Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhláška proděkana pro studijní záležitosti DAMU

k uzavření studia v zimním semestru a postupu do letního semestru akademického roku 2016/17.

Poslední možnost pro uzavření učebního plánu zimního semestru ak. r. 2016/17 je 20. 2. 2017. Po tomto termínu bude KOS pro pedagogy i studenty uzavřen.

Student prostřednictvím informačního systému KOS musí průběžně sledovat plnění svých studijních povinností. Pokud má veškeré zápočty a zkoušky předepsané učebním plánem (týká se i volitelných předmětů nad rámec UP) splněny a klasifikovány, bude mu studijním oddělením semestr automaticky uzavřen a postoupí do letního semestru ak. r. 2016/17.

Hlavní a povinné předměty nelze překládat do následujícího semestru ani akademického roku.

Při uzavírání učebního plánu zimního semestru lze na základě písemné žádosti studenta prodloužit termín pro splnění maximálně dvou hlavních nebo povinných předmětů o dvacet pracovních dnů po uzavření KOSu, tj. do 17. 3. 2017. Písemnou žádost studentovi doporučí vedoucí katedry a schválí studijní proděkan. Žádost musí být podána nejpozději do 20. 2. 2017, a je zpoplatněna podle Výnosu rektora č. 1/2015 částkou Kč 2000,- za podmíněný zápis.

O případné zrušení předmětu, dodatečný zápis předmětu, uznání zkoušky, rozložení ročníku, individ. stud. plán atd. na letní semestr 16/17, je třeba požádat v dostatečném předstihu před uzavřením KOSu dne 20. 2. 2017. Výjimečné případy budou řešeny individuálně.

Pedagog je povinen vypsat úměrně k počtu studentů dostatečný počet zápočtových a zkouškových termínů ve zkouškovém období ZS. Pedagog je povinen zapsat splnění každého předmětu do KOSu do dvou pracovních dnů po udělení klasifikace. Klasifikace udělené v době od 20.2.2017 do 17.3.2017 bude zapisovat studijní oddělení na základě písemného podkladu od dotyčného pedagoga.

Studentům, kteří nesplní své studijní povinnosti ani ve lhůtě odloženého zápisu do letního semestru, tj. nejpozději do 17. 3. 2017, bude studium bez dalšího upozornění ukončeno.

Termín zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů do LS 16/17 do KOSu je od 16. 1. do 10. 2. 2017.

Výuka v letním semestru bude zahájena 13. 2. 2017.

 

V Praze dne 13. 12. 2016

doc. Jakub Korčák, v.r. - proděkan pro studijní záležitosti