Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení voleb do AS DAMU

Ve smyslu § 26 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a čl. 3 Volebního a jednacího řádu AS DAMU z 15. ledna 2009  

vyhlašuji ve dnech

 21. dubna 2015 (od 12 do 18 hodin)

a 22. dubna 2015 (od 10 do 16 hodin)

volby do Akademického senátu DAMU.

Kandidáty na členy AS DAMU může navrhnout každý člen Akademické obce fakulty po ověření souhlasu navrhovaného s kandidaturou.

Volební a jednací řád AS DAMU ke stažení ve formátu pdf.

Návrhy kandidátů do Pedagogické komory AS DAMU a do Studentské komory AS DAMU se podávají písemně Volební komisi nejpozději do 10. dubna 2015, 10.00 hodin.

Formulář - písemný návrh kandidátů do AS DAMU

Shromažďováním návrhů spolu s písemným souhlasem navrhovaného kandidáta je pověřena sekretářka AS DAMU Jana Strnadová v sekretariátu děkanky.

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, v. r.

V Praze dne 26. ledna 2015