    • Alternativní a loutková tvorba a její teorie - zajišťuje katedra alternativního a loutkového divadla
    • Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky - zajišťuje katedra autorské tvorby a pedagogiky
   4. paní děkanka informovala UR o dotacích z Rozvojového programu MŠMT na zvyšování kvalifikace akademických pracovníků v rámci habilitačních a profesorských řízení a přečetla seznam podaných přihlášek k těmto řízením na DAMU v roce 2005
 • Habilitační řízení

   MgA.Sílová informovala UR o nových, již podaných přihláškách k habilitačním řízením a předložila návrhy k ustavení komisí. UR schválila všemi hlasy přítomných členů následující složení komisí:
   1. habilitační řízení MgA.Vlasty Špicnerové (KALD DAMU)Téma: Animace ve výuce současného loutkového a alternativního herectvíPředseda komise: Prof. Miroslav Klíma (DAMU)Členové komise: Prof. Ivan Vyskočil (DAMU), Prof. Jiří Barta (VŠUP), režisér Pavel Polák, dramaturg Pavel Vašíček (odborníci oboru)
   2. habilitační řízení Mgr.Jana Buriana (KČD DAMU)Téma: Na konci školy - na začátku tvorby: metodologie výuky režie na katedře činoherního divadlaPředseda komise: Prof. Jaroslav Vostrý (DAMU)členové komise: Prof. Miroslav Horanský (DAMU), Doc. Ladislav Vymětal, režisér Ladislav Smoček, režisérka Lucie Bělohradská (odborníci oboru)
 • Činnost výzkumných ústavů DAMU
   1. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví při katedře autorské tvorby a pedagogiky - Prof.Vyskočil informoval o aktuálním tématu jeho ústavu, kterým je otázka vztahu herecké propedeutiky a dialogického jednání (k čemu vlastně dochází, když se někdo pokouší o herecký projev, o herecké sdělení); dále upozornil na to, že odtržení teorie od praxe se stále prohlubuje a otevřel další otázku stran studia jako vztah introspekce a extrospekce. Ústav připravuje na 5. listopadu v Divadle na Zábradlí pracovní seminář "Herecká propedeutika , proč, pro koho a jak"
   2. DaS: Ústav pro výzkum dramatické a scénické tvorby - Prof. Vostrý informoval UR, že vyšlo 8. a 9. číslo časopisu Disk, v němž jsou mimo jiné pravidelně zveřejňovány výsledky výzkumné činnosti Ústavu; dále upozornil přítomné, že 22.10. 2004 proběhne ve Švandově divadle etnoscénologický projekt nazvaný Hlasy východu Viliama Dočolomanského, studenta doktorského studia na KTK DAMU, a přiblížil proběhnuvší sympozium předních odborníků, věnované čínskému a japonskému divadlu, které tento rok pořádal Orientální ústav; v příštím roce se pořádání sympozia ujme DaS ve spolupráci s Orientálním ústavem, FF UK a prestižní tokijskou universitou Vaseda; zpráva o letošním sympoziu včetně vybraných příspěvků bude uveřejněna v 10. čísle časopisu Disk.
 • Rozvojové programy
   - paní děkanka informovala UR o rozvojových programech na DAMU v roce 2004:
   1. studenti i pedagogové DAMU měli možnost zúčastnit se festivalů u nás i v zahraničí
   2. pedagogové ze zahraničních divadelních škol uspořádali svoje dílny na DAMU, Oleg Tabakov, Charles Marowitz, Noryuki Sawa
   3. vyriantou bylo setkávání předních zahraničních i českých divadelníků se studenty, MU DAMU tak navštívili např. Koffi Kwahulé, Geza.Balog, Prof. Milan.Čorba, bratři Formanové, Pavel Kohout, Prof. Martin Hilský
  1. Různé
 • MgA.Sílová seznámila UR s chystanou konferencí věnovanou E. F. Burianovi a Alfrédu Radokovi, kterou připravuje Katedra teorie a kritiky ve spolupráci s DaS: konference navazuje na setkání věnované Jiřímu Frejkovi a Jiřímu Plachému, které se uskutečnilo na půdě DAMU před dvěma lety; proběhne 10. 12. 2004 (promítání dokumentů) a 11.12. 2004 (samotné setkání) a předpokládá se opět široká spolupráce divadelních praktiků i teoretiků, vstupní referáty připravují Prof. Jan Císař a Prof. Bořivoj Srba
 • dále MgA.Sílová seznámila UR s programem celoživotního vzdělávání, který má na DAMU velký úspěch; cyklus přednášek v letošním akademickém roce je vedle témat z historie českého a světového divadla rozšířen i o ukázky praktické výuky (animace loutky, hlasová výchova)
 • Závěr

  1. - paní děkanka oznámila termín příštího zasedání UR: 8.12.2004

  MgA.Zuzana Sílová
  Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

  Doc.Markéta Kočvarová-Schartová
  Děkanka DAMU

  Zapsala: Mgr.Iveta Davidová