Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení volby děkana 2016

AKADEMICKÝ  SENÁT  DAMU  VYHLAŠUJE  DNE  6. 10. 2016 VOLBU KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA DAMU

podle § 27 odst. 1 písmene g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 4 odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS DAMU.

Návrh kandidáta na funkci děkana může podat každý člen akademické obce DAMU s písemným souhlasem navrhovaného. Návrhy se podávají písemně místopředsedkyni AS DAMU na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1) a elektronicky na adresu do 9. listopadu 2016.

Seznam kandidátů bude zveřejněn 14. listopadu 2016.

Profesní životopis, negativní lustrační osvědčení (mimo osoby narozené po 1. prosinci 1971 - viz §20 zákona č. 451/1991 Sb.) a koncepce týkající se komplexní představy kandidáta o dalším směřování a rozvoji DAMU v oblasti programové, metodické, studijní i ekonomické musí být odevzdány v písemné i elektronické podobě nejpozději do 30. listopadu 2016 na sekretariát děkana DAMU (AS DAMU, Karlova 26, 116 65, Praha 1) a elektronicky na adresu .

Koncepce a životopisy budou následující den zveřejněny na webu DAMU.

Kandidáti představí své programy na setkání Akademické obce DAMU dne 14. prosince 2016 ve 14:30 hodin v Hallerově sále.

Volba proběhne na zasedání AS DAMU dne 14. prosince 2016 po skončení setkání AO DAMU.

AS DAMU upozorňuje, že předpokladem pro výkon funkce děkana je občanská bezúhonnost a splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon.

V Praze dne 6. října 2016                                    

doc. Eva Salzmannová

místopředsedkyně AS DAMU