Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 11.2.2004

Zápis ze zasedání Umělecké rady DAMU 11.2.2004

Přítomni: dle prezenční listiny

 1. Zahájení pí děkankou
  • přivítání členů nového složení UR (zejm. Prof.Bárta,o.a. D.Svobodová, o.a. K.Vostárek)
  • povinnosti UR:
   1. projednávání aktualizace dlouhodobého záměru
   2. schvalování studijních programů
   3. konání habilitačních a profesorských řízení
  1. Rozdělení původního oboru teorie divadelní tvorby do 4 nových oborů:
   1.Teorie a dějiny divadelní tvorby
   2.Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie)
   3.Alternativní a loutková tvorba a její teorie
   4.Autorské herectví, její teorie a pedagogika
   -tento návrh bude předán akreditační komisi v březnu 2004
  2. Změny ÚTDDT
   • Ústav dramatické a scénické tvorby - nový název
   • institucionální zařazení jako samostatného pracoviště na DAMU v souvislosti s vývojem doktorandského studia
   • Katedra teorie a kritiky bude spolupracovat s tímto Ústavem, ale nebude jeho domovskou stanicí
  3. vysloven požadavek, aby v UR DAMU Praha byla výrazněji zastoupena Vysoká škola múzických umění v Bratislavě, Doc. Porubjak navrhl Doc. P. Čaneckého (výtvarník)

   

 2. Mgr. Jobertová informovala přítomné o profesorském řízení Doc. Julia Gajdoše a o složení komise:
  Prof. J. Vostrý, Prof. J. Císař, Prof. E. Stehlíková, Doc. H. Hyvnar, Prof. M. Plešák

   

 3. Profesorské řízení Doc. Vladimíra Franze (Katedra činoherního divadla)
  profesorská přednáška na téma: Hudební dramaturgie

  Složení komise:
  Předseda: Prof. J. Vostrý
  členové: Prof. V. Cejpek, MgA. Z. Srba, J. Suchý, Prof. V. Riedelbauch

  -přečten posudek J. Suchého, který byl nepřítomen
  - stanovisko komise: Seznámila se s materiály, které Doc. Franz předložil, a doporučuje, aby přednesl UR svoji přednášku

  Diskuse:

  • Doc.Porubjak-teorie potvrdila Franzovu práci; je vidět, že dramatická a dramaturgická práce je Doc.Franzovi vlastní; více by rozšířil termín "bobtnající muzikál"
  • Prof.Klíma-je nutné vymezení hudební dramaturgie v oblasti činohry, poukázal na tvorbu E.F. Buriana a. J. Grossmana, kteří se snažili integrovat muziku; ve složkách musí být i jistá hierarchie
  • Prof.Vyskočil-vznesl dotaz, jestli Doc.Franz má nějaké vlastní žáky - bylo by rozumné mít pokračovatele, resp. oponenty v žácích, je také otázka dobrého vzdělávání
  • Prof.Vostrý-při habilitačním řízení byl sveden určitý boj o definování hudební dramaturgie, dnes už je její místo jasné - směr scénografický, scénologický a hudební

  Hlasování:
  Počet členů UR: 21
  Počet přítomných členů UR:16
  Hlasy pro:15
  Hlasy proti:0
  Zdrželi se:1

  UR DAMU doporučuje UR AMU jmenování Doc.Vladimíra Franze profesorem..

   

 4. Ukončení:

  Termín příštího zasedání UR: 14.4.2004

Mgr.Daniela Jobertová, PhD.
proděkanka DAMU pro pedag.
záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

Doc.Markéta Kočvarová-Schartová
děkanka DAMU