Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 11. 12. 2002

Přítomni: podle prezenční listiny

1. Zahájení

Paní děkanka uvítala přítomné a připomněla program dnešního zasedání:
 1. aktuální zprávy
 2. habilitační řízení odb.as. MgA. Ireny Marečkové
 3. habilitační řízení odb.as. Vratislava Šrámka

ad a)

 • Paní děkanka informovala o přípravách Výroční zprávy za rok 2002. Její součástí bude zhodnocení přínosu Transformačního a rozvojového programu pro umělecké studijní výsledky.
 • Významný vliv na žádoucí rozvoj výzkumné činnosti na divadelní fakultě mají oba fakultní výzkumné ústavy - Ústav teorie a dějin divadelní tvorby - při katedře teorie a kritiky a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Prof. Jaroslav Vostrý informoval o pokračující činnosti Ústavu při KTK, zvláště zdůraznil význam setkání odborníků a pamětníků na půdě školy, které se uskutečnilo k výročí tragického úmrtí Jiřího Frejky a Jiřího Plachého. Členové UR obdrželi druhé číslo časopisu Disk, vydávaného tímto Ústavem. Prof. Ivan Vyskočil pak referoval o dvoudenní konferenci “Setkání a diskuse”, která oficiálně zahájila činnost Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví a seznámil přítomné s jeho perspektivami.
 • Paní děkanka seznámila členy Umělecké rady s výsledky výběrového řízení na místo ředitele DISKu, s rozšířeným pověřením studijního proděkana pedagogickou a uměleckou péčí o tvorbu této fakultní scény a se jmenováním nové Rady DISKu. O nejbližších titulech dramaturgického plánu hovořili odb.as. Johana Kudláčková ( za KČD) a prof.Miloslav Klíma ( za KALD)

ad b)

 • Paní proděkanka Daniela Jobertová zahájila habilitační řízení  odb. as. Ireny Marečkové v oboru scénografie alternativního a loutkového divadla. Konstatovala, že habilitantka odevzdala všechny zákonem předepsané podklady
 • habilitační komise pracovala ve složení: Prof. Jana Zbořilová - DAMU (předsedkyně), odb.as. Karel Glogr- DAMU, Prof. Zoja Mikotová - JAMU, MgA. Zbyněk Srba (JAMU), Jaroslav Milfajt - odborník z praxe.
 • Prof. Zbořilová seznámila přítomné se stanoviskem habilitační komise, jež doporučuje Irenu Marečkovou k habilitačnímu řízení bez výhrad
 • Prof. Z. Mikotová, J. Milfajt a K. Glogr přečetli své oponentské posudky a doporučili I. Marečkovou k habilitačnímu řízení
 • MgA. Irena Marečková poděkovala svým oponentům za jejich jednoznačné stanovisko. Svůj dík adresovala i Prof. Ctiboru Turbovi - setkání i spolupráce s ním na několika projektech výrazně ovlivnila a obohatila její tvorbu i její pedagogické působení. Z toho důvodu mu věnovala i svoji habilitační přednášku s názvem Cesty tam a zase zpátky – volnou nohou scénografky. Po přednášce, výrazně doplněné audiovizuální dokumentací, přistoupila UR k hlasování
   
 • Výsledky hlasování:
  Celkový počet členů UR: 24
  Počet přítomných při hlasování: 17
  Hlasy pro: 15
  Hlasy proti: 1
  Zdržel se hlasování: 1

  UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as. Irena Marečková byla jmenována docentkou v oboru scénografie alternativního a loutkového divadla

ad c)

Paní proděkanka Jobertová zahájila habilitační řízení o.as.Vratislava Šrámka v oboru režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla - konstatovala, že habilitant odevzdal všechny zákonem předepsané podklady
 • habilitační komise pracovala ve složení: Prof. Miloslav Klíma - DAMU (předseda), Prof. Ivan Kurz - HAMU, Prof. Zoja Mikotová (JAMU), MgA. Lucie Bělohradská - odborník z profese, MgA. Jiří Vyšohlíd - odborník z profese
 • prof.Klíma seznámil přítomné se stanoviskem habilitační komise, jež doporučuje pana Šrámka k habilitačnímu řízení bez výhrad (Prof. Mikotová, která se z dopravních důvodů dostavila pozdě, vyslovila na místě souhlas se stanoviskem habilitační komise)
 • MgA. L. Bělohradská, MgA. J. Vyšohlíd a Prof. M. Klíma přečetli své oponentské posudky a doporučili pana Šrámka k habilitačnímu řízení
 • o.as. Vratislav Šrámek odpověděl na otázky a vyslovil se k podnětům a názorům oponentů
 • Poté přednesl svoji habilitační přednášku na téma Loutka a zvuk - proměna charakteru dramatické postavy na základě změny zvukového materiálu.

  Členové UR pak přistoupili k hlasování, jehož výsledky jsou následující:

  Celkový počet členů UR: 24
  Počet přítomných při hlasování: 17
  Hlasy pro: 13
  Hlasy proti: 2
  Zdržel se hlasování: 2

  UR DAMU navrhuje rektorovi AMU, aby odb.as.Vratislav Šrámek byl jmenován docentem.

Na závěr paní děkanka poděkovala přítomným za účast a popřála všem veselé a klidné prožití vánočních svátků

Termín příštího zasedání UR: 15.1.2003

 

Mgr. Daniela Jobertová, PhD.
proděkanka DAMU
pro pedag. záležitosti
a vědecko-výzkumnou činnost
Doc. Markéta Kočvarová-Schartová
děkanka DAMU

 

Zapsala: Mgr. Iveta Davidová