Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 15. 10. 2003

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení

Děkanka DAMU
 • přivítala přítomné členy UR a hosty a poblahopřála doc.Hůrkové k životnímu jubileu
 • informovala o hlavních bodech programu schůze UR: habilitačním řízení P. Ruta a profesorském řízení Doc. J. Vinaře
 • informovala o zvýšeném počtu studentů přijatých do 1. ročníku doktorského studia na Katedře teorie a kritiky
 • informovala o možnostech získání finančních prostředků pro uchazeče v habilitačních a profesorských řízeních na DAMU pro rok 2004
 • informovala o novém složení Akademického senátu AMU, o nadcházející volbě děkana DAMU (a v souvislosti s tím o budoucím obnovení Umělecké rady DAMU)

Proděkanka pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

 • informovala o přijaté žádosti odb.as. M.Krobota (KALD) o zahájení habilitačního řízení; navrhla UR následující složení hodnotící komise: předseda Prof. PhDr. J. Císař,CSc., členové Prof. J. Krofta, Prof. PhDr. V. Cejpek, Doc. M. Porubjak, pan J. Fréhar; UR komisi v tomto složení schválila
 • informovala o zahájení kurzu Univerzita třetího věku na DAMU

2. Habilitační řízení Přemysla Ruta

 • pedagog Katedry autorské tvorby a pedagogiky
 • obor Dramatická umění: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
 • habilitační práce: Písničky (Eseje se zpěvy)
 • habilitační přednáška: Kultura písniček
 • složení komise: předseda Prof. I. Vyskočil, členové Prof. I. Kurz, Prof. PhDr. M. Petrusek, CSc., pan P. Jurkovič, pan J. Klusák
 • prof. Vyskočil seznámil UR s osobností P.Ruta a konstatoval kladné stanovisko hodnotící komise; poté se vyjádřili všichni členové komise, kteří zhodnotili předloženou habilitační práci a tvorbu P.Ruta a vřele doporučili, aby se v zahájeném řízení pokračovalo přednáškou
 • po přednášce následovala diskuse UR: zhodnocení přednášky provedli Doc. J. Etlík a MgA. J. Kudláčková: po jejich pozitivních reakcích do diskuse přispěli Doc. Porubjak, P. Jurkovič a J. Klusák, na jejichž kladné postřehy P. Rut reagoval.

  Výsledky hlasování:

  Celkový počet členů UR: 25
  Počet přítomných při hlasování: 15
  Hlasy pro: 15
  Hlasy proti: 0
  Zdržel se hlasování: 0

UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. Přemysla Ruta jmenoval docentem v oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

3. Profesorské řízení Doc. Josefa Vinaře

 • pedagog Katedry činoherního divadla
 • obor Dramatická umění: Teorie a kritika
 • téma profesorské přednášky: Znepokojivá přítomnost tváře: k symbolice (hereckého) obličeje.
 • složení komise: předseda Prof. J. Vostrý, členové Prof. PhDr. J. Císař,CSc., Doc. PhDr. J. Šípek,CSc., Doc. PhDr. J. Hyvnar,CSc., pan P. Kracik
 • prof.Vostrý seznámil UR s žádostí Doc. Vinaře a kladným postojem hodnotící komise, která doporučuje, aby doc.Vinař přednesl svoji profesorskou přednášku
 • po přednášce následovala diskuse UR: zhodnocení přednášky provedli Doc. Porubjak a Prof. PhDr. Stehlíková, dále se vyjádřili Doc. Hyvnar a Doc. Šípek: nebyl dostatečně zdůrazněn rozdíl mezi mimikou obličeje v přirozené situaci a hereckou stylizací; další příspěvky do diskuse: PhDr. J. Balvín (otázka aplikace tohoto výzkumu ve výuce), Doc. Etlík (dotaz, zda je ve výzkumu věnována pozornost otázce mimiky ve filmu), Prof. Vyskočil (dotaz na metodiku výzkumu, získávání a zpracování materiálu), MgA. Šiktancová (potvrzení důležitosti tohoto výzkumu pro hereckou průpravu)

  Výsledky hlasování:

  Celkový počet členů UR. 25
  Počet přítomných při hlasování: 16
  Hlasy pro: 5
  Hlasy proti: 5
  Zdržel se hlasování: 6

UR zastavuje řízení ke jmenování profesorem doc. Josefa Vinaře.

 

Termín příštího zasedání UR: 10. prosince 2003

Příloha k zápisu: Harmonogram schůzí UR DAMU na rok 2004.

 

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
proděkanka DAMU
pro pedag. záležitosti
a vědecko-výzkumnou činnost
Doc. Marketa Kočvarová-Schartová
děkanka DAMU

 

Zpracovala: Mgr. Iveta Davidová