Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 9. 10. 2012

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa, Mathias Straub, Lucie Špačková

Nepřítomní (bez titulů):  Karel Makonj, Robert Smolík

Hosté (bez titulů):  Barbora Adolfová, Jan Hančil, Daniela Jobertová, Ivo Kristián Kubák, Petr Prokop, Iva Štveráková

  1. Marek Bečka přivítal členy AS DAMU i přitomné hosty. Předal slovo nové tajemnici DAMU Ivě Štverákové a děkanovi Janu Hančilovi, aby nové senátory zasvětili do rozpočtových tabulek. Jakub Korčák požádal o nastínění kritérií, na základě kterých se rozpočet utváří a přerozděluje mezi jednotlivé katedry. Na žádost senátorů z KČD byl srovnán příspěvek KALD a součet příspěvků KČD a KS, který je pro letošní rok o cca 360 tis. Kč /tedy asi o 4%/ vyšší. Paní tajemnice přislíbila zpracovat a dodat rozpočtové tabulky DAMU za posledních 5 let a na nich utváření rozpočtu osvětlit.
  2. Jan Hančil vysvětlil systém účelových dotací, z nichž jsou financovány např. současné rekonstrukce kotelny či prostor katedry ALD. Iva Štveráková upozornila na situaci, kdy i nově rekonstruované prostory bývají rychle poškozovány neopatrným zacházením. Marek Bečka vyzval prostřednictvím SK především studenty, aby se k zařízení školy chovali ohleduplně a zamezovali tím dalšímu poškozování.
  3. Petr Prokop promluvil jménem kolegia děkana o volbě rektora AMU, která proběhne 7. ledna 2013. Kolegium na funkci rektora nominovalo stávajícího děkana DAMU Jana Hančila, který nominaci přijal. Petr Prokop vyzval AS DAMU, aby nominaci kolegia podpořil či nominoval dalšího kandidáta. Tajnou volbou bylo jednomyslně rozhodnuto kandidaturu Jana Hančila podpořit. Marek Bečka přislíbil zaslat písemnou nominaci AS DAMU předsedovi AS AMU Michalu Bregantovi. Ivo Kristián Kubák informoval, že členové AS AMU podnikají kroky, které by zamezily situaci volby z jediného kandidáta.
  4. Daniela Jobertová informovala o výsledcích mezinárodní evaluace DAMU. Krom pozitivního hodnocení upozornila i na doporučení k zlepšení, mezi něž se řadí např. výstupy z učení, posílení vazby na absolventy a zaměstnavatele, či management kvality. Rovněž slíbila dodat AS DAMU evaluační zprávu a vyzvala všechny členy, aby šířili u studentů důležitost evaluace, již je možno vyplnit v KOSu.
  5. Michal Lázňovský informoval o současných změnách v DISKafé a navrhl SK, aby iniciovala schůzku s vedením kavárny a jednala o dalších potenciálních změnách, což si SK vzala za úkol do dalšího zasedání AS DAMU.
  6. Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 27. listopadu 2012 v 16:00 v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová

doc. Marek Bečka