Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 11. 6. 2003

Přítomni: viz prezenční listina

1. Zahájení

Jednání zahájila děkanka DAMU Doc. Markéta Kočvarová-Schartová, která seznámila přítomné s programem schůze.

2. Aktuality

Děkanka informovala přítomné o průběhu a výsledcích letošního festivalu Zlomvaz a upozornila na významný počet ocenění, která získala Divadelní fakulta AMU.

3. Věda a výzkum

Prof. Jaroslav Vostrý podal zprávu o přípravě Vysokoškolského výzkumného ústavu AMU, zejména o schůzce, která proběhla na rektorátě AMU dne 23.5. 2003 a na níž vyjádřili zástupci všech fakult svá kladná stanoviska ohledně zřízení tohoto ústavu.

4. Komise pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Proděkanka Jobertová seznámila přítomné s plánem habilitačních a profesorských řízení na podzim tohoto roku. Umělecká rada schválila komise v následujícím složení.

Habilitační řízení Přemysla Ruta: předseda Prof. Ivan Vyskočil, členové Prof. Ivan Kurz (HAMU), Prof. Miroslav Petrusek, p. Pavel Jurkovič (odborník z praxe) a p. J. Klusák (odborník z praxe).

Řízení ke jmenování profesorem Doc. Josefa Vinaře: předseda Prof. Jaroslav Vostrý, členové Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. (FF-UK), Doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. (FF-UK), p. Petr Kracik (odborník z praxe).

5. Habilitační řízení

 
MgA. Alena Špačková
Obor: Dramatická umění – Herectví činoherního divadla
Habilitační práce: Příprava herce na funkci veřejného mluvčího (a její srovnání s přípravou kněze)
Habilitační přednáška: Moderní rétorika – nezbytný předmět v přípravě studentů DAMU
Komise: předseda Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., členové Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc., Prof. PhDr. Marie Dohalská (FF-UK), DrSc., Prof. ThDr. Ján Liguš (HTF-UK), pí. Hana Makovičková (odbornice z praxe).

Proděkanka Jobertová seznámila UR s žádostí MgA. Špačkové a předala slovo komisi. Prof. Císař přečetl stanovisko hodnotící komise, která doporučila, aby bylo MgA. Špačkové umožněno vystoupit před UR DAMU. Oponenti přečetli své posudky, na které habilitantka reagovala. Poté přednesla svoji habilitační přednášku, kterou zhodnotili dva členové UR DAMU – Doc. Zdena Herfortová a Prof. Vladimír Mikeš. Po této diskusi bylo přistoupeno k tajnému hlasování.

Výsledek hlasování: přítomných členů UR 18, pro 10 hlasů, proti 4 hlasy, zdrželi se 4.
UR zastavuje habilitační řízení MgA. Aleny Špačkové.

MgA. Karel Makonj

Obor: Dramatická umění – Teorie a kritika
Habilitační práce a habilitační přednáška: Loutkové divadlo jako realizace metafory aneb Herec nebo loutkoherec?
Komise: předseda Prof. Miloslav Klíma, členové Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Doc. Andrej Pachinger (VŠMU), Prof. Jiří Barta (VŠUP), pí. Iva Peřinová (odbornice z praxe).

Proděkanka Jobertová seznámila UR s žádostí MgA. Makonje a předala slovo komisi. Prof. Klíma přečetl stanovisko hodnotící komise, která doporučila, aby MgA. Karel Makonj předstoupil před UR se svou habilitační přednáškou. Oponenti přečetli své posudky, na které habilitant. zareagoval. Poté přednesl svoji habilitační přednášku, kterou zhodnotili dva členové UR DAMU – Prof. Václav Cejpek a Prof. Jaroslav Vostrý. Po diskusi bylo přistoupeno k tajnému hlasování.

Výsledek hlasování: přítomných členů UR 16, pro 16 hlasů, proti 0 hlasy, zdrželo se 0.
UR doporučuje rektorovi AMU, aby MgA. Karla Makonje jmenoval docentem pro obor Dramatická umění – Teorie a kritika.

 

Termín příštího zasedání UR: 15. října 2003

 

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
proděkanka DAMU
Doc. Markéta Kočvarová-Schartová
děkanka DAMU

 

Zpracovala: D. Jobertová