Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Tereza Kosáková

kandidátka do studentské komory Akademického senátu DAMU, č. 7

Narozena 1993 v Kladně. V současné době studuje druhým rokem na katedře Teorie a kritiky. V minulém roce působila jako zástupkyně šéfredaktorky festivalového časopisu Obratel, v letošním roce bude jeho šéfredaktorkou. Mimo studium spolupracuje také s internetovým časopisem Taneční aktuality. Na gymnáziu působila jako zástupce, ale také předsedkyně školního parlamentu. Do voleb se přihlásila po zvážení návrhu doc. Mgr. Daniely Jobertové, Ph.D. Pokud by byla zvolena do studentské komory AS DAMU, usilovala by o naplnění všech bodů svého volebního programu a po dobu tříletého funkčního období zastupovala zájmy studentů i pedagogů napříč oborovým spektrem DAMU. 

Body volebního programu:

  • Dbaní na větší informovanost studentů a pedagogů

Aktualizace informací na sociálních sítích fakulty. Rozšíření informací v děkanském newsletteru či zvážení obdobné formy pro AS DAMU. Sledování dění nejen na fakultě DAMU, ale i na dalších fakultách. Zřízení možnosti anonymně zasílat své podněty k projednání na zasedáních AS DAMU, případně zřízení poštovní schránky určené k rukám studentů ve studentské komoře AS. Příkladem malé informovanosti studentů může být jen velmi obtížně dohledatelná nabídka knihovny HAMU, která pořádá doplňkový seminář „Jak správně psát závěrečné práce“.

  • Úsilí o ještě větší otevřenost kateder a ostatních fakult

Umožnění posluchačům jednotlivých kateder navštěvovat i volitelné předměty jiných kateder nebo fakult a naopak. Větší kooperace fakult na volitelných či jiných předmětech. Zvážení možnosti navýšit kapacitu seminářů či volitelných předmětů, pokud tak umožňuje kapacita místností a souhlasí-li pedagog. Příkladem mohou být přednášky či volitelné předměty kateder FAMU a HAMU, které v anotaci nevyžadují žádné předpoklady pro návštěvu předmětu, ale studentům DAMU se v KOSu nezobrazují jako nabízené. Student KTK tak například nemůže navštěvovat přednášky o dějinách tance, pokud se v budoucnu chce věnovat taneční kritice.

  • Jednotné a výrazné označení všech přístupných toalet v budovách DAMU
  • Možnost AS DAMU doporučit děkanské volno

Dle studijního a zkušebního řádu je děkanovi fakulty umožněno upravovat jednotlivé dílčí záležitosti organizace studia své fakulty. Umožnila bych členům komise Akademického senátu doporučit děkanovi fakulty DAMU termíny pro udělení děkanského volna. Příkladem může být pondělí 27. 10. 2014, kdy většina pedagogů rušila výuku, protože by i množstí mimopražských studentů nedorazilo a výuka by nebyla možná. Na fakultách HAMU a FAMU bylo uděleno děkanské volno.

  • Vypsání termínů zkoušek a zápočtů s předstihem nejméně 2 týdnů

Dle studijního a zkušebního řádu má pedagog povinnost „před ukončení výuky semestru“ vypsat zkoušku či zápočet do informačního systému. Ustanovila bych konkrétní lhůtu před koncem semestru, kterou by se měl pedagog řídit (či přinejmenším v této době již zvažovat termín). Jednalo by se o dobu v rozmezí 2 týdnů - 1 měsíce před ukončením semestru.

  • Zlepšení podmínek evaluace

Seznámit studenty s fungováním evaluačního systému. Ponechat studentovi otevřenou možnost zhodnotit předmět a výuku po zimním semestru a apelovat na evaluaci až v letním semestru, kdy se student nebude obávat důsledků svého hodnocení.

  • Přípravné kurzy jako předmět hodnocený kredity

Zvážení zapojení studentů do přípravných kurzů, které škola v posledních letech nabízí. Možnost studentů získat za přednášky kreditové ohodnocení. Otevřená možnost pro studenty osvojit si prezentační dovednosti a získání práxe v dalším okruhu možného budoucího uplatnění.