Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zasedání Akademického senátu DAMU dne 21.9.2010

Přítomni: Bečka, Kudláčková, Adolfová, Pavlata, Vostárková, Hába, Tománek, Kubák, Makonj, Lázňovský
Omluveni: Hrbek, Rut, Trpišovský

  1. Předseda AS Marek Bečka informoval o tom, že je třeba připravit volbu děkana, protože 5. prosince 2010 končí funkční období stávajícího děkana doc. Jana Hančila. Zopakoval podmínky volebního aktu.
  2. Volba musí být vyhlášena 60 dní před uplynutím funkčního období, tzn. začátkem října. Návrh kandidáta na děkana DAMU může podat každý člen Akademické obce DAMU, a to s písemným souhlasem navrhovaného s nominací, do 8. listopadu 2010 předsedovi AS DAMU (do sekretariátu děkana DAMU a zároveň elektronicky na adresu: marek.becka@damu.cz).
  3. Seznam kandidátů bude 9. listopadu 2010 zveřejněn na webu DAMU.
  4. Životopis kandidáta a jeho koncepce rozvoje Divadelní fakulty AMU (v oblasti programové, metodické, studijní i ekonomické) musí být odevzdány v písemné i elektronické podobě předsedovi AS DAMU nejpozději do 15. listopadu 2010 (do sekretariátu děkana DAMU a zároveň na adresu: marek.becka@damu.cz).
  5. AS DAMU hlasoval o tom, zda budou zveřejněny životopisy kandidátů na funkci děkana a jejich koncepce na webu a jednomyslně rozhodl, že ano, a to 16. listopadu 2010.
   Pro:10 Proti: 0 Zdržel se: 0
  6. 1.prosince 2010 v 15 hod se sejde Akademická obec DAMU v divadle DISK a kandidáti přednesou tomuto shromáždění svou koncepci dalšího směřování a rozvoje divadelní fakulty. Akademický senát DAMU pak následně na svém zasedání 1. prosince 2010 zvolí děkana.
  7. Vyhlášení volby děkana DAMU bude zveřejněno v Divadelních novinách jako placená inzerce. I.K.Kubák slíbil, že zjistí podmínky a možnosti zveřejnění inzerátu v tisku a na webu.
  8. M. Lázňovský zdůvodňoval příčiny zpoždění rekonstrukce Disku a přislíbil, že přilehlé prostory budou zprovozněny do konce týdne a divadelní sál bude dokončován tak, aby mohla proběhnout premiéra KČD „Poprask na laguně“ 14. října 2010.

doc. Marek Bečka, předseda AS